متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

و شرط مفاد را گویند ؟
۱. رضا ۲. قبول
۳. اذن ۴. اجازه
 گزینه صحیح: ۲

 پیشنهادی که به اندازه ی کافی روشن و متضمن عناصر اساسی قرارداد باشد اصطلاحا چه نام دارد؟
۱. ایجاب ۲. دعوت به مذاکره
۳. ایجاب و قبول ۴. قبول
 گزینه صحیح: ۱

 طبق نظر مشهور فقهای امامیه، اجازه در عقد مکره چگونه است؟
۱. کاشف است ولی نسبت به گذشته اثری ندارد
۲. کاشف است و نسبت به گذشته اثر دارد
۳. ناقل است و نسبت به گذشته لثر ندارد
۴. ناقل است و نسبت به گذشته اثر دارد
 گزینه صحیح: ۲

 در کدام یک از عقود زیر قانون گذار علم اجمالی را کافی دانسته است؟
۱. بیع ۲. اجاره
۳. ضمان ۴. معاوضه
 گزینه صحیح: ۳ )عقد ضمان از جمله عقود مسامحه ای است و علم اجمالی کافی است(

 اگر کسی یکی از دو خانه ی خود را بفروشد بدون آنکه تعیین کند که کدام یک مورد معامله است، معامله مزبور چه وضعیتی دارد؟
۱. معتبر نیست ۲. معتبر است
۳. قابل فسخ است ۴. غیرنافذ است
 گزینه صحیح: ۱

 مقدور بودن مورد معامله در چه زمانی شرط است؟
۱. زمان تشکیل قرارداد ۲. در موعد مقرر در قرارداد
۳. تشکیل و اجرای قرارداد ۴. به هنگام مذاکره در خصوص معامله
 گزینه صحیح: ۲

 حکم وقفی که به قصد ضرر دیان واقع می شود چیست؟
۱ .باطل ۲. صحیح
۳ .قابل فسخ ۴. غیرنافذ و منوط به اجازه دیان
 گزینه صحیح: ۴

 معامله به قصد فرار از دین اگر به صورت صوری واقع شود چه حکمی دارد؟
۱. باطل ۲. صحیح
۳. قابل فسخ ۴. غیر نافذ
 گزینه صحیح: ۱

 این عبارت قانونی که معاملات و عقود فقط درباره متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است دلالت بر کدام اصل دارد؟
۱. اصل صحت قرارداد ۲. اصل عدم وجود قرارداد
۳. اصل لزوم قرارداد ۴. اصل نسبی بودن قراداد
 گزینه صحیح: ۴

 در خصوص ماهیت تعهد به نفع شخص ثالث کدام نظریه امروزه بیشتر مورد قبول است و با حقوق ایران نیز تطابق بیشتری دارد؟
۱. نظریه تعهد یک طرفی ۲. نظریه اداره مال غیر
۳. نظریه ایجاب یا پیشنهاد ۴. نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرارداد
 گزینه صحیح: ۴

 شرطی که در آن فایده ای نباشد چه حکمی دارد؟
۱. باطل است ولی مبطل عقد نیست ۲. باطل است و مبطل عقد است
۳. صرفا مبطل عقد است ۴. جزو شروط صحیح است
 گزینه صحیح: ۱

 تعهدی که از طریق قانونی و قضایی قابل مطالبه نیست چه نام دارد؟
۱. اضافی ۲. حقوقی
۳. طبیعی ۴. تبعی
 گزینه صحیح: ۳

 قانون مدنی از کدام خیارات زیر به صراحت سخن نگفته است؟
۱. خیار عیب ۲. خیار غبن
۳. خیار شرط ۴. خیار تعذر تسلیم
 گزینه صحیح: ۴

 اصطلاح “الزامات” در جلد اول قانون مدنی ایران به چه معنا به کار رفته است؟
۱. تعهدات و مسئولیت های بدون قرارداد ۲. مسئولیت های ناشی از قرارداد
۳. ضمانت اجرا ۴. تعهدات ناشی از عقود معین
 گزینه صحیح: ۱ )الزامات به معنای تعهدات و مسئولیت های بدون قرارداد که موضوع مدنی چهار است( )نکته: تعهدات قراردادی که موضوع مدنی سه است را التزام می نامند(

 کدام گزینه صحیح است ؟
۱. عقد و ایقاع هر دو عمل حقوقی هستند
۲. عقد و ایقاع هر دو واقعه حقوقی هستند
۳. عقد واقعه حقوقی ، ولی ایقاع عمل حقوقی است
۴. ایقاع واقعه حقوقی ، ولی عقد عمل حقوقی است
 گزینه صحیح: ۱ )عقد و ایقاع هردو عمل حقوقی هستند(

 عقد جایز به موت، جنون یا سفه هریک از طرفین ….. می شود؟
۱. قابل فسخ ۲. منفسخ
۳. تفاسخ ۴. باطل
 گزینه صحیح: ۲ )نکته: فسخ و تفاسخ با یکدیگر متفاوتند فسخ یکجانبه اما تفاسخ)اقاله( دوجانبه است(

 عقد رهن از حیث لازم بودن و جایز بودن چگونه است؟
۱. از طرف راهن جایز و از طرف مرتهن لازم
۲. از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز
۳. نسبت به هردو لازم
۴. نسبت به هردو جایز
 گزینه صحیح: ۲ )نکته: راهن رهن دهنده و مرتهن رهن گیرنده است. راهن نمی تواند قرارداد رهن را بهم بزند اما مرتهن می تواند با بازگرداندن مال مورد رهن آن را فسخ کند(

 مقصود از منافع ممکن الحصول چیست؟
۱. منافع غیر مسلّّم ۲. منافع احتمالی صرف
۳. منافع مسلم ۴. عدم نفع احتمالی
 گزینه صحیح: ۳

 عقد خیاری در کدام دسته قرار می گیرد؟
۱. لازم ۲. جایز
۳. لازم و جایز ۴. ایقاع
 گزینه صحیح: ۱ )عقد خیاری از اقسام عقد لازم است که طرفین فقط بر اساس قانون میتوانند آن را فسخ کنند(

 کدام گزینه صحیح است؟
۱. قوانین حقوق عمومی مربوط به نظم عمومی نیست
۲. نظم عمومی منحصر به حقوق عمومی است و قوانین حقوق خصوصی به هیچ وجه مربوط به نظم عمومی نیستند
۳. قوانین حقوق عمومی مربوط به نظم عمومی هستند و لیکن نظم عمومی منحصر به آن نیستند
۴. کلیه ی قوانین حقوق خصوصی مربوط به نظم عمومی است
 گزینه صحیح: ۳ )نظم عمومی )قوانین آمره( محدود به قوانین عمومی نیست و قوانین حقوق خصوصی را نیز شامل می شود(

 این نکته که “نظم عمومی که به نفع طبقه کارگر برقرار شده یک طرفه است” به چه معناست؟
۱. قرارداد کار جنبه الزام آور ندارد و عقدی جایز است و در هر زمان توسط اداره کار و کارگر قابل فسخ است
۲. قرارداد کار می تواند به ضرر کارگر ، به مزایایی که قانون برای طبقه کارگر در نظر گرفته بیافزاید
۳. قرارداد کار نمی تواند از مزایایی که برای طبقه کارگر در نظر گرفته شده بکاهد
۴. قرارداد کار نمی تواند به مزایایی که قانون برای طبقه کارگر در نظر گرفته است بیفزاید
 گزینه صحیح: ۳

 کدام گزینه از موارد اشتباه باعث بطلان معامله محسوب نمی شود؟
۱. اشتباه در علت وجود تعهد ۲. اشتباه در نوع عقد
۳. اشتباه در هویت موضوع عقد ۴. اشتباه در داعی یا جهت عقد
 گزینه صحیح: ۴ )اشتباه در جهت عقد مثلا خرید به قصد سود بردن در صورتی که معامله سود آور نباش باعث بطلان نمی شود(

 معامله فضولی چه حکمی دارد؟
۱. غیرنافذ است ۲. نافذ است
۳. باطل است ۴. قابل فسخ است
 گزینه صحیح: ۱

 اگر شرط ضمن عقد بر خلاف مقتضای اطلاق عقد باشد اثر حقوقی آن چیست؟
۱. شرط فاسد و مفسد نیست
۲. شرط فاسد است امام موجب بطلان عقد نمی شود
۳. شرط غیر فاسد است اما موجب بطلان عقد است
۴. شرط فاسد و مفسد است
 گزینه صحیح: ۱ )شرط خلاف “مقتضای ذات عقد” باطل است اما شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد مفسد نیست(

 در مورد عقد کفالت کدام قابل تایید است؟
۱. از جانب کفیل لازم است ۲. نسبت به مکفول عنه لازم است
۳. برای طرفین قرارداد جایز است ۴. برای مکفول عنه لازم است
 گزینه صحیح: ۱

 در حقوق فرانسه چه اصطلاحی بجای مفهوم عقد معلق به کار می رود؟
۱. تعهد مشروط ۲. التزام شخصی
۳. عقد متزلزل ۴. عقد معلق در فرانسه معتبر نیست
 گزینه صحیح: ۱

 در قرارداد مکاتبه ای کدام نظر در حقوق ایران و حقوق تطبیقی پذیرفته شده است؟
۱. وصول –

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید