متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

سابق تلقی می­شد. چنانچه گزارش و نظرات هیئت رسیدگی در شورا به تصویب می­رسید، یا در ظرف مدت معلومی به اجرا گذاشته شود و شورا موظف بود بر اجرای آن نظارت داشته باشند در صورت عدم اجرا، عضو خسارت دیده میتوانست اقدام به تلافی و مقابله به مثل نماید مشروط بر آنکه شرایط مندرج دربند 2 از ماده 23 گات سابق را رعایت کند.

ماده 23 گات در مقام مقایسه حاوی نوعی مکانیزم حل و فصل است. بند 1 این ماده هم ناظر به شکایات نقض و هم شکایات غیر نقضی است. منظور از شکایات نقض آن است که کشور شاکی بتواند به نقض و تخلف کشور دیگر از یک تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید.

منظور از شکایات غیر نقض آن است که گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده اما ادعا می­شود که اقدامات کشور متشکی عنه یا خاطی شاکی از بعضی امتیازات و منافعی که مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود محروم کرده است. به عنوان مثال : می­توان به قضیه سال 1985 اشاره کرد که آمریکا علیه اتحادیه اروپا شکایت نمود که اوضاع و احوال ناشی از کمکهای تولیدی جامعه مذکور در مورد پاره­ای از محصولات در آن سالها با ترتیبات مربوط به کاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع که در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود هماهنگ نبوده است. در واقع این اوضاع و احوالی است که کشور خاطی ایجاد کرده و نه الزاما ارتکاب یک فعل مثبت. و آمریکا در این شکایت موفق نیز شد.

به هر حال اولین هدف ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از اطمینان در لغو و بی اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آمیز اعضا از گات به سخن دیگر در اجرای عین تعهد است که کشورهای عضو گات به عهده گرفته­اند و نه جبران خسارت به صورت مثلا پولی.[46]

 ۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات

میتوان مراحل و ترتیبات حل و فصل اختلافات و آیین آن در گات طی سه مرحله تقسیم­بندی کرد.

مرحله اول : عضو شاکی یا مدعی نقطه نظرات و شکایات خود را به صورت مکتوب برای طرف مقابل یا سایر اعضا ذیربط ارسال و ارائه می­کند و بعد مشورتها و رایزنی­های دو جانبه رسمی انجام می­پذیرد. یا مشورت­های چند جانبه که البته گهگاه اتفاق می­افتد. در همین مرحله است که راههای دیپلماتیک حل و فصل اختلاف مورد استفاده قرار می­گیرد. (البته ترجیح اعضا این است که موضوع مورد اختلاف را به طریقه­ای الزام آور و مطابق با اصول حقوقی حل کنند.) اما اگر مذاکره به توفیق نینجامید.

مرحله دوم: ارجاع موضوع به (شورای گات) که درباره موضوع اختلاف تحقیق و بررسی می­کند و گزارشی همراه با توصیه­هایی برای حل موضوع تهیه می­کنند.

شورای گات هیئتی 3 یا 5 نفره را تشکیل می­دهد و بعد از بررسی گزارش از نظر مقررات حقوقی نیز از حیث احراز و تسجیل واقعیات مربوط به اختلاف تهیه نمایند. اعضا باید بی طرف باشند. لوایح کتبی در این مرحله مجاز است. اما رسیدگی غیر علنی است. و گزارش مشورتی است و الزام آور نیست مگر اینکه شورای گات پذیرفته شود. در هر حال هیئت­ها دارای اختیار بررسی موضوع شکایت با توجه به (مقررات مربوط به گات) هستند یعنی ممکن است مقررات خاصی در هر مورد جاری باشد ولی هیئت­ها می­توانند حسب مورد به تمامی مقررات گات توجه نمایند. این نکته در دعوای جامعه اروپا و شیلی مورد تایید قرار گرفته است. قانون حاکم در این خصوص عملا مقررات عمومی گات و به نظر عده­ای اصول تجارت و حقوق بین­الملل است.

مرحله سوم : در ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از بررسی در گزارش هیات رسیدگی منتخب شورای گات که باید به فوریت انجام شود و ظرف مدت معقولی تصمیم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود. هر چند طبق رویه­ای که در شورا به وجود آمده برای تصمیم گیری نسبت به گزارش هیئت­ها اتفاق آرا ملاک است ولی در عمل معمولا گزارشهای بدون جرح و تعدیل یا بحثهای طولانی پذیرفته می­شود. با تایید گزارش در شورا یک تعهد حقوقی برای کشور خاطی به وجود می­آید که اقدامات خود را که مخالف ترتیبات گات بوده است لغو کند. یکی از راههای پیگیری این تعهد در مواردی که کشور خاطی از اجرای تصمیم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز می­زند عبارت است از درخواست مجوز تعلیق تعهدات یا امتیازات تعرفه­ای که کشورهای عضو به نفع کشور خاطی قبول یا وضع کرده­اند. در بند 2 ماده 23 گات 1947 پیش بینی شده بود که امکان تعلیق تنها در صورتی است که طرف­های متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال برای توجیه چنین اقدامی به قدر کافی خطیر است. مثلا در دعوای هلند و آمریکا ظاهرا اجازه اقدام متقابل با دولت هلند بر اساس ماده 23 داده شد. در این مورد دولت آمریکا محدودیتهایی را بر واردات محصولات لبنی از هلند برقرار نموده بود بر اساس مورد دیگر اختلاف کانادا و اتحادیه اروپا که در این خصوص اتحادیه اروپا محدودیت­هایی را بر صادرات مس کانادا به اتحادیه اروپا برقرار نمود. بدین ترتیب در غالب گزارشها هیئت­ها توصیه می­نمایند که فقط اقدامات مغایر لغو شود و طرف خاطی مهلتی داشته باشد تا اقدامات خود را منطبق با مقررات گات نماید.[47]

[1] . صلح­چی، محمدعلی، حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی، نشر میزان، چاپ دوم، زمستان 89، صص 29-28.

[2] . صلح­چی، محمدعلی، حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی، همان، ص 33.

[3] . جهانگیری، علیرضا، جزوه حل و فصل اختلافات بین­المللی.

[4] . صلح­چی، محمدعلی، حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی، همان، ص 20.

[5] . صلح­چی، محمدعلی، حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات بین­المللی، همان، صص 51-50.

[6] . واعظی، محمود، میانجیگری در نظریه و عمل، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تابستان 87، ص 57.

[7] . همان، ص 109.

[8] . واعظی، محمود، میانجیگری در نظریه و عمل، همان، ص 64.

[9] . International court of justice

[10] . موسی­زاده، رضا، سازمان­های بین­المللی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ چهاردهم، زمستان 88، ص 166.

[11] . International tribunal for the law the sea

[12] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، نشریه موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، چاپ اول، 1388، ص 61.

[13] . International criminal court

[14] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 61.

[15] . International Chamber of Commerce

[16] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 61.

[17] . همان، ص 64.

[18] . London court of International Arbitration

[19] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 66.

[20] . American arbitration association

[21] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، ص 66.

[22] . Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce

[23] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، صص 67-66.

[24] . China International Economic and trade arbitration Commission

[25] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، صص 68-67.

[26] . Hong kong International arbitration Center

[27] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، ص 68.

[28] . Singapour International arbitration Center

[29] . نیکبخت،

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید