متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

/a>برای بررسی ومشاهده بیشتردرموارد این چنینی به همان منبع درصفحات 7 و 8 رجوع شود.

[5]به طورمثال دراین زمینه:

Oberlandesggericht Cologne,10 june 1976,IV YBCA 258(1979)

[6]درخصوص “حق دفاع ” به معنای عام قاعده ی مشهور لاتینی اینطور می گوید: ((حرف هردوطرف را بشنو))

Audit et alteram partem

[7] در ضمن موضوع بی طرفی داور به نوعی، تحت عنوان ” صدور رای از سوی داور مجروح ” در قانون داوری تجاری نیز مطرح شده است؛ این موضوع در مبحث بعدی از همین فصل مورد بررسی قرار گرفته است.

[8]به طور مثال کشور فرانسه در ماده ی 1502 قانون آیین دادرسی مدنی جدید خود، بطلان را نپذیرفته است.

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید