متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

وصول ۲. ارسال – وصول
۳. ارسال- ارسال ۴. وصول- ارسال
 گزینه صحیح: ۲

 در حقوق ایران اگر یکی از طرفین به علت قوه قاهره نتواند تعهد خود را اجرا نماید، وضعیت قرارداد چگونه خواهد بود ؟
۱. منفسخ ۲. باطل
۳. صحیح معلق ۴. ایجاد حق فسخ برای طرفین
 گزینه صحیح: ۱

 کدام مورد در مورد عقد نکاح صحیح است؟
۱. عقد دو تعهدی غیر معوض است ۲. عقد یک تعهدی غیر معوض است
۳. عقد دو تعهدی معوض است ۴. عقد یک تعهدی معوض است
 گزینه صحیح: ۱

 در عقد بیع علت تعهد خریدار چیست؟
۱. تملیک ۲. تعهد فروشنده
۳. انگیزه مشتری ۴. انجام قرارداد
 گزینه صحیح: ۲

 تدلیس در چه صورت موجب ایجاد خیار فسخ می شود؟
۱. اگر باعث اشتباه در وصف اساسی گردد
۲. تدلیس در هر حال موحب خیار فسخ می شود
۳. اگر باعث اشتباه در وصف فرعی گردد
۴. تدلیس موجب ایجاد خیار فسخ نمی شود
 گزینه صحیح: ۳ )نکته: اگر تدلیس در اوصاف اساسی باشد معامله باطل است(

 ظابطه نخستین برای تشخیص اکراه مطابق قانون مدنی کدام است؟
۱. ضابطه نوعی ۲. ضابطه شخصی
۳. ضابطه نوعی و شخصی همزمان ۴. ضابطه ای در قانون مورد اشاره نیست
 گزینه صحیح: ۱

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید