متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

Resolution A/RES/61/32 of 2006

[3]ادامه ی ماده ی هفت قانون داوری تجاری

[4]ماده ی 633 آیین دادرسی مدنی ،اشاره به انتخاب داوران قبل از بروزاختلاف.

[5]ماده ی 216 قانون مدنی ایران “موردمعامله بایدمبهم نباشد…….”به بیانی مبهم بودن موضوع معامله یک عیب خواهدبودومعامله راباطل می سازد.

[6]این مطلب درقانون داوری تجاری ایران هم در بنداول ماده ی 16 مطرح شده است.

[7]به طورمثال ماده ی 246 قانون مدنی ایران “درصورتی که معامله…….بهم بخورد شرطی که درضمن آن شده است باطل می شود…”

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید