متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

نیت؛ برلانیر، دیوید، روان­شناسی تربیتی، ترجمه غلامرضا خوی­نژاد و همکاران، مشهد، انتشارات پاژه، 1374، ص470.

[19]. نوری، رضا، انگیزه ارتکاب جرم، همان، صص 64 و 65.

[20]. رمضانی، خسرو، روان­شناسی تربیتی، یاسوج، انتشارات فاطمیه، 1379، صص 119 و120.

[21]. سانتراک، جان، روان­شناسی تربیتی، ترجمه مرتضی امیدیان، چ 1، یزد، دانشگاه یزد، 1385، ص 580.

[22]. سیف، علی­اکبر، روان­شناسی پرورشی، چ 14، تهران، انتشارات آگاه، 1385، ص 348.

[23]. بنتهام، سوزان، روان­شناسی تربیتی، ترجمه بیابانگرد و نعمتی، تهران، انتشارات رشد، 1384، صص 140 و 141.

[24]. همان، صص 140 و 141.

[25]. همان، صص 140 و 141.

[26]. همان، صص 140 و 141.

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید