متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

یک عنصر مستقل مورد توجه قرار گیرد و در واقع آنچه مهم می باشد و باید مورد توجه قرار بگیرد اینست که بر اثر توسل به وسایل متقلبانه ، اموال فردی را از تصرف او خارج شده به تصاحب کلاهبردار یا دیگری درآید . [47]  در نتیجه در بزه کلاهبرداری به محض اینکه مجنی علیه به دلیل استفاده کلاهبردار از وسائل و مانورهای متقلبانه اغفال شود و در اثر این اغفال با رضایت و اراده ی خود اموالش را به کلاهبردار یا شخص مورد نظر کلاهبردار تسلیم نماید . کلاهبرداری واقع می شود در هر حال باید به این نکته توجه نمود که منظور از نتیجه مجرمانه در بزه کلاهبرداری ، بردن مال دیگری (تصرف مال غیر) است که این امر غالباً به ضرر مالباخته می باشد و حتی اگر در مواردی هم مالباخته ضرری متحمل نشد صرف تصرف اموال توسط کلاهبردار برای تحقق بزه کلاهبرداری کافی می باشد . بنابراین در کلاهبرداری همین که مالباخته از مال خود محروم شود ولو متحمل ضرر هم نشود برای تحقق بزه کلاهبرداری کافی می باشد اما به نظر می رسد چنانچه تصرف توسط کلاهبردار محقق نشود هر چند ضرر محقق شده باشد ، جرم کلاهبرداری محقق نشده است .

[1] – جویباری ، عباس ، بررسی خیانت در امانت ، اختلاس و تصرف غیر قانونی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران، 1370،  ص 12

[2] – همان منبع

[3] – جعفری لنگرودی ، پیشین ، ص 359

[4] –  بهشتی ، محمد ، پیشین، ص 454

[5] -حبیب زاده ، محمد جعفر ، سرقت در حقوق کیفری ایران ، نشر دادگستر ، چاپ اول، تهران، 1386، ص 33-31

[6] -بازگیر ، یدالله ، پیشین ، ص 17

[7] -گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جرائم علیه تمامیت جسمانی ، شخصیت معنوی ، اموال ومالکیت ، امنیت و آسایش عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران، مهر 1383، ص 461

[8] -ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، جرائم علیه اموال و مالکیت، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم، تهران، 1384، ص 314

[9] – زراعت ، عباس ، پیشین ، ص 135

حبیب زاده ، محمد جعفر ، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران ، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1389 ، ص 44

[10] – جعفری لنگرودی ،  محمد جعفر ، پیشین، ص 79

[11] -ولیدی ، محمد صالح ، پیشین

[12] – منصور آبادی ، عباس ، مجله علوم اجتماعی و سایسی دانشگاه شیراز ، شماره 23 ، پاییز 1380، ص 20

[13] – شامیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد دوم ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات سمت، چاپ پنجم، تهران، 1385، ص 124

[14] -منصور آبادی ، عباس پیشین، ص 19

[15] -زراعت ، عباس ، پیشین، ص 25

[16] -پاسخ به سوالات کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضائی جلد دوم ، چاپ روزنامه رسمی ، ص 8

[17] -اصغر زاده بناب ، مصطفی ، محشای آرای وحدت رویه جرائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، انتشارات مجد ، چاپ اول، تهران، اسفند 1382، ص 125

[18] – اردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد نخست ، نشر میزان، چاپ میزان، تهران، زمستان 1384، ص 129

[19] – نوربها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ بیست و دوم، تهران، 1387، ص 160

[20] -میر محمد صادقی ، حسین ، پیشین ، ص 28

[21] -ولیدی ، محمد صالح ، پیشین ، ص 22

[22] -ولیدی ، محمد صالح ، پیشین ، ص 22

[23] -سپهوند ، امیرخان ، تعزیرات ، جزوه درسی آموزشی قضات ، تهران ، 1375، صص 125-120

[24] -میر محمد صادقی ، حسین ، پیشین ، صص 31-30

[25] . واثیه داود، السعدی، قانون العقوبات القسم الخاص، انتشارات العتاک لصناعه الکتاب القاهره، بغداد، 2002

[26] -عبدالحسین ، علی آبادی ، حقوق جنایی ، جلد اول ، انتشارات فردوسی ، چاپ سوم، تهران ، 1373، ص 56

[27] -ایرج ، گلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی (3-2-1) انتشارات میزان ، چاپ چهارم، تهران  ،  1380، ص 153

[28] – ولیدی ، محمد صالح ، پیشین

[29] -نوربها ، رضا ، پیشین، ص 164

[30] – حبیب زاده، محمد جعفر، تحلیل جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران ، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1386، ص 86

[31] – اردبیلی ، پیشین ، ص 210

[32] -محمد نژاد ، پرویز ، ماهنامه اصلاح و تربیت ، سال هفتم شماره 73 ، ص 11

میر محمد صادقی حسین پیشین، ص 55 ، شامیاتی ، هوشنگ ، پیشین،  ص 184

حبیب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اموال و مالکیت انتشارات سمت ، چاپ پنجم، 1385، ص 120

[33] – گلدوزیان ، ایرج ،پیشین ، ص 339

[34] – پاد ، ابراهیم ، پیشین ، ص 2

[35] – حبیب زاده ، محمد جعفر ، پیشین،  ص 86

[36] -امین پور ، محمد تقی ، قانون کیفری همگانی ، انتشارت شرکت سهامی ، چاپ اول، تهران، 1330، ص 147

[37] -ولیدی ، محمد صالح ، پیشین ، صص 48-49

[38] – سالاری شهر بابکی ، میرزا مهدی ، پیشین، ص 95

[39] -صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، تهران ، 1371، ص 286

[40] -محبی ، محمود ، تصرف در آثار آن ، مجله کانون وکلای دادگستری ، آذربایجان ، سال دوم ، اسفند 1341، ص 78

[41] – سراج ، محمدعلی ، مقاله تصرف ، مجله کانون وکلا ، سال 10 ، شماره 59 ، ص 77

[42] -همان منبع ، ص 76

[43] -امامی ، سید حسین ، حقوق مدنی ، جلد اول ، اتتشارت اسلامیه ، چاپ پنجم، تهران  ، 1386، ص 51

[44] -سالاری شهر بابکی ، میرزا مهدی ، پیشین، ص 109-107

[45] -حمید رئوف ، پیشین، ص 487-484

[46] -میر محمد صادقی ، حسین  پیشین، ص 86-87

[47] -بلوری ، اکبر ، پیشین، ص

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید