متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

خیار تبعض صفقه اختصاص به عین معیّن ندارد و عین کلّی را نیز شامل می شود.
+ به نظر دکتر صفایی علاوه بر مواردی که بخشی از معامله باطل است در مواردی که جزیی از معامله فسخ می شود نیز خیار تبعض صفقه ثابت است.
+ فقط در مورد قراردادهای معّّوض ممکن است.
+ خیار تبعض صفقه فوری نیست اما نباید آنقدر طولانی باشد که عرفاً اسقاط خیار محسوب شود.

ز( خیار تخلف شرط
هرگاه ضمن عقد شرطی به نفع یکی از متعاملین شده باشد، درصورت تخلف حق فسخ وجود دارد. )توجه داشته باشید که خیار تخلف شرط با خیار شرط متفاوت است( این نو خیار در فقه خیار اشتراط نیز نامیده می شود.

ح: تفلیس
تفلیس عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست و به عبارتی منع شخصمدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق بستانکاران. شخصی که افلاس)بی چیزی و کمتر بودن دیون( او توسط دادگاه احراز شده مفلِّس نامیده می شود.
+ در حقوق امروزی به جای مفلّس از واژه های معسر و ورشکسته نیز استفاده می شود، اعسار ناظر به دین خاص است و ورشکستی ناظر بر دیون جمعی از این نظر بین تفلیس و ورشکستگی شباهت بیشتری وجود دارد.
+ ماده ۳۸۰ق.م: “در صورتی که مشتری مفلّس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند.” طبق این ماده، برای اینکه بایع خیار تفلیس داشته باشد و بتواند معامله را از این جهت فسخ کند شرایط زیر لازم است:
اولاً، مشتری به حکم دادگاه مفلّس)ورزشکسته( شناخته شده باشد.
ثانیاً، مبیع به مشتری تسلیم نشده باشد و یا اگر تسلیم شده هنوز عین نزد مشتری باقی باشد.
ثالثاً، ثمن تادیه )گرفته( نشده باشد.
رابعاً، ثمن باید کلّی در ذمه باشد. اگر عین خارجی معیّّن باشد)مانند اتومبیل یا خانه( به مجرد عقد به مالکیّت بایع در می آید.
+ خیار تفلیس فقط به بایع و بیع اختصاص ندارد. در مواقعی برای مشتری و در پاره ای از عقود لازم مانند اجاره قبض و صلح نیز وجود دارد.
+ در پاره ای موارد استفاده از خیار تفلیس برای تاجر ورشکسته محدودیت هایی وجود دارد.

ط( خیار تع ذرّ تسلیم یا تعذرّ اجرای تعهد
این خیار زمانی به وجود می آید که تعذر)دشواری، عذر داشتن، امتناع کردن( تسلیم یا اجرای تعهد بعد از عقد قرارداد باشد و به دیگر سخن طاری)آینده( باشد.

فروض مختلف تعذّّر اجرای تعهد و اثر حقوقی آن:
۱. تع ذرّ اجرای تعهد در زمان عقد قرارداد وجود داشته است. اگر به صورت شرط ضمن عقد باشد حق فسخوجود دارد )خیارتخلف شرط( و اگر اثر اصلی و مقتضای عقد باشد مانند تعهد به تسلیم در بیع، تعذّّر اجرا موجب بطلان عقد است.
۲. تعذّر اجرا طاری و موقت است، در این فرض متعهد دارای حق فسخ است، دارد اعم از اینکه تعذّر اجرا ناشی از امتناع متعهد یا ناشی از حادثه خارجی باشد.
۳. تع ذرّ اجرا طاری و جزئی است، چنان که مورد معامله قبل از قبض ناقص یا تلف شود، در این فرض حق فسخ وجود دارد و اگر ناشی از تخ ّلّف متعهد باشد ضمان آن بر عهده ی وی است و اگر ناشی از حادثه خارجی)قوه ی قاهره( باشد ضامن نیست.
۴. تعذر اجرا مطلق و دایمی است، در این صورت تعهد ساقط و قرارداد منحل است.

اسقاط خیار تعذر تسلیم. خیار تعذر تسلیم قابل اسقاط نیست، این ممنوعیت در مورد خیار تفلیس نیز وجود دارد چون برخلاف معوض بودن عقد است.

 بند دوم: قواعد عمومی خیارات الف( خیار یک حق مالی و قابل انتقال است
خیار یک حق مالی است که می تواند انتقال یابد، با مال دیگر صلح شود و به ارث برسد.
در دو صورت قابل انتقال از طریق ارث نیست:
1. درصورتی که خیار شرط به شخص مشروط له اختصاص داشته باشد.
2. در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین )شخص ثالث( شده باشد.
+ زوجه به نسبت حق الارث خود از خیار ارث می برد اگرچه مربوط به زمین باشد.
+ خیار یک حق غیر قابل تجزیه است، در صورتی که صاحبان متعدد داشته باشد ممکن نیست که فقط تعدادی از آن ها قرارداد را فسخ کنند.
ب( اسقاط خیار
چون خیار یک حق مالی است، از این رو اسقاط تمام یا بعضی از آن را می توان ضمن عقد شرط کرد.
اسقاط خیار یک عمل حقوقی یکجانبه است که نیاز به رضایت طرف مقابل نیست و با لفظ و عمل نیز ممکن است. سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود، چنانکه در معاملاتی که با سند رسمی انجام می شود معمولاً ضمن سند می نویسند “اسقاط کافه خیارات شد” یعنی همه ی خیارات ساقط گردید.
+ اسقاط خیار تدلیس ضمن عقد و قبل از آگاهی از واقع قابل ایراد است زیرا تدلیس قانوناً ممنوع است و اسقاط این خیار بر خلاف نظم عمومی است بنابراین اسقاط کافه ی خیارات شامل تدلیس نمی شود.
+ اگر ضمن عقد خیار عیب و غبن ساقط شده باشد شامل مواردی که خارج از حد متعارف است نمی شود و در صورتی که عیب یا غبن فاحش باشد با اسقاط خیار همچنان حق فسخ وجود دارد.
+ هرگاه در سند معامله خیارات به طور مطلق اسقاط شده باشد این شرط شامل خیار تخلف وصف نخواهد بود زیرا معقول نمی رسد اوصافی که برای مورد معامله تعیین شده ساقط شود.

ج( ابراز اراده در فسخ
ابراز اراده با لفظ، عمل، تصرفاتی که کاشف از بهم زدن معامله باشد و ترک فعل ممکن است.
+ بهترین نوع فسخ آن است که به وسیله ی اظهارنامه ی رسمی انجام شود.
+ اطلاع طرف مقابل از فسخ شرط نیست.

د( اثر فسخ
پس از فسخ قرارداد ،مورد معامله باید به مالک قبلی باز گردد. در مورد منافع همانند اقاله انجام می شود، منافع متصل برای مالک بعد از فسخ است و منافع منفصل برای مالک قبل از فسخ.
+ تلف مال مورد معامله جز در مورد خیار عیب، مانع فسخ نیست
+ اجاره ی مورد معامله مانع فسخ محسوب نمی شود.
ه( عدم فوریت خیارات
فقط خیارارت رویت و تخلّف وصف، غبن، عیب و تدلیس فوری هستند، اما در خیارات دیگر فوریت شرط نشده.

نمونه سوالات ۵ سال گذشته پیام نور )نیسمال اول ۹۲-۹۱ تا نیمسال دوم ۹۶-۹۵(

 عدول ایجاب کننده از ایجاب در چه موردی امکان پذیر است؟
۱. اصولاً ایجاب کننده حق عدول از ایجاب را ندارد
۲. اصولاً ایجاب کننده حق عدول از ایجاب را دارد مگر بطور الزام آوری حق عدول را از خود ساقط کرده باشد.
۳. فقط طرف ایجاب حق عدول از ایجاب را در صورتی که ایجاب همراه با الزام نباشد، دارد.
۴. در ایجاب بدون مدت است که ایجاب کننده حق عدول را به طور مشروط دارد.
 گزینه صحیح: ۲

 فوت و حجر یک طرف پس از وقوع عقد در عقود جایز، لازم و خیاری به ترتیب چه اثری دارد؟
۱. در عقد جایز موجب فسخ و در عقود لازم و خیاری اثری ندارد.
۲. در عقود لازم و خیاری موجب فسخ و در عقد جایز اثری ندارد.
۳. در هر سه مورد موجب تفاسخ عقد می گردد.
۴. در عقد جایز موجب بطلان و در عقود لازم و خیاری عدم نفوذ می گردد.
 گزینه صحیح: ۱

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید