متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

آید نخواهد بود.”

 بند چهارم: مورد تادیه
مورد تادیه باید چیزی باشد که در قرارداد به عنوان موضوع تعهد معیّّن گردیده است .ماده ۲۷۵ق.م: “متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید، اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.”
+ ماده ۲۷۶ق.م: “مدیون نمی تواند مالی راکه از طرف حاکم ممنوع از تصرف درآن شده است در مقام وفای به عهد تادیه نماید.”
+ ماده ۲۷۷ق.م: “متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید؛ ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.”
موضوع تعهد که باید تادیه شود ممکن است عین معیّن و یا کلّی باشد. مثلاً اگر تعهد به تملیک یا تسلیم خانه یا کتاب معینی شده باشد، موضوع تعهد عین معیّن است، و اگر تعهد راجع به تسلیم یک تن شکر یا یک نسخه از کتابی که به تعداد بسیار چاپ شده است باشد، موضوع تعهد عین کلّی است.
هرگاه موضوع تعهد عین معینی باشد که به عنوان امانت در دست متعهد است و باید متعهدله تسلیم شود ،تسلیم آن به صاحبش در وضعی که حین تسلیم دارد موجب سقوط تعهد می گردد. اگر در فاصله بین عقد و تسلیم کسر و نقصانی در مال حاصل شده باشد که ناشی از تقصیر متعهد باشد، مکلف به جبران خسارت است؛ همچنین اگر متعهد، با انقضاء موعد و مطالبه ی متعهدله، در تسلیم تاخیر نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان خواهد حتی اگر کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص او نباشد.)ماده ۲۷۸ق.م(
هرگاه موضوع تعهد کلّّی باشد: ماده ۲۷۹ق.م: “اگر موضوع تعهد عین شخص نبوده و کلّّی باشد، متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند؛ لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی تواند

بدهد.” مثلاٌ اگر مورد تعهد گندم باشد، متعهد ملزم نیست که از بهترین نوع گندم تحویل دهد، لیکن نمیتواند گندم افت زده را درمقام تادیه دین تسلیم کند.

 بند پنجم: زمان و مکان و هزینه تادیه
الف( زمان تادیه: اگر طرفین زمان خاصی برای ادای دین تعیین کرده باشند، پرداخت باید درآن زمان انجام گیرد .اگر طرفین به زمان اجرای تعهد تصریح نکرده باشند ولی عرفی دراین خصوص وجود داشته باشد ،تعهد باید در زمان مقرر عرفی ایفا شود .هرگاه زمان اجرای تعهد نه به موجب توافق طرفین تعیین شده باشد و نه براساس عرف و عادت، تعهد حالّ به شمار می آید و باید در کوتاه ترین زمان ممکن بعداز عقد قرارداد اجرا شود.
ب( مکان تادیه: ماده ۲۸۰ق.م: “انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید، مگراینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد، یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.”
ج( هزینه ایفای دین: ماده ۲۸۱ق.م: “مخارج تادیه به عهده ی مدیون است، مگراینکه شرط خلاف شده باشد.”

مبحث دوم: اقاله
اقاله عبارت است از اینکه طرفین قرارداد با تراضی و توافق یکدیگر معامله را برهم زنند. مثًلاً کسی جنسی از مغازه ای می خرد و به منزل می برد، سپس پشیمان شده و آن را پس می آورد و فروشنده نیز پذیرفته و پول خریدار را پس می دهد، با اینکه هیچگونه تکلیفی به برهم زدن معامله نداشته است. دراینجا می گویند اقاله محقق شده است .ماده ۲۸۳ق.م: “بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.” ماده ۲۸۴ق.م: “اقاله به هر لفظ و فعلی واقع می شود که دلالت به برهم زدن معامله کند.”
ماده ۲۸۶ق.م: “تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست. دراین صورت، به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن، درصورت مثلی بودن، و قیمت آن، درصورت قیمتی بودن، داده می شود.” بنابراین قرارداد را حتی درصورت تلف مورد معامله می توان اقاله کرد .هرگاه مانعی برای بازگرداندن مورد معامله وجود داشته باشد)چنان که به سرقت رفته یا در دریا غرق شده باشد( درحکم تلف است و باید پس از اقاله، مثل یا قیمت آن به طرف معامله داده شود.
مبحث سوم: ابراء
ماده ۲۸۹ق.م: “ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.” ابراء یک عمل حقوقی یک جانبه)ایقاع( است و احتیاج به رضایت مدیون ندارد. شرایط تحقق ابراء درمود ابراء کننده: ۱. ابراء کننده باید دارای قصد و رضا باشد .۲. ابراء کننده باید اهلیت داشته باشد.
+ ابراء یک عمل حقوقی مجانی و یک جانبه است.
+ ابراء موجب سقوط حق دینی است و برای اسقاط حق عینی به کار نمی رود.
+ ابراء می تواند معلّّق باشد، یعنی ممکن است سقوط دین به تحقق شرطی درآینده موکول شود؛ مثًلاً موجر می تواند از طلبی که از مستاجر بابت اجاره بها دارد به شرط تخلیه ی ملک صرف نظر کند.

مبحث چهارم: تبدیل تعهد
تبدیل تعهد عبارت است ازاینکه تعهدی در نتیجه ی تغییر یکی از ارکان آن به تعهدی دیگر تبدیل گردد.؛ دراین صورت تعهد اّوّل ساقط و تعهد دیگری جایگزین آن می شود.
ماده ۲۹۲ق.م: “تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:
۱. وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند؛ دراین صورت، متعهد نسبت به تعهد اصلی بریء می شود؛ ۲. وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید؛
۳. وقتی که متعهدله مافی الذّمّّه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.”

 بند اوّل: اقسام تبدیل تعهد
برابر ماده ی ۲۹۲ق.م تبدیل تعهد بر سه قسم است:
1. تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل دین
2. تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل مدیون
3. تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل داین
الف( تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل دین: تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل دین هنگامی محقق می شود کهمتعهد و متعهدله با توافق یکدیگر تعهد اصلی را به تعهد جدیدی که جایگزین آن باشد تبدیل نمایند. این نوع تبدیل تعهد به نوبه ی خود به دو قسم تقسیم می شود:
۱. تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل مورد دین. ممکن است طرفین قرارداد توافق نمایند که به جای مورد تعهد ،چیز دیگری تادیه شود. مثٌلاٌ به جای تدریس زبان انگلیسی، زبان فرانسه تدریس شود.
۲. تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل سبب دین. ممکن است تبدیل تعهد ناشی از تبدیل سبب دین باشد؛ چنان که کسی به دیگری مبلغی به عنوان اجاره بها یا ثمن معامله بدهکار باشد و سپس طرفین توافق کنند گه همان مبلغ به عنوان قرض نزد او بماند.

ب( تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل مدیون: هرگاه شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید، دین متعهد اصلی ساقط و تعهد شخص ثالث جای آن را می گیرد.

ج( تبدیل تعهد به وسیله ی تبدیل داین: برابر بند سوم ماده ی 292ق.م، متعهدله می تواند طلب خودرا به دیگری انتقال دهد. در تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل داین، دین قبلی ساقط و رابطه حقوقی جدیدی بین بدهکار)مدیون( و بستانکار)طلبکار( جدید پدید می آید و قصد و رضای مدیون برای تحقق این گونه تبدیل تعهد، لازم است.
+ هرگاه

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید