متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متن کامل در سایت baharfile.com

در قانون مجازات اسلامی تعریف مستقلی از واژه جنایت ارائه نگردیده ولی در مواد متعددی که از این واژه نامبرده شده، معانی متفاوتی قابل استنتاجه .در بعضی مواد، منظور از جنایت، آسیب حاصله بوده و جدای از رفتار ارتکابی، نگاه مقنن رو به خود متمرکز داشته و به عبارت روشن تر، جنایت، هم معنی نتیجه بکار رفتهه. ماده 290 قانون مجازات اسلامی بیان می داره: «جنایت در موردها زیر عمدی حساب می‌شه:

الف. هروقت مرتکب با انجام کاری هدف ایراد جنایت بر فرد یا افراد معین …….داشته باشه….

ب. هروقت مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا مثل اون، می‌شه …..».

ماده 525 این قانون هم براساس همین منظور تدوین گردیدهه« هر گاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریکیا ترس حیوان شه ضامن جنایتهاییه که حیوان در اثر تحریکیا ترس وارد می‌کنه… ».

اما در بعضی مواد دیگه، جنایت در معنای رفتار منتهی به آسیب قابل تفسیره. به عنوان مثال ماده 16 قانون، مقرر می‌داره: «قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس اعضاء و منافعه». واژه جنایت در ماده 289 هم مفید همین معناست، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محضه . به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از جنایت، صدماتیه که در اثر رفتار یه انسان به دیگه ای اعم از انسان زنده، جنینیا مرده وارد می‌شه.»(آقایی نیا: قبلی، 17).

در پایان با اندکی اغماض، میشه گفت، جنایت جرمیه که موضوع اون انسان در معنی عام (انسان زنده، جنین، میت) و تحقق اون موکول به وقوع آسیب بر حیات یا تمامیت جسمانی یا منافعه. بنابر این با لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی، که بیان می داره« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون واسه اون مجازات تعیین شده جرم حساب می‌شه» رابطه جنایت با جرم، رابطه عموم و خصوص مطلقه. بدین معنا که هر جنایتی جرم حساب می‌شه ولی هر جرمی جنایت نیس( قبلی، 18).

 

 

 

متن کامل در سایت baharfile.com

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


پاسخی بگذارید