متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

رحمدل، منصور پیشین،ص 132

[4] نبوتی، محمدرضا پیشین، ص 30

[5] قناد، فاطمه «بررسی تناسب میان جرم و مجازات در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.1379،ص218

[6] نبوتی، محمدرضا «گزارش ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: افزایش جرایم رایانه­ای مرتبط با مواد مخدر»، فصلنامه ایران پاک، ش 27،1389، ص 42

[7] نبوتی، محمدرضا «گزارش ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: افزایش جرایم رایانه­ای مرتبط با مواد مخدر»، فصلنامه ایران پاک، ش 27،1389، ص.54

[8] کوشا، جعفر پیشین،ص129

[9] کوشا، جعفر پیشین،ص130

[10] گلدوزیان، ایرج، پیشین،ص 232-229.

[11] همان،ص132

 

[12] اسعدی، سید حسن ، پیشین،ص120

[13] آشوری، محمد ،نتیجه کل همایش مواد مخدر تهران مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران:انتشارات روزنامه رسمی،1379،ص41

[14] کاتوزیان، ناصر  فلسفه حقوق، ج 1، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار1388،ص665.

[15] مجله اکونومیست ، «اقتصاد مواد مخدر»، ترجمه سید حسین علوی لنگرودی، مجله بانک و اقتصاد، ش 95، 1387،ص 68-66.

[16] (تجربه ثابت کرده است که یکی از علل فراوانی مواد مخدر در داخل کشور که زمینه اعتیاد را فراهم ساخته است، ممانعت از ترانزیت آن توسط نیروهای ایرانی است)نقل شده از علوی لنگرودی

[17] (به واسطه سهولت در آن و نیز جبران خسارات خود)

[18] مجله اکونومیست ، پیشین،ص 69

 

[19] مرعشی، سید محمد حسن ،«مبانی فقهی مواد مخدر»، مجموعه مقالات (سخنرانی­های داخلی) همایش بین­المللی علمی کاربردی جنبه­های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج 1، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی. 1379،ص40

[20] مرعشی، پیشین،ص41

[21] گلدوزیان، پیشین، ص232

[22] گلدوزیان، ایرج، «سیاست جنایی در قبال مواد مخدر: اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، 1380ص115

[23] گلدوزیان، ایرج پیشین0ص114

[24] گلدوزیان، ایرج، «سیاست جنایی در قبال مواد مخدر: اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، 1380ص112

[25] گلدوزیان، ایرج، «سیاست جنایی در قبال مواد مخدر: اصلاح قانون و تناسب جرم و مجازات»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 51، 1380ص115

[26] تاجیک،محمد رضا ، میري آشتیانی، الهام ،مرکز تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر.،1383مقاله پژوهشي،ص41

 

[27] تاجیک،محمد رضا ، میري آشتیانی، الهام ،مرکز تحقیقات ستاد مبارزه با مواد مخدر.،1383مقاله پژوهشي،ص41

[28] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري،1381،ص4

[29] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري،1381،ص8

[30] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري،1381،ص10

[31] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري،1381،ص15

 

[32] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري،1381،ص20

[33] رزاقی، عمران محمد و همکاران، پیشین،ص20

[34] رزاقی، عمران محمد و همکاران، ارزیابی سریع وضعیت سوءمصرف موادمخدر در ایران، سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور فرهنگی و پیشگیري،1381،ص38

[35] دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر ، پیشین.ص41

[36] تحولات نظري و عملی در عرصه ي مواد مخدر، نشریه همبستگی،1383،ص5

[37] دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر ، پیشین.ص7

[38] غنجي، علي ژئوپليتيك مواد مخدر، تهران: معاونت آموزش ناجا،1385

[39] غنجي، علي پیشین،ص231

[40] خبرنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد رياست جمهوري، گ زارش عملكرد مبارزه1383، با مواد مخدر، شماره 3،ص17

[41] خبرنامه ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد رياست جمهوري، گ زارش عملكرد مبارزه1383، با مواد مخدر، شماره 3،ص23

[42] اردبيلي، محمد همان،ص52

[43]  غنجي، علي. پیشین،ص17

[44] محبوبي منش ، حسين،اعتياد مردان تهديدي عليه زنان فصلنامه كتاب زنان، تهران: شوراي فرهنگي اجتماعي زن،1383،ص125

 غنجي، علي. آشنايي با انواع مواد مخدر و روانگردان ، اداره كل مبارزه با مواد مخدر، تهران،1385،ص325

 

[46] اردبيلي، محمد علي  پیشین،،ص36

 

[47]  اردبيلي، محمد علي حمل و تحويل تحت نظارت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران: نشر ميزان،1383،ص55

 

[48] [48]  اردبيلي، محمد علي حمل و تحويل تحت نظارت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران: نشر ميزان،1383،ص58

 

[49] .(اصلاح ماده 30 قانون‌ مجازات اسلامی با توجه به منطق فوق ضروری استـ)

[50] هاشمی، علی “نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با موادمخدر”، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، . بهمن 1383،ص63

[51] مجازات مصادره ی اموال در ایران برای نخستین بار، در ماده ی ۱۱ قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب اردیبهشت سال ۱۳۳۸ به این شرح آمده است : «در موارد مذکور در مادة چهار و قسمت اخیر مادة هفت این قانون ، وسیله نقلیه موتوری حامل موادمخدر که مال مرتکب بوده و در حین کشف به دست مأمورین افتد به دستور دادستان موقتاً توقیف و در صورت محکومیت مرتکب ، طبق رأی دادگاه به مالکیت وزارت بهداری استقرار خواهد یافت

[52] صفاری ، علی . “مقاله ی کیفرشناسی “، گزیده مقالات آموزشی ، (علوم جنایی ). تهران : کمیته ی معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و UNODC، ۱۳۸۴.ص235

[53] در مورد جرم پولشویی به مقاله ی «نقش فرایند پولشویی و مصادره ی اموال در روند قاچاق مواد مخدر و اولویت تمرکز مبارزه با پولشویی و مواد مخدر در یک ستاد» از صفحه ی ۲۲۳ گزیده آثار مکتوب مطالعه شود.

 

[54] فامسکوهن ّ فی البیوت حتی یتوفیَهن الموت

[55] اسعدی ، سیدحسن . پژوهشی بنیادی درباره مواد مخدر. تهران : ناشر مؤلف . ۱۳۸۲ ص ۱۷۲.

[56] Andrew Coyle

[57] وزیریان، محسن مروري بر برنامه هاي کاهش تقاضاي مواد مخدر در ایران و…”، نشریه رفاه و تعاون، شماره 8 تابستان، تهران .1382،ص21

[58] هاشمی، علی “نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با موادمخدر”، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر، . بهمن 1383،ص63

[59] رحیمی موقر، آفرین و همکاران راهنماي پیشگیري و درمان اعتیاد. تهران: سازمان بهزیستی کشور، معاونتامور فرهنگی و پیشگیري 1376،ص236قبلی شدیدتر و برخی خفیف­تر بودند: الف. برای

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید