متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

انجام پذیرش انگیزه­ها ممکن است اکتسابی باشد ولی خود انگیزه ذاتی است. نیازهای فیزیولوژیکی شامل، غذا، آب، پوشاک و نیازهای جنسی است و نیازهای روان­شناختی با فعالیت­های ذهنی و اجتماعی ارتباط دارندکه برای برآورده شدن هر یک از نیاز­های مطرح شده، یک انگیزه مفروض وجود دارد.[23]

2ـ انگیزه اکتسابی: انگیزه اکتسابی یا ثانویه که علت ایجاد آنها عوامل یادگیری و محیطی بوده بر اساس فیزیولوژیکی قرار نگرفته­اند. این انگیزه­ها در نوع خود کمال اهمیت را برای ارگانیسم دارا هستند و گاهی اوقات حتی انگیزه­های اصلی را نیز تحت تأثیر قرار می­دهند و یا بر خلاف جهت طبیعی فعالیت می­کنند؛ مثلاً، انگیزه پیشبرد برخی از مقاصد و هدف­های فردی یا سیاسی ممکن است شخص را به اجتناب از صرف غذا و گرسنگی (اعتصاب غذا) سوق دهد.[24]

انگیزه­های اکتسابی نیز به نوبه خود به دو دسته انگیزه­های شخصی و انگیزه­های اجتماعی تقسیم می­شوند. انگیزه­های شخصی و اجتماعی برخلاف انگیزه­های اصلی که جنبه همگانی دارند، خاص افراد یا گروه­های اجتماعی می­باشند. در هر جامعه و در بین هر ملتی یک دسته انگیزه­های اجتماعی وجود دارد که بنا به مقتضیات اجتماعی و به صورتی که جامعه انتظار دارد، شکل می­گیرد. مال­اندوزی، دانش­پژوهی، پیشرفت اجتماعی و … از جمله انگیزه­های اجتماعی اکتسابی محسوب می­شوند و در این میان نیز برخی انگیزه­ها که بر اساس خواست و علایق شخصی استوار است، انگیزه­های شخصی خوانده می­شوند و جنبه عمومی و فرهنگی ندارد.[25]

3ـ پیوند­جویی یا تعلق: یکی دیگر از انگیزه­های روان­شناختی مهم، تمایل فرد به ایجاد وابستگی­ها یا نیاز به پیوند­جویی یا تعامل با دیگران است.[26]

 

 

 

 

 

[1]. گسن، ریموند، جرم­شناسی نظری، ترجمه مهدی کی­نیا، همان، ص 241.

[2]. دانش، تاج­زمان، مجرم کیست؟ جرم­شناسی چیست؟، همان، ص 65.

[3]. همان، ص 65.

[4]. گسن، ریموند، جرم­شناسی نظری، ترجمه مهدی کی­نیا، همان، صص 243 و 244.

[5]. کی­نیا، مهدی، مبانی  جرم­شناسی، همان، ص 54.

[6]. همان، ص 56.

[7]. سجادی، سید­جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی، تهران، انتشارات امیر­کبیر، 1375، ص 200.

[8]. کی­نیا، مهدی، مبانی جرم­شناسی، همان، ص 56.

[9]. همان، ص 60.

[10]. نجفی­توانا، علی، جرم­شناسی، چ 1، تهران، خیام، 1377، ص 138.

[11]. مظلومان، رضا، جرم­شناسی، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1353، ص 82.

[12]. کی­نیا، مهدی، مبانی جرم­شناسی، همان، ص 61 و همچنین بنگرید به: مظلومان، رضا، کلیات جرم­شناسی، همان، ص 109.

[13]. کی­نیا، مهدی، مبانی جرم­شناسی، همان، ص 61 و همچنین بنگرید به: مظلومان، رضا، کلیات جرم­شناسی، همان، ص 109.

[14]. کی­نیا، مهدی، همان، ص 63، و همچنین بنگرید به: مظلومان، رضا، همان، ص 110.

[15]. کی­نیا، مهدی، همان، ص63، و همچنین بنگرید به: مظلومان، رضا، همان، ص 110.

[16]. کی­نیا، مهدی، همان، ص63، و همچنین بنگرید به: مظلومان، رضا، همان، ص 110.

[17]. عظیمی، سیروس، اصول روان­شناسی عمومی، تهران، انتشارات دهخدا، 1348، صص 239 و241.

[18]. گیج، نیت؛ برلانیر، دیوید، روان­شناسی تربیتی، ترجمه غلامرضا خوی­نژاد و همکاران، مشهد، انتشارات پاژه، 1374، ص470.

[19]. نوری، رضا، انگیزه ارتکاب جرم، همان، صص 64 و 65.

[20]. رمضانی، خسرو، روان­شناسی تربیتی، یاسوج، انتشارات فاطمیه، 1379، صص 119 و120.

[21]. سانتراک، جان، روان­شناسی تربیتی، ترجمه مرتضی امیدیان، چ 1، یزد، دانشگاه یزد، 1385، ص 580.

[22]. سیف، علی­اکبر، روان­شناسی پرورشی، چ 14، تهران، انتشارات آگاه، 1385، ص 348.

[23]. بنتهام، سوزان، روان­شناسی تربیتی، ترجمه بیابانگرد و نعمتی، تهران، انتشارات رشد، 1384، صص 140 و 141.

[24]. همان، صص 140 و 141.

[25]. همان، صص 140 و 141.

[26]. همان، صص 140 و 141.مؤثر دارد. چرا که هر یک از مفاهیم مذکور، خود درصورت متعادل بودن می­تواند عاملی باز­دارنده، و درحالت نامتعادل بودن عاملی تعیین­کننده؛ در کشانیدن افراد به سوی بزهکاری باشند.[14]

گزارش سازمان ­ملل در رابطه با پیشگیری بزهکاری نوجوانان از عبارت « عامل تعیین­کننده» استفاده نموده است. در این گزارش خاطر نشان می­شود که بزهکاری مبین رفتار یک موجود انسانی است که «عامل         تعیین­کننده» آن تجمع یا اشتراک عوامل متعددی است که، اغلب ولی نه همیشه، علل و انگیزه­های جرم هستند. به بیان دیگر، علت و انگیزه، بدون اجتماع عوامل بسیار پدید نمی­آیند.[15]

مفهوم عامل بزهکاری از متداول­ترین اصطلاح رایج در جرم­شناسی است. این عامل دارای طبقه­بندی­های متفاوتی است که هر یک زاویه­ای را می­نگرد:[16]

1ـ3ـ عوامل فردی، شامل: جنس، سن وضعیت ظاهری، نوع خون، بیماری­ها، عامل ژنتیک و …

2ـ3ـ عوامل روانی، شامل: حساسیت، نفرت، ترس، اضطراب، کم­هوشی، بیماری­های روانی و …

3ـ3ـ عوامل محیطی، شامل: اوضاع اقلیمی، شهر، روستا، کوچه، خیابان، گرما، سرما و …

4ـ3ـ عوامل اجتماعی، شامل: خانواده، طلاق، فقر، بیکاری، مهاجرت، جنگ، مواد مخدر و …

جرم­شناسان وجود نقایصی در تعدادی از این عوامل، که با هم اقتران یابند، به صورت عامل جرم­زا در آمده و فرد را برای بزهکاری آماده می­سازند.

 

 

 

گفتار دوم ـ تحلیل روان­شناختی انگیزه

شناسایی حالات نفسانی یا روان­شناسی از جمله شعب مهم دانش بشری است. اگرچه دانشمندان و محققان از روزگاران قدیم به این جنبه از وجود، توجه کامل داشته­اند و در آراء هندیان، رومیان و یونانیان باستان مطالب بسیار مهمی در این زمینه می­توان بدست آورد؛ ولی تنها در قرن اخیر بود که روان­شناسی به صورت علمی مستقل در­آمد و با روش تجربی و آزمایشی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت و به زودی جای خود را در بین علوم دیگر باز کرد و وسعت و پیشرفت قابل ملاحظه­ای یافت.

روان­شناسی علاوه بر بررسی رفتار و کردار موجودات زنده، به دنبال یافتن منشأ بروز این رفتارها است؛ به عبارت دیگر، می­خواهد بداند چرا و چگونه این کارها انجام می­یابند. این «چرا» ها را درباره رفتار و کردار انسان «انگیزه» می­نامند، پس انگیزه در واقع وسیله­ای برای شناخت افراد و درک شخصیت آنان می­باشد.

انگیزه در روان­شناسی جایگاه مهمی را به خود اختصاص می­دهد و امروزه یکی از مباحث مهم این دانش را تشکیل می­دهد، زیرا بررسی رفتار و کردار انسان بدون توجه به منشأ و انگیزه بروز این رفتار، کاری سطحی و عبث خواهد بود. انگیزه که به عقیده روان­شناسان عبارت است از کلیه عواملی که موجود زنده و از جمله انسان را به فعالیت وا می­دارد، مثل تعدادی از مفاهیم روان­شناسی، مستقیماً قابل مشاهده و اندازه­گیری نیست و در واقع، انگیزه منشأ درونی دارد و از وجود فرد مایه می­گیرد و او را به نوعی به فعالیت وا می­دارد.

انگیزه رفتار در جانوارن و نوزادان و کودکان معمولاً به راحتی قابل تشخیص

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید