متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

نظام اداره جهان از وجه حقوقی، بر مدار مفاد این اعلامیه می­چرخد و سازمان­های بین المللی، به طور مرتب کشورها را به خاطر رعایت نکردن مفاد این اعلامیه، محکوم کرده و تحریم یا تهدید به حمله نظامی می­کنند. قدرت­های بزرگ که اختیار این سازمان­ها و نهادهای تصمیم گیر بین المللی را برای تنظیم روابط بین دولت­ها را در اختیار دارند، بر مبنای مفاد این اعلامیه، برای ملت­ها و فرهنگ­های دیگر تصمیم گیری می­کنند، در حالی که بین این فرهنگ­ها، از یکسو ارزش­هایی که قدرت­های بزرگ از آن جانبداری می­کنند از سوی دیگر، مغایرت و ناسازگاری وجود دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که باید نوید امید و آزادی برای گروه­های انسانی باشد، امروزه به ابزاری برای سرکوب و پایمال کردن حقوق انسانی بدل شده است.

[1] – اندرولوین، پیشین، ص 172

[2] – اسماعیل منصوری، لاریجانی، پیشین، ص 187

/a> – محمدعلی موحد، در هوای حق و عدالت، ص 413

[4] – ژان فرانسوا لیوتار، وضعیت پست مدرن (مترجم حسینعلی نوذری)، ص 54

[5] – محمدجواد جاوید، پیشین، ص 75

[6] – محمدجواد جاوید، پیشین، ص 77

[7] –  همان، ص 77

[8] – راجرترینگ، فهم علم اجتماعی (ترجمه شهناز مسمی پرست)، ص 331

[9] – محمدجواد جاوید، همان، ص 82

[10] – محمد جواد جاوید، همان، ص 84

[11] – مرتضی مردیها، همان، ص 313

[12] – عبداله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص 7

[13] – همان، ص 243

[14] – همان، ص 262

[15] – همان، ص 117

[16] – محمدتقی جعفری تبریزی، تحقیق در نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، ص 53

[17] – محمدرضا باقرزاده، جهانشمولی حقوق بشر، فصلنامه کتاب نقد، شماره 36، ص 13

[18] – محمدتقی جعفری تبریزی، همان، ص 173

[19] – همان، ص 91

[20] – قاسم زائری، بسترهای نظری عدالت لیبرال و رویکردهای انتقادی چهارگانه، فصلنامه راهبرد یاس، ص 21

[21] – همان، ص 202

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید