متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

عمومی ادامه می یابد.

4-4-3-1- مجازاتهای تکمیلی

اخراج از کشور به عنوان اقدام امنیتی و پیشگیرانه: با توجه به ماده 120 قانون جزا، اطفال و کودکانی که تبعه بیگانه هستند و مرتکب جرم می­شوند اگر هیچ گونه تدبیری برای آنها کارساز نباشد با توجه به بند8 قسمت الف از کشور اخراج می­شوند. بعد از اجرای مجازاتها نیز دادگاه می­تواند این تدابیر را به کار گیرد(Serozan rona,2005 ,p183).

 

 

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید