متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

کشورهای اروپایی، معضل عدم برابری میان نقش­پذیری زنان و مردان به عنوان مادر و پدر و همسر وجود دارد.

شاید بتوان ادعا کرد که این اقدامات و استراتژی­ها در سطح جامعه تا اندازه­ای موفق بوده است ولی در سطح خانواده، حتی در کشورهای اروپایی، برنامه­ها و استراتژی­های تساوی­طلبانه میان زنان و مردان نیازمند نظارت و برنامه­ریزی دقیق­تری است. شورای اروپا در زمینه تساوی جنسیتی و رفع تبعیض و تفاوت در نقش­پذیری متفاوت زنان و مردان، درصدد برافکندن تفکراتی است که سبب دامن زدن به تبعیض­ها و تفاوت­هاست، به همین­دلیل نهادهای حقوق­بشری شورای اروپا اقدام به تصویب این استراتژی کردند و خواهان ریشه­کن کردن تفاوت در نقش­پذیری میان زنان و مردان تا سال 2017 هستند[16].

3-2-2- برابري زن و مرد از منظر متفکرین

3-2-2-1- اسلامگرایان

سید جمال الدین اسدآبادي معتقد است زن و مرد در انسانیت و ارزشمندی با یکدیگر برابرند ولی با تمام برابری­ها، تفاوت­های طبیعی با هم دارند. وي ضمن تأکید بر تفاوت­هاي تکوینی هر دو جنس، معتقد است این تفاوت­ها، زن و یا مرد را در موضع نقص یا کمال قرار نمی­دهد، ولی به دلیل آن­که طبیعت، زن و مرد را بـراي نقش­ها و میـدان­هـاي متفاوتی مسـتعد ساخته است، ورود به مرز نقش­های جنس دیگر قابل تأیید نیست و دسترسی و حضور زنان در حیطه­های مردانه، امکان رسیدگی آنان به مهمترین عرصه­ی زندگی یعنی خانواده را از آنان سلب می­نماید.[17]

 سیدقطب با تأکید بر این­که اسلام به لحاظ جنسیت و حقوق فردی و انسانی، برابري کامل بین زن و مرد برقرار کرده است، معتقد است اگر اسلام یکی را بر دیگری برتری داده، صرفاً درارتباط با استعدادهای ذاتی و طبیعی است که بر حقیقت جنس هر فرد اثری نمی­گذارد. بنابراین، هرجا که زن و مرد از لحاظ استعداد، مسئولیت و خصلت برابر باشند، حق و تکلیف برابر دارند و هرجا که به سبب تفاوت­ها حق برابر ندارند، بدلیل شأن انسانی متفاوت است[18].

به اعتقاد محمدعبده زن و مـرد در عقل، احساسـات و شـعور با هم برابرند. به همین دلیل، بسیاري از تفاوت­هاي حقوقی ایجاد شده میان آن­ها متعلق به زمان و دورانی است کـه بـا توجـه بـه اوضاع خاص زمانی عصر نزول، توجیه­پذیر است. با وجود این، به این نکته تأکید می­کند که تفاوت­های حقوقی موجود میان آن­ها، برخاسته از  برخی تفاوت­های طبیعی است و مساوات الزاماً با تشابه حقوق هم­معنی نمی­باشد[19].

 شهید مطهري عقیده دارد همه موجودات با توجه به نوع، براساس اصل عدل، در مدار مخصوص به خود قرار گرفته­اند؛ بنابراین، سعادت هر موجودي در گرو حرکت در مدار طبیعی خود است. بر این مبنا، وي معتقد است که تفاوت­ها مصداق برتری جنس مرد نیست، بلکه به منظور تحکیم پیوند خانوادگی بین آنهاسـت. از همین رو، قانون خلقت تفاوت­ها را ایجاد و حقوق و وظایف زن و مرد را مشخص و تقسیم کرده است[20]. به­علاوه مساوات مرد و زن در انسـانیت هم­معنای تشـابه آنها در حقوق و وظایف نیست؛ عدم تشابه حقوق زن و مرد در طبیعت، برگرفته از حقوق فطري و عدالت است. بر این اساس، ایشان تفاوت­های فطری را منشأ تفاوت در حقوق می­دانند.

محمدحسین فضل­الله معتقد است تفاوت مرد و زن صرفاً در ویژگی­های جسمی آن­هاست و تأکید می­کند مرد و زن دارای سرشت انسانی واحدی هستند. تفاوت در ویژگی­های انسانی تأثیری مستقیم بر تمامی جوانب دارد و به دنبال آن مقتضیات و عواقب مخصوص خود را نیز به همـراه مـی­آورد. بر این مبنا، تفاوت در وظایف اجتماعی و انسانی ایجاد می­گردد؛ باید خاطرنشان ساخت که این تفاوت با استناد به یک منبـع یـا حقیقـت واحد انسانی شکل می­گیرد و در واقع، تفاوت در وظیفه است نه سرشت[21].

 آیت­االله جوادي­آملی تبیین خود از تفاوت­ها را با ورود به مبحث روح آغاز می­کند. به عقیده­ی ایشان، روح تأثیری در جنسیت ندارد زیرا روح موجودی مجرد است و جنسیت در آن راه ندارد و تمام تفاوت­ها مربوط به جسم است. بنابراین، تمام تفاوت­هاي زن و مرد به جسم باز می­گردد و جسم نیز فقط ابزاري اسـت بـراي روح[22].

 3-2-2-2- نواندیشان جهان اسلام

قاسم امین معتقد بود قواي عقلی زن و مرد برابر است، ولی احساسـات و عواطف در زن غلبه دارد. با این حال، بر این نکته تأکید داشت که صرفاً به استناد این تفاوت، نمی­توان آزادی زن را محدود کرد و موقعیتش را تنزل داد.[23]

به اعتقاد نصر حامد ابوزید، تفاوت­هاي زیست­شناسانه زن و مرد انکارناپـذیر است اما صورت­بندي موقعیت­ها، نقش­ها و حقوق نیازمند بازنگری است. هر نقش باید متناسب با اوضاع فرهنگی و فکري حاکم بر زندگی بشر بازتنظیم شود نه بر اساس تفاوت­هـاي زیسـتی.[24]

 محمد مجتهد شبستري دیدگاه تاریخیت نظام خانواده را مطرح کرد و تفـاوت­هـاي زن و مـرد را در ابعاد جسمی و روحی صحیح می­داند. اما معتقد است که تفاوت­ها در سیر تکامل تـدریجی بشـر ایجاد شده و بدون وجود نقشه­هاي قبلی رخ داده، بنابراین تغییرپذیرند. درنتیجه نمی­توان تفاوت­ها را برمبنای هدفمندي خلقت، تبیین و بر آن، آثار حقوقی بار کرد[25].

3-2-2-3- نظریات فمنیستی

برابری و موضوع تفاوت میان زن و مرد محوریت تمام نظریات فمینیستی را به خود اختصاص داده است. بر این مبنا، رویکردهایی گوناگونی که در مکتب فمینیسم وجود دارد، از پاسخ به سؤال علل تفاوت میان زن و مرد ایجاد شده است که به اختصار بیان می­شود:

فمنیسم لیبرال: این مکتب تحت تأثیر آموزه­هاي لیبرال، به برابري کامل بـین زن و مرد تأکید داشته است. این مکتب بر موضوع «جوهرة مشترك انسـانی» صـرف نظـر از جنسـیت تمرکز ویژه­ای دارد و بر این مسئله تأکید می­کند که زن و مرد یکسان آفریده شده­اند و برابری نسل آن­هـا اقتضـا مـی کنـد کـه هـیچ تمایزي بین حوزه­هاي زنانه و مردانه وجود نداشته باشد[26]. به علاوه، به اعتقاد ایـن مکتب، تفاوت­هاي جسمی در برابري زن و مرد مؤثر نیستند، و بسیاري از تفاوت­هاي موجـود ، اکتسـابی، غیرذاتی و برگرفته از تبعیض­هاي موجود در جامعه اسـت[27]. فمنیسـم لیبـرال، راه رهایی از این وضعیت را برابري کامل بین زن و مرد، مبارزه با تفکیک نقش­ها و بسط و تسري حقوق انسانی به زنان می­داند.

فمنیسم رادیکال: براساس رویکرد رادیکالهاي اولیه، ماهیت حقیقی دو جنس، برابر و یکسـان است و طبیعت بشر در اصل، آمیخته­اي از صفات زنانه و مردانه است. اما نسل بعدي با پـذیرش نـوعی ذات­گرایی، به این نتیجه پی بردند که تفاوت­هاي بین دو جنس طبیعی و تغییرناپذیر است ولی صـفات زنانه اصیل و برتر است.[28]

فمنیسم سوسیال: این رویکرد به انواع نابرابری­ها توجه دارد از جمله نابرابری زنان و براین اساس ریشه تمام نابرابري­هـا را بـه نظـام سرمایه­داري و مسأله مالکیت مربوط می­داند.

فمنیسم پست مدرن: این رویکرد، توچه ویژه­ای

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید