متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

نمود.

[1] – ویکی پدیا فارسی، 18 می 2014، برابری جنسیتی. [13/04/1393].

[2] – ساروخانی، باقر (1370). دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران، نشر کیهان، ص 673.

[3] – احمدي، حبیب؛ گروسی، سعیده، (زمستان 1383). «بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابري جنسیتی»، مطالعات زنان، سال2، شماره6، ص6

[4] – شادلو، شیده، (1380). «نقش فرهنگ در متعادل ساختن نگرشهاي جنسیتی در حیات اجتماعی براي توانمندساختن زنان»، مجموعه مقالات همایش توانمندسازي زنان. تهران: مرکز مشارکت زنان، ص 21.

[5] – Council of Europe Gender Equality Strategy for the period 2014-2017

[6] – World Development Report 2012: Gender Equality and Development

[7] – World Development Report 2012: Gender Equality and Development. The World Bank, Washington DC, September 2011.

[8] – خدامی ز، پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان، 13 بهمن 1392، استراتژی برابری جنسیتی شورای اورپا. کد خبر 10057. ]15/4/1393[. آدرس اینترنتی:

http://tnews.ir/news/5D2721425850.html

[9] -Combating gender stereotypes and sexism

[10]– Preventing and combating violence against women

[11] -the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (the Istanbul Convention)

[12]– Guaranteeing Equal Access of Women to Justice

[13] – Achieving balanced participation of women and men in political and public decision-making

[14]– Achieving Gender Mainstreaming in all policies and measures

[15]– Recommendation Rec (2007)17 of the Committee of Ministers to member States on gender equality standards and mechanisms.

[16] – www.coe.int

[17] – زیبایی­نژاد، محمدرضا (138). هویت و نقش­هاي جنسیتی، دفتر مطالعات و تحیقات زنان، ص 46

[18] – پزشگی، محمد (1387). صورتبندي مطالعات زنان در جهان اسلام، تهران: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص 47

[19] – مهریزي، مهدي (1382). شخصیت و حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات علمی و فرهنگی، ص 45

[20] – احمدي، حبیب؛ گروسی، سعیده (زمستان 1383)،پیشین،  ص 167

[21] – فضل­االله، سید محمدحسین (1383). دنیاي زن، نشر سهروردي

[22] – ادهمی، عبدالرضا؛ روغنیان، زهره (زمستان1388). «بررسی تأثیر عقاید قالبی بر نابرابري جنسیتی در خانواده»، پژوهشنامه علوم اجتماعی، سال3، شماره4، صص 70-78

[23] – پزشگی، محمد، پیشین، ص 185

[24] – همان، ص 240

[25] – مجتهدشبستري، محمد (1378) «زنان، کتاب و سنت«، زنان، ش57

[26] – مشیرزاده، حمیرا (بیتا) از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمنیسم، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول.، ص 64

[27] – رودگر، نرجس (1386). فمینیسم، نشر دفتر مطالعات و تحیقات زنان، ص 70

[28] – همان، ص 86

[29] – ریدمن، جین (1381). فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران، نشر آشتیان، ص 143

[30] – دورانت ویل، تاریخ تمدن (مشرق زمین گاهواره تمدن)، احمد آرام، امیرحسین آریانپور و ع.پاشایی (مترجمان)، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1367.

[31] – سازمان زنان ایران، زن ایرانی از شالیزار تا وزارت.

[32] – دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، نقش زنان در توسعه، تهران، انتشارات روشنگران، 1372

[33] – Buvinic

[34] – رفیع، افتخار؛ 1379، «نقش زنان در توسعه»،‌ خانواده و زنان، پیام زن،  شماره 108

 

[35] – خانی، فضیله؛ پاییز 1389، «چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری جنسیتی در جهان»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 3، صفحه 7-13

[36]–  UNFPA

1-  Gender Development Index = GDI

[38] – Gender Empowerment Measure = GEM

[39] – Human Development Index = HDI

5-  Gender Inequality Index = GII

[41] – جهت درک روش محاسبه شاخص  GIIرجوع شود به UN Techniacal Report

[42]روزنامه دنیای اقتصاد. 5 بهمن 1392.  شماره ۳۱۱۹ . بار کد خبر DEN-78096.[07/04/1393]. آدرس اینترنتی:

www.donya e eqtesad.com

[43] – روزنامه دنیای اقتصاد. 21 مهر 1390.  اقتصاد زنان، کد A203855. ]26/4/1393[. آدرس اینترنتی:

www.donya e eqtesad.com

[44] – Kabeer, n and Mahmoud. S (2004) Globalization, Poverty: Bangladesh Women worker in export and local market. Journal of International Development 16 (1): 93-109.

[45]–  International Center for Resaerch on Women (ICRW) (1996) Women’s Health Matters, Global Fact Sheet, Washington, Dc: ICRW.

[46] – World Bank (1993) World Development Report 1993: Investing in Health, NewYork: Oxford University Press.

[47] – Population Refrence Bureau (PRB) (2002) Women of Our World, New York: PRB.

[48] – خانی، فضیله؛ 1389، «چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری جنسیتی در جهان»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 3، صفحه 7-13

[49] – صالحی م. 6 آبان 92. انجمن جامعه­شناسی ایران.‌ نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در ایران و سایر مناطق جهان. گروه علمی تخصصی جامعه‌شناسی علم و فناوری، ]23/4/1393[.

[50] – Costello

[51] – Domenechکشورهای اروپایی، معضل عدم برابری میان نقش­پذیری زنان و مردان به عنوان مادر و پدر و همسر وجود دارد.

شاید بتوان ادعا کرد که این اقدامات و استراتژی­ها در سطح جامعه تا اندازه­ای موفق بوده است ولی در سطح خانواده، حتی در کشورهای اروپایی، برنامه­ها و استراتژی­های تساوی­طلبانه میان زنان و مردان نیازمند نظارت و برنامه­ریزی دقیق­تری است. شورای اروپا در زمینه تساوی جنسیتی و رفع تبعیض و تفاوت در نقش­پذیری متفاوت زنان و مردان، درصدد برافکندن تفکراتی است که سبب دامن زدن به تبعیض­ها و تفاوت­هاست، به همین­دلیل نهادهای حقوق­بشری شورای اروپا اقدام به تصویب این استراتژی کردند و خواهان ریشه­کن کردن تفاوت در نقش­پذیری میان زنان و مردان تا سال 2017 هستند[16].

3-2-2- برابري زن و مرد از منظر متفکرین

3-2-2-1- اسلامگرایان

سید جمال الدین اسدآبادي معتقد است زن و مرد در انسانیت و ارزشمندی با یکدیگر برابرند ولی با تمام برابری­ها، تفاوت­های طبیعی با هم دارند. وي ضمن تأکید بر تفاوت­هاي تکوینی هر دو جنس، معتقد است این تفاوت­ها، زن و یا مرد را در موضع نقص یا کمال قرار نمی­دهد، ولی به دلیل آن­که طبیعت، زن و مرد را بـراي نقش­ها و میـدان­هـاي متفاوتی مسـتعد ساخته است، ورود به مرز نقش­های جنس دیگر قابل تأیید نیست و دسترسی و حضور زنان در حیطه­های مردانه، امکان رسیدگی آنان به مهمترین عرصه­ی زندگی یعنی خانواده را از آنان سلب می­نماید.[17]

 سیدقطب با تأکید بر این­که اسلام به لحاظ جنسیت و حقوق فردی و انسانی، برابري کامل بین زن و مرد برقرار کرده است، معتقد است اگر اسلام یکی را بر دیگری برتری داده، صرفاً درارتباط با استعدادهای ذاتی و طبیعی است که بر حقیقت جنس هر فرد اثری نمی­گذارد. بنابراین، هرجا که زن و مرد از لحاظ استعداد، مسئولیت و خصلت برابر باشند، حق و تکلیف برابر دارند و هرجا که به سبب تفاوت­ها حق برابر ندارند، بدلیل شأن انسانی متفاوت است[18].

به اعتقاد محمدعبده زن و مـرد در عقل، احساسـات و شـعور با هم برابرند. به همین دلیل، بسیاري از تفاوت­هاي حقوقی ایجاد شده میان آن­ها متعلق به زمان و دورانی است کـه بـا توجـه بـه اوضاع خاص زمانی عصر نزول، توجیه­پذیر است. با وجود این، به این نکته تأکید می­کند که تفاوت­های حقوقی موجود میان آن­ها، برخاسته از  برخی تفاوت­های طبیعی است و مساوات الزاماً با تشابه حقوق هم­معنی نمی­باشد[19].

 شهید مطهري عقیده دارد همه موجودات با توجه به نوع، براساس اصل عدل، در مدار مخصوص به خود قرار

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید