متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متن کامل در سایت baharfile.com

 

تقدیم به:

همه کسائی که به من یاد گرفتن…

بابا و  مامانم که در همه مراحل زندگی یار و یاور من بوده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیر و تشکر:

با اغتنام وقت و به رسم ادب بر خود واجب می دانم آخر سپاس و تشکر خودتون رو به استاد راهنما و مشاور ارجمندم سرکار خانم دکتر مریم نقدی و جناب آقای دکتر …………………. از اینکه هدایت و راهنمایی این پایان نامه رو بر عهده گرفتن و با رهنمودهای ارزنده و نکته سنجیای ایشان این تحقیق به ثمر رسید، ابراز دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده. 12

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 14

1-2- بیان مسئله. 15

1-3- سوالای تحقیق.. 16

1-3-1- سوال اصلی.. 16

1-3-2-سوالات فرعی.. 16

1-4- فرضیات تحقیق.. 17

1-4-1-فرضیه اصلی.. 17

1-4-2- فرضیه فرعی.. 17

1-5- پیشینه تحقیق.. 17

1-6-اهداف… 20

1-7- روش تحقیق.. 20

1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش…. 21

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده اون و معنی قتل عمدی

2-1-جرم و عناصر اون.. 23

2-1-1-معنی جرم. 23

2-1-2-عناصر جرم. 26

2-1-2-1-عنصر مادی… 26

2-1-2-1-1-رفتار مرتکب… 27

2-1-2-1-1-1-فعل.. 27

2-1-2-1-1-2-ترک فعل.. 28

2-1-2-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل.. 28

2-1-2-1-1-4-حالت… 29

2-1-2-1-1-5-داشتن و نگهداری… 30

2-1-2-1-2-موضوع جرم. 31

2-1-2-1-3- نتیجه جرم. 32

2-1-2-1-4-رابطه علیت… 32

2-1-2-2-عنصر معنوی… 32

2-1-2-2-1- عنصر روانی در جرائم عمدی… 33

2-1-2-2-1-1-آگاهی.. 33

2-1-2-2-1-2-اراده. 34

2-1-2-2-1-3- سوءنیت عام و خاص….. 35

2-1-2-2-1-4- سوءنیت معین و نامعین.. 35

2-1-2-2-1-5- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم. 36

2-1-2-2-1-6- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص….. 36

2-1-2-2-2-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی… 37

2-1-2-2-2-1-بی احتیاطی.. 38

2-1-2-2-2-2-بی مبالاتی.. 38

2-1-2-2-2-3-عدم مهارت… 38

2-1-2-2-2-4- عدم رعایت نظامات دولتی.. 38

2-2-قتل عمدی… 39

2-2-1- معنی شناسی.. 39

2-2-1-1-معنی قتل.. 39

2-2-1-2-معنی عمد.. 39

2-2-1-3-معنی قتل عمدی… 41

2-2-1-3-1- تعاریف فقهی از قتل عمدی… 41

2-2-1-3-2- تعریف حقوقی از قتل عمدی… 42

2-2-1-3-3- تعریف قانونی از قتل عمدی… 43

2-2-2-درجات قتل عمدی… 45

2-2-2-1- قتل عمد همراه با هدف صریح یا مستقیم.. 45

2-2-2-2- قتل عمد همراه با هدف غیرصریح یا غیرمستقیم.. 47

2-2-2-3- قتل عمد همراه با هدف احتمالی یا بی پروایی.. 47

 

 

فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

3-1- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به کم کشنده. 53

3-2- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده. 55

3-2-1- رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده. 57

3-2-2- رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده. 59

3-3- نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی… 62

3-3-1-فعل مادی… 62

3-3-1-1- فعل مادی اصابتی.. 62

3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی باعث صدمات مادی… 63

3-3-1-1-2- فعل مادی اصابتی باعث صدمات معنوی… 64

3-3-1-2-فعل مادی غیر اصابتی.. 64

3-3-1-2-1- فعل مادی غیر اصابتی باعث صدمات مادی… 65

3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی باعث صدمه معنوی… 66

3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد اومدن صدمه معنوی… 68

3-3-2- فعل معنوی… 70

3-4-مباشرت و تسبیب… 72

3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص….. 72

3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص….. 73

فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی

4-1- معنا و معنی ترک فعل در لغت و اصطلاح.. 76

4-2- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا 77

4-3-شرایط مجبور مسئولیت بر تارک فعل.. 77

4-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف…. 79

4-3-1-جرایم مستلزم حد.. 79

4-3-2-جرایم مستلزم قصاص….. 79

4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه. 81

4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری… 81

4-3-6- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم. 82

4-4- امکان وقوع ترک فعل.. 83

4-4-1-نظر حقوقدانان.. 83

4-4-1-1-نظر مخالفین.. 83

4-4-1-2-نظر موافقین.. 85

4-4-2- نظر فقها. 86

4-4-2-1-مخالفین.. 86

4-4-2-2-موافقین.. 86

4-5- ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی.. 88

4-5-1-ديدگاه فقهاي شيعه. 88

2-6-2- ديدگاه فقهاي اهل‏سنت… 92

4-6- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل.. 93

4-6-1-رکن قانونی.. 93

4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 94

4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 94

4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید.. 96

4-7-1- نقش ترک فعل.. 96

4-7-2- سیر تقنینی ربط به ترک فعل در قوانین ایران.. 97

4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد.. 98

4-7-3-1- تعریف جنایت… 98

4-7-3-2-  انواع جنایت… 100

4-7-3-3- موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل.. 100

4-7-3-4-شرایط ترک فعل.. 101

4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل.. 108

4-7-3-5-1- رکن قانونی.. 108

4-7-3-5-2- رکن مادی… 108

4-7-3- رکن روانی.. 109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری… 111

5-2- پیشنهادات… 113

منابع و ماخذ.. 114

 

 

 

 

 

 

 

 


چکیده

موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگيز حقوق جزاست كه از ديرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده كه آيا جرايم بر تماميت جسماني اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب مي‏يابد، ممكنه در شرايط خاص با ترك فعل هم تحقق پيدا آروم، ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگه ای اعم از آنکه انجام اون، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرمه. درحالت اول که شخص در برابر دیگه ای تعهد و وظیفه‌ای نداره، نه از واسه قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم می‌شه. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شه، اگه عمداً وظیفه خودتون رو به قصدقتل قربانی ترک کنه، عمل ایشون قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی هستش که قانونگذار با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی که باید به این دقت کنیم که ماده تکمیلی مواد290 لغایت 291 همین قانون هست، رکی امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع اینه رو در قالب ترک فعل و صدمات غیر جسمانی  پذیرفته و هیچ تفاوتی هم بین فعل و ترک فعل قائل نشدهه. به همین دلیل در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی فقهی حقوقی این موضوع جایگاه اون رو در قوانین به ویژه قانون مجازات اسلامی جدید شناسایی و حدود اون رو تبیین نماید.

واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمد، ترک فعل، فعل، صدمات غیر جسمانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

1-1

 روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده

واسه تحقق قتل عمدی، صرف انجام عمل نوعا کشنده کافی نبوده و مرتکب باید از عنصر روانی لازم هم برخوردار باشه، زیرا مطابق منابع فقهی مورد اقتباس قانونگذار، در حالت انجام عمل نوعا کشنده، این ارتکاب، نوعی هدف جنایت داشتنه. به همین طرف فقها، هدف انجام عمل نوعا کشنده با علم به نوعا کشنده بودن فعل رو، جدا از هدف تبعی قتل ندونسته اند. لازم به ذکره که اینجا نباید افراط کرده و

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


پاسخی بگذارید