متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متن کامل در سایت baharfile.com

 

 

2-1-جرم و عناصر اون

در این قسمت اول به معنی شناسی جرم پرداخته بعد عناصر جرم رو مورد بررسی قرار خواهیم داد

2-1-1-معنی جرم

مکاتب مختلف حقوقی و جامعه شناسی، بسته به دیدگاهها و عقیدها خود، تعاریف گوناگونی از جرم ارائه داده اند. طرفداران مکتب عدالت مطلقه، هر عمل خلاف اخلاق حسنه و عدالت رو جرم دانسته اند(اردبیلی: 1393، ج1، 119).

کانت یکی از بنیان گذاران مکتب مزبور عقیده داره که هدف اخلاق، ایجاد (نه مطلق) است و چون جرم برهم زننده نظم اخلاقیه، پس دولت مکلفه مرتکب رو تعقیب و مجازات نماید تا اختلال نظم اخلاقی جبران شه( محسنی: 1382، ج2، 22).

گاروفالو از بنیان گذاران مکتب تحققی هم جرم رو عملی دانسته که در هر زمان و مکان، احساسات شرافتمندانه و نوع دوستی انسانی رو جریحه دار نماید(اردبیلی: قبلی).

کارارای ایتالیایی هم جرم رو نقض یکی از قوانین دولت، ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی اون رو تجویز نکند و مستوجب کیفر باشه، دانستهه، که مثل اینکه بیشتر تعریفیه حقوقی تا تعریفی در رابطه با ماهیت پدیده مجرمانه وعلل جرم انگاری اون. زیرا هنگامی که تعریف از جرم، ناظر به مبنای جرم انگاری و واقعا دلیل اون باشه، راهنمای قانونگذار در جرم انگاری قرار خواهد گرفت. در حالی که تعریفی که ناظر به عناصر جرم و کیفر باشه، تعریفی حقوقی بوده و در مقام دادرسی مدنظر هستش. در اسلام گناه که موضوع حدود و تعزیراته، شامل هر گناهی می شه، ولو آنکه تک جنبه شخصی داشته باشه، یعنی مفسده اون عائد خصوص مرتکب شه(گرجی:1378، 278).

البته باید دانست که بعضی فقهای امامیه، حتی در صورتی که فعل ارتکابی معصیت نبوده ولی مستلزم مفسده باشه، هم جرم انگاری و اعمال کیفر بر اون رو ممکن دانسته اند. به هرحال و صرفنظر از بحث در مورد مبانی جرم انگاری که در حوصله تحقیق حاضر نبوده و خود مجالی دیگه می طلبد، قانونگذاران مختلف به تناسب دیدگاههای خود، اعمالی رو ممنوع کرده و واسه ارتکاب اونا کیفر معین می نمایند. قانونگذار ایران هم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم رو ارائه داده. این ماده مقرر می داره« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون واسه اون مجازات تعیین شده، جرم حساب می شه». بدیهیه صرف ذکر جرم و مجازات اون در قانون، واسه تفسیر و اجرای صحیح اون کافی نخواهد بود، زیرا گذشته از ابهام و نقص قوانین و اینکه حتی در قوانینی که با دقت تهیه و تصویب شده، هم داشتن مدل و روش ای کلی واسه مطالعه بهتر، تفسیر صحیح تر و در آخر اصلاح قانون ضروری می کنه، احراز عناصر جرم بر پایه مدل و روش ای کلی لازم هستش. این مدل کلی رو حقوقدانان عناصر سه گانه جرم می نامند(اردبیلی: قبلی، 125).

عنصر قانونی که نشانگر مجرمانه بودن عمل در نص قانونه، عنصر مادی که ناظر به رفتار ارتکابیه و عنصر روانی که ناظر به خواست و اراده مجرمانه بر عمل ارتکابیه. لازم به ذکره، بعضی از حقوقدانان فرانسوی مثل گارو، تحقق جرم رو به وجود عنصر چهارمی به نام (عنصر ناحق) مشروط می دانند، در حالی که بعضی دیگه در تألیفات خود، تک دو عنصر مادی و معنوی رو به عنوان عناصر مشترک جرائم مورد بررسی قرار داده اند(استفانی و دیگران: 1377، 308).

حقوقدانانی که جرم رو دارای چار عنصر می دانند، معتقدند که اگه ارتکاب جرم در طرف استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانونگذار تعیین کرده باشه، موردی واسه تعقیب و مجازات مرتکب وجود نخواهد داشت(اردبیلی: قبلی، 126).

این نظر مورد انتقاد حقوقدانان دیگه قرار گرفتهه که آنچه گارو و دیگران عنصر ناحق نامیده اند، همون اسباب اباحه یا جهاتیه که عنصر قانونی جرم رو زائل می گرداند. مثل اینکه نظر حقوقدانانی که جرم رو دو عنصری می دانند، صحیح تر باشه و عناصر مادی و معنوی رو نمی توان در عرض عنصر قانونی و اونا رو به اجتماع، عناصر سه گانه جرم دانست، زیرا عنصر مادی و معنوی بر گرفته از عنصر قانونی بوده و جدای از اون قابل مطالعه نمی باشن، امری که مورد قبول بعضی حقوقدانان داخلی هم قرار گرفتهه(میرمحمدصادقی: 1392، 26).

2-1-2-عناصر جرم

عنصر قانونی به کوتاهی مورد بررسی قرار گرفت، در این قسمت عنصر مادی و معنوی جرم رو به اختصار مورد بررسی قرار خواهیم داد.

2-1-2-1-عنصر مادی

تصریح به لزوم وجود عنصر مادی واسه تحقق همه جرائم، ناشی از این مطلبه که در حقوق کیفری، مجرد داشتن نیت سوء و هدف انجام عمل، بی آنکه این هدف، در عالم خارج عینیت یافته باشه، واسه تحقق جرم، هیچ گاه کافی نیس، پس تصمیم بر قتل دیگه ای، سرقت مال غیر، توهین، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی و همه جرائم دیگه، تا وقتی که این تصمیم بصورت مادی و عینی تحقق نیافته و یا دست کم شروع به اون نشده باشه، قابل مجازات نخواهد بود. حتی در جرائمی مثل تهدید و تبانی که به ظاهر قانونگذار تصمیم به ارتکاب جرم رو مورد جرم انگاری قرار داده، صرف هدف ارتکاب جرم، موجب تحقق جرائم بالا الذکر نیس، بلکه تهدید باید ابراز شه و در تبانی هم توافق ارادها صورت گیرد. پس ابراز گفتار تهدید آمیز در تهدید و هم توافق ارادها در تبانی، عنصر مادی جرائم بالا رو تشکیل می دن. پس جرائمی مثل سوء هدف به جون رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع تقلید (موضوع ماده 746 ق. م .ا)[1] و هم سوء هدف به جون رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی اون(موضوع مادة 747 همون قانون)[2] رو نه باید به معنای صرف تصمیم بر حمله به جون مقامات یاد شده دانست بلکه در دو مادة بالا هم، سوء هدف نه در معنای تحت اللفظی و بلکه در معنای عرفی خود، به معنای حمله به مقامات یاد شده و یا شروع به حمله قابل تفسیر هستش. باید دانست که عنصر مادی در جرائم مقید، شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه سببیته و در جرائم مطلق که حصول نتیجه واسه تحقق جرم لزومی نداره، اجزاء نتیجه و رابطه سببیت منتفی هستش(آقایی نیا: 1384، 24).

در ادامه اجزاء عنصر مادی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد:

2-1-2-1-1-رفتار مرتکب

رفتار مرتکب عبارته از نمود بیرونی و ظاهری هدف مجرمانه که عینیت یافته و قابل نگاه باشه. غیر از عبارت رفتار مرتکب، حقوقدانان از این جزء به رفتار مجرمانه، رفتار مادی، رفتار فیزیکی تعبیر کردن. در بعضی از تألیفات هم از باب مسامحه عبارت عنصر مادی در معنای خاص خود، به معنای رفتار مرتکب به کار رفتهه. باید دانست که رفتار مرتکب در همه جرائم به یه صورت نبوده و برحسب ماهیت عنصر مادی جرائم مختلف، رفتار مرتکب هم متفاوت هستش(استفانی و دیگران، قبلی، 310).

در ادامه بحث، مصادیق رفتار مرتکب در تألیفات حقوقدانان بررسی و مورد

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


پاسخی بگذارید