متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

متن کامل در سایت baharfile.com

 

1- فعل مادی غیر اصابتی باعث صدمات مادی

در این حالت از فعل، علی خلاف میل مادی و غیر اصابتی بودن، صدمه وارده بر جسم مجنی علیه فیزیکی و مادی بوده و همین مطلب موجب مرگ ایشون می شه. واسه مثال در صورتی که مرتکب از بام آپارتمانی بلند، مجنی علیه رو در حالت غفلت و ترس، بترساند و در اثر این ترس، ایشون به پایین پرتاپ شده و در اثر برخورد با زمین بمیرد یا مرتکب در تاریکی شب، قربانی رو بترساند و در اثر این ترس، ایشون زمین خورده و به هلاکت برسد، علی خلاف میل غیر اصابتی بودن فعل ارتکابی، صدمه وارده مادی بوده و بر جسم قربانی اثر مادی و قابل رویت بر جای می گذارد. ماده 499درباره این موضوع بیان یم داره« هروقت كسي ديگري رو بترساند و اون شخص در اثر ترس بياختيار فرار آروم يا بی اختيار حركتي از اون سر بزند كه موجب ايراد صدمه بر خودش يا ديگري شه، ترساننده طبق تعاريف جنايات از هدف و غيرعمدي مسؤوله»، طبق ماده در این حالت هم عمل فرد، ترساندن، که عملی مادی و غیر اصابتیه، هستش و این عمل، موجب صدمه مادی بر جسم قربانی بر اثر پرتاب کردن یا به درون چاه افتادن می شه. مشروط کردن ضمان ترساننده به حالتی که ترس، موجب زوال اراده و اختیار قاتل شه هم، کاملا منطقیه، زیرا وگرنه، فرد با اراده و اختیار، خودتون رو پرتاب نمودهه و پس رابطه استناد بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله قطع میشن(آقایی نیا: قبلی، 52).

3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی باعث صدمه معنوی

در این حالت از فعل، مرتکب با انجام فعلی غیر اصابتی مثل ترساندن، به هیجان شدید انداختن و مثل اون، موجب بروز فعل و انفعالاتی در دستگاه عصبی و روانی قربانی و نهایتا مرگ ایشون می شه. واقعا اینجا در اثر فعل مرتکب، بر روح و روان و سیستم عصبی مجنی علیه آسیب وارده اومده و در اثر این آسیب ایشون فوت می کنه. مثل ترساندن فردی در تاریکی و فوت اون در اثر ترس، چاپ اعلامیه دروغین فوت بچه کسی و مرگ اون، خبر دادن دروغ به فرد با غیرتی مبنی بر انجام عمل منافی عفت توسط زن یا دختر اون، خبر دادن دروغ به زنی به اینکه شوهرش همسر دیگه ای داره، دادن خبر دروغ قبول شدن بچه کسی در کنکور با علم به بیماری قلبی اون و پس به هیجان افتادن و وقوع مرگ ایشون، همگی در این دسته از افعال قرار می گیرند. در فقه امامیه هم این موضوع مورد اعتنای فقها قرار گرفتهه. البته فقها بیشتر از این نوع از فعل در حالت ترساندن شخصی توسط دیگه ای بحث کردن. صاحب جواهر پس از طرح موضوع ربط به فریاد کشیدن مرتکب روی انسان بالغ، ضمان رو منتفی دانستهه، مگر آنکه علم به وجود رابطه استناد حاصل شه(نجفی: قبلی، 54).

بعضی دیگه موضوع رو با توجه به وضعیت مجنی علیه به دو حالت تقسیم کرده و در حالت ترساندن فرد بالغ، اصل رو بر عدم ضمان دانسته و مدعی رو نیازمند اثبات رابطه استناد می دانند؛ در حالیکه در مورد ترساندن صغیر، مریض و فرد ترسو اصل رو بر ضمان گذاشته و عدم وجود رابطه استناد رو نیازمند اثبات می دانند. در مقابل این عده، بعضی دیگه از فقهای معاصر بی توجه به وضعیت مجنی علیه و در هر الان، در صورت اثبات رابطه استناد، مرتکب رو ضامن دانسته اند.

نگاه می شه که نظر فقها در این مورد ماهیتا هیچ اختلافی با هم نداشته و فقط اختلاف اونا، در مورد اثبات رابطه استناد بین ترساندن و مرگ مجنی علیهه، که در آینده بیشتر به اون خواهیم پرداخت. به هرحال قانونگذار هم با پیروی از فقهای شیعه اقدام به وضع ماده 501 قانون مجازات اسلامی نمودهه که به موجب اون« هروقت كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا حيواني مثل سگ رو به سوي اون برانگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس اون مي‌شه مثل فرياد كشيدن يا انفجار صوتي انجام دهد و بر اثر اين ارعاب، شخص بميرد يا مصدوم شه طبق مورد بر پایه تعاريف انواع جنايات به قصاص يا ديه محكوم مي‌شه».

دقت در ماده بالا نشون میده که اولا مرگ مندرج در اون، در اثر فعل مادی غیر اصابتی باعث صدمه معنویه و نه انواع دیگه فعل؛ زیرا در ماده پس از طرح موضوع، مقنن مقرر داشتهه و بر اثر این ارعاب اون شخص بمیرد که ظهور در صدمه معنوی مجنی علیه داره. خصوصا آنکه همونطور که گفته شد ماده 499، حاکم بر فعل مادی غیر اصابتی باعث صدمه مادیه. دوم آنکه موردها یاد شده در ماده تمثیلی بوده و هر نوع صدمه معنوی دیگه مثل به هیجان افتادن شدید و هم دادن خبر غمناک به دیگه ای یا چسباندن دروغ اطلاعیه فوت بچه قربانی رو هم در بر می گیرد( سپهوند: قبلی، 43).

 

 

متن کامل در سایت baharfile.com

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


دیدگاهتان را بنویسید