متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشگاه شهید­بهشتی تهران، 1378، ص 39.

[37]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری- قست دوم»، همان، صص 27 و 28.

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید