متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

/a> – قانون مجازات اسلامی قدیم، ماده 117

[8] – پیشین، ماده 119

[9] – پیشین، ماده 137

[10] – پیشین، ماده 170

[11] – قانون مجازات اسلامی جدید، پیشین، ماده 199

[12] – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/4/1381، پیشین، ماده 1041

[13] – قانون مجازات سابق، ماده 646

[14] – قانون مدنی، ماده 1043

[15] – ماده 942

[16] – قرآن کریم، آیه 3 سوره نساء

[17] – لایحه « حمایت خانواده» که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هیات وزیران به تصویب رسیده است.

[18] – کاتوزیان، ناصر؛ 1385، حقوق مدنی خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، ج 1، ص 138

[19] – قانون « حمایت از خانواده» مصوب اسفند 1391، فصل سوم، ماده 22

[20] – قانون مدنی، ماده 1111

[21] – قانون مجازات اسلامی، ماده 542

[22] – قانون مدنی، ماده 1108

[23] – خمینی ،روح الله؛ رساله توضیح المسائل، دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: مسأله 2418.

2- In-Depth Study on All Forms of Violence against Women, Secretary-General of the United Nations, 6 July 2006, A/61/122/Add.

3- Declaration on the United Nations, Resolution adopted by the General Assembly 48/104, A/RES/48/104 Elimination of Violence against Women, 20 December1993

[26]–  قانون مدنی، ماده 1117

[27] – قانون مدنی، پیشین، ماده 1168

[28]–  قانون حمایت خانواده، ماده 12

[29]–  قانون مدنی سابق، ماده 1169

[30]–  قانون مدنی، ماده 1171

[31]–  پیشین، ماده 1170

1-  صدر، ش؛ نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده، 14 مرداد 1392، آدرس دسترسی:

www.feministschool.com/spip.php?page=print & id article=1099          

 

1- Mokhtari Sh, 2004: The Search for Human Rights, 94 Muslim Worlds, within an Islamic Framework in Iran.

2-  پایگاه بنیاد مسکن، 1390، بخشنامه جدید وزارت راه و شهرسازی، آدرس دسترسی:

http://www.bonyadmaskan.ir/en/SitePages/MaskanMehr.aspx

3- روزنامه ابتکار،. 17 شهریور 1390. سند مسکن مهر به نام زنان صادر نمی­شود، آدرس دسترسی:

http://www.ebtekarnews.com/Ebtekar/News.aspx?NID=86817

[36]–  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 109

[37]–  پیشین، اصل 157

[38]–  پیشین، اصل 91

[39]–  پیشین، اصل 162

1- Replies from the Government of the Islamic Republic of Iran to the list of issues, para 7 (n 56).

2- جام­جم آنلاین، 3 بهمن 1383، تفسیر شورای نگهبان از مفهوم رجال. ]4/3/1393[. آدرس اینترنتی:

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004167229

[42] – قانون اساسی، بند 9 اصل

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید