متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

ژان، تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند­آبادی، همان، صص 112 و 113.

[4]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، همان، صص 125 و 126.

[5]. الطافی، رمضان، جرم­شناسی (جبر روانی)، چ 3، تهران، موسسه انتشارات بعثت، 1372، ص 64.

[6]. ماده 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392.

[7]. طبق ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392، این عمل می­تواند از مصادیق اضطرار باشد.

[8]. بند خ ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392.

[9].عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی، ترجمه نعمت­اله الفت و سید­مهدی منصوری و ناصر قربانی نیا، ج 2، تهران، نشر میزان، 1373، ص 148.

[10]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری- قسمت دوم»، همان، ص 28 و 29.

 

[11]. الطافی، رمضان، جرم­شناسی (جبر روانی)، همان، ص11.

[12]. دانش، تاج­زمان، مجرم کیست؟ جرم­شناسی چیست؟، چ 3، تهران، انتشارات کیهان، 1376، ص 331.

[13]. کی­نیا، مهدی، مبانی جرم­شناسی، همان، صص 80 و 81.

[14]. کی نیا، مهدی، روان­شناسی جنایی، ج 1، تهران، انتشارات رشد، 1374، ص 3.

[15]. همان ، ص 3.

[16]. مظلومان، رضا، کلیات جرم­شناسی، چ 2، تهران، دانشگاه تهران، 1356، ص 181.

[17]. نجفی­ابرند­آبادی، علی­حسین و هاشم­بیگی، حمید، دانش­نامه جرم­شناسی، چ 2، تهران، شهید­بهشتی، 1377، ص 62.

[18]. گسن، ریموند، جرم­شناسی نظری، ترجمه مهدی کی­نیا، چ 1، تهران، انتشارات مجد، 1374، ص 234.

[19]. همان، ص 239.

[20]. دانش، تاج­زمان، مجرم کیست؟ جرم­شناسی چیست؟، همان، ص 65.

[21]. گسن، ریموند، جرم­شناسی نظری، ترجمه مهدی کی­نیا، همان، ص 240.

[22]. دانش، تاج­زمان، مجرم کیست؟ جرم­شناسی چیست؟، همان، ص 65.

[23]. همان، ص 65.ژان، تاریخ اندیشه­های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند­آبادی، همان، صص 112 و 113.

[4]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، همان، صص 125 و 126.

[5]. الطافی، رمضان، جرم­شناسی (جبر روانی)، چ 3، تهران، موسسه انتشارات بعثت، 1372، ص 64.

[6]. ماده 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392.

[7]. طبق ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392، این عمل می­تواند از مصادیق اضطرار باشد.

[8]. بند خ ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392.

[9].عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی، ترجمه نعمت­اله الفت و سید­مهدی منصوری و ناصر قربانی نیا، ج 2، تهران، نشر میزان، 1373، ص 148.

[10]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری- قسمت دوم»، همان، ص 28 و 29.

 

[11]. الطافی، رمضان، جرم­شناسی (جبر روانی)، همان، ص11.

[12]. دانش، تاج­زمان، مجرم کیست؟ جرم­شناسی چیست؟، چ 3، تهران، انتشارات کیهان، 1376، ص 331.

[13]. کی­نیا، مهدی، مبانی جرم­شناسی، همان، صص 80 و 81.

[14]. کی نیا، مهدی، روان­شناسی جنایی، ج 1، تهران، انتشارات رشد، 1374، ص 3.

[15]. همان ، ص 3.

[16]. مظلومان، رضا، کلیات جرم­شناسی، چ 2، تهران، دانشگاه تهران، 1356، ص 181.

[17]. نجفی­ابرند­آبادی، علی­حسین و هاشم­بیگی، حمید، دانش­نامه جرم­شناسی، چ 2، تهران، شهید­بهشتی، 1377، ص 62.

[18]. گسن، ریموند، جرم­شناسی نظری، ترجمه مهدی کی­نیا، چ 1، تهران، انتشارات مجد، 1374، ص 234.

[19]. همان، ص 239.

[20]. دانش، تاج­زمان، مجرم کیست؟ جرم­شناسی چیست؟، همان، ص 65.

[21]. گسن، ریموند، جرم­شناسی نظری، ترجمه مهدی کی­نیا، همان، ص 240.

[22]. دانش، تاج­زمان، مجرم کیست؟ جرم­شناسی چیست؟، همان، ص 65.

[23]. همان، ص 65.

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید