متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

تئوریک در خصوص نابرابری سرمایه انسانی ممکن است بیشتر به نابرابری جنسیتی در آموزش اشاره شود. این تفاوت­ها و نابرابری­ها تأثیر فراوانی بر توزیع درآمدها، رشد اقتصادی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، سیاسی و …. گذاشته است.

«کستل[50] و دُمنچ[51]» فرمولی ارائه کردند که به محاسبه ضریب جینی در خصوص نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی می­پردازد. از آنجا که پارامترهای استفاده شده برای تعیین ضریب جینی سرمایه انسانی ترکیبی از چند متغیر است که عمدتاً آموزشی است، لذا این ضریب به نوعی توزیع آموزشی را نشان می­دهد.

آمار توصیفی حاصل از محاسبات نابرابری سرمایه انسانی در جدول (3-3) آمده است. برای مقایسه علاوه بر مناطق مورد بررسی ضریب جینی سرمایه انسانی را به تفکیک زن و مرد آورده شده­است. لازم به ذکر است ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان از نابرابری بیشتر است.

در جدول (3-3) نتایج از قرار زیر است:

GINI M 15: متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای مردان بالای 15 سال

GINI F 15: متوسط ضریب جینی سرمایه انسانی برای زنان بالای 15 سال

نتایج حاصل از محاسبات به شرح ذیل است:

نابرابری سرمایه انسانی چه در زنان و چه در مردان در مناطق جهان به جز کشورهای پیشرفته از سال 1960 تا 2005 روندی نزولی داشته‌است.

بیشترین نابرابری سرمایه انسانی در سال 1960 مربوط به زنان بالای 25 سال در صحرای آفریقا و کمترین آن مربوط به کشورهای پیشرفته است.

منطقه شرق آسیا که تا قبل از سال 1985 دارای نابرابری سرمایه انسانی بیشتر از آمریکای لاتین بوده است از آن سال به بعد دارای وضعیت بهتری شده و از میزان نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان این ناحیه کاسته شده و دارای وضعیت بهتری نسبت به آمریکای لاتین شده است.

در همه مناطق جهان نابرابری سرمایه انسانی در مردان کمتر از زنان بوده است.

ایران در ابتدا شاهد نابرابری بسیار زیاد در سرمایه انسانی زنان و مردان بوده است (بالاتر از همه مناطق)، اما در سال 2005 از مناطق جنوب آسیا و صحرای آفریقا پیشی گرفته است.

روند نابرابری سرمایه انسانی زنان بالای 25 سال در ایران همانند منطقه خاورمیانه بوده اما با ارقامی بالاتر یعنی در همه سال‌ها این نابرابری در ایران بیشتر از متوسط خاورمیانه بوده است.

نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان کشورهای پیشرفته طی سال‌های 1960 تا 2005 کاهش محسوسی نداشته است.

جدول 3-3- آمار توصیفی ضریب جینی سرمایه انسانی مختلف جهان طی دوره  2005- 1960
مناطق متغیر میانگین حداقل حداکثر
خاورمیانه و شمال آفریقا (11 کشور) GINI M 15 5/0 33/0 71/0
GINI F 15 61/0 40/0 81/0
زیر خط صحرای آفریقا (22 کشور) GINI M 15 54/0 43/0 67/0
GINI F 15 64/0 53/0 78/0
آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب (23 کشور) GINI M 15 34/0 29/0 40/0
GINI F 15 38/0 32/0 45/0
شرق آسیا (9 کشور) GINI M 15 34/0 27/0 44/0
GINI F 15 47/0 35/0 63/0
جنوب آسیا (7 کشور) GINI M 15 54/0 40/0 66/0
GINI F 15 65/0 55/0 75/0
کشورهای پیشرفته (22 کشور) GINI M 15 18/0 17/0 20/0
GINI F 15 19/0 18/0 21/0
ایران GINI M 15 60/0 41/0 86/0
GINI F 15 72/0 51/0 95/0

 

به نظر می‌رسد دلیل کاهش شدید نابرابری‌ها در کشور می‌تواند ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مختلف به ویژه در زمینه آموزش و پرورش و رفع بی‌سوادی در کشور برای زنان بالای 15 سال باشد. از ابتدای دهه 80 با افزایش سرمایه‌گذاری‌های آموزشی در دانشگاه‌ها فاصله نابرابری سرمایه‌ انسانی بین این دو گروه سنی تقریباً یکسان باقی‌مانده است. از طرفی سرازیر شدن جمعیت زیادی از زنان به دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر نیز از نابرابری سرمایه انسانی در آنان کاسته است.

دلیل این امر که ضریب جینی سرمایه انسانی در کشورهای پیشرفته طی 45 سال مورد مطالعه کم نشده است، نبود ظرفیت‌های خالی برای سرمایه­گذاری در بخش‌هایی است که سرمایه انسانی را می‌سازد. به عنوان مثال کاستن از نرخ بی­سوادی در ابتدا بسیار آسان‌تر از زمانی است که بی­سوادی تقریباً ریشه­کن شده و می‌خواهیم باز هم این نرخ را کاهش دهیم. در این حالت باید سرمایه گذاری‌های بسیار زیادی صورت گیرد تا بتوان اولاً مناطق بسیار دور افتاده را تحت پوشش سواد آموزی قرار داد و از طرفی افراد بسیار مسن که فرآیند یادگیری در آنها بسیار سخت است نیز باسواد نمود.

[1] – ویکی پدیا فارسی، 18 می 2014، برابری جنسیتی. [13/04/1393].

[2] – ساروخانی، باقر (1370). دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران، نشر کیهان، ص 673.

[3] – احمدي، حبیب؛ گروسی، سعیده، (زمستان 1383). «بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابري جنسیتی»، مطالعات زنان، سال2، شماره6، ص6

[4] – شادلو، شیده، (1380). «نقش فرهنگ در متعادل ساختن نگرشهاي جنسیتی در حیات اجتماعی براي توانمندساختن زنان»، مجموعه مقالات همایش توانمندسازي زنان. تهران: مرکز مشارکت زنان، ص 21.

[5] – Council of Europe Gender Equality Strategy for the period 2014-2017

[6] – World Development Report 2012: Gender Equality and Development

[7] – World Development Report 2012: Gender Equality and Development. The World Bank, Washington DC, September 2011.

[8] – خدامی ز، پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان، 13 بهمن 1392، استراتژی برابری جنسیتی شورای اورپا. کد خبر 10057. ]15/4/1393[. آدرس اینترنتی:

http://tnews.ir/news/5D2721425850.html

[9] -Combating gender stereotypes and sexism

[10]– Preventing and combating violence against women

[11] -the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (the Istanbul Convention)

[12]– Guaranteeing Equal Access of Women to Justice

[13] – Achieving balanced participation of women and men in political and public decision-making

[14]– Achieving Gender Mainstreaming in all policies and measures

[15]– Recommendation Rec (2007)17 of the Committee of Ministers to member States on gender equality standards and mechanisms.

[16] – www.coe.int

[17] – زیبایی­نژاد، محمدرضا (138). هویت و نقش­هاي جنسیتی، دفتر مطالعات و تحیقات زنان، ص 46

[18] – پزشگی، محمد (1387). صورتبندي مطالعات زنان در جهان اسلام، تهران: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص 47

[19] – مهریزي، مهدي (1382). شخصیت و حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات علمی و فرهنگی، ص 45

[20] – احمدي، حبیب؛ گروسی، سعیده (زمستان 1383)،پیشین،  ص 167

[21] – فضل­االله، سید محمدحسین (1383). دنیاي زن، نشر سهروردي

[22] – ادهمی، عبدالرضا؛ روغنیان، زهره (زمستان1388). «بررسی تأثیر عقاید قالبی بر نابرابري جنسیتی در خانواده»، پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال3، شماره4، صص 70-78

[23] – پزشگی، محمد، پیشین، ص 185

[24] – همان، ص 240

[25] – مجتهدشبستري، محمد (1378) «زنان، کتاب و سنت«، زنان، ش57

[26] – مشیرزاده، حمیرا (بیتا) از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمنیسم، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول.، ص 64

[27] – رودگر، نرجس (1386). فمینیسم، نشر دفتر مطالعات و تحیقات زنان، ص 70

[28] – همان، ص 86

[29] – ریدمن، جین (1381). فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران، نشر آشتیان، ص 143

[30] – دورانت ویل، تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن)، احمد آرام، امیرحسین آریانپور و ع.پاشایی (مترجمان)، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید