متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

 اعمال حقوقی مجنون ادواری با چه شرایطی نافذ است؟
۱. جنون به هر درجه ای که باشد موجب حجر است.
۲. درحال افاقه باشد و افاقه وی مسلم باشد.
۳. معامله مجنون ادواری پیش از احراز افاقه نافذ است.
۴. درحال افاقه باشد و در اثبات افاقه شکی باشد.
 گزینه صحیح: ۲

 چنانچه شخصی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعدًاً معلوم شود که مال مزبور متعلق به معامله کننده فضولی بوده است معامله چه حکمی دارد؟
۱. معامله به لحاظ عدم قصد واقعی باطل است.
۲. معامله نافذ است و نیازی به اجازه مجدد ندارد.
۳. صحت و نفوذ معامله موکول به اجازه معامل است و الا باطل است.
۴. تصرف فضول در ثمن موجب نفوذ معامله است.
 گزینه صحیح: ۳

 کدام گزینه صحیح است؟
۱. معامله به قصد فرار از دین معامله ای است که جهت آن نامشروع نیست.
۲. معامله به قصد فرار از دین وقتی باطل است که به طور صوری واقع شده باشد.
۳. در معامله صوری طرف قصد معامله دارد اما از نظر صوری و شکلی توجهی به آن ندارد.
۴. معامله به قصد فرار از دین اگر بطور صوری واقع شود طلبکاران حق فسخ آن را دارند.
 گزینه صحیح: ۲

 موضوع و ماهیت ابرا به ترتیب چیست؟
۱. حق دینی که باید وجود داشته باشد – ایقاع است.
۲. حق عینی که معدوم است – عقد است.
۳. کلی فی الذمه که باید وجود داشته باشد – واقعه حقوقی است.
۴. حق معنوی که سبب آن ایجاد می شود – ایقاع است.
 گزینه صحیح: ۱

 چنانچه شخصی، طرف خودرا در عقد مغبون کند و تفاوت قیمت را بدهد آیا خیار غبن ساقط می شود؟
۱. بله با پرداخت تفاوت قیمت همانند خیار عیب ساقط می شود.
۲. بله به شرط این که در عقد صراحتاً قید شود.
۳. خیر مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
۴. خیر به شرط این که در عقد صراحتاً قید شود.
 گزینه صحیح: ۳

 کدامیک از گزینه های زیر در خصوص نقش سکوت در بیان اراده درست است؟
۱. سکوت مطلقا حاکی از اراده شخص است.
۲. سکوت بیانگر اراده شخص نیست هرچند با قرائن و اماراتی همراه باشد.
۳. سکوت بیانگر اراده شخص نیست مگر اینکه با قرائن و اماراتی همراه باشد.
۴. سکوت صرفاً بیانگر رضای شخص است.
 پاسخ صحیح: ۳

 کدامیک از اشتباهات زیر موجب بطلان معامله می شود؟
۱. صرفًاً اشتباه در نوع عقد.
۲. صرفًاً اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله.
۳. اشتباه در نوع عقد-اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله.
۴. اشتباه در نوع عقد-اشتباه در اوصاف اساسی و اوصاف فرعی مورد معامله.
 پاسخ صحیح: ۳

 شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد به لحاظ حقوقی چه حکمی دارد؟
۱. باطل ۲. باطل و مبطل
۳. غیر نافذ ۴. صحیح
 پاسخ صحیح: ۴

 تعهد به ضرر ثالث به لحاظ حقوقی چه حکمی دارد؟
۱. صحیح ۲. باطل
۳. غیر نافذ ۴. غیرقابل استناد
 پاسخ صحیح: ۳

 کدام یک از موارد زیر جزو شرایط تهاتر نمی باشد؟
۱. یکی بودن جنس هر دو دین.
۲. یکی بودن زمان و مکان مطالبه هر دو دین.
۳. بدهکار و طلبکار بودن هر دو شخص.
۴. عین معین بودن موضوع تعهد.
 گزینه صحیح: ۴

 در کدام یک از عقود زیر، اشتباه در شخصیت طرف، به صحت معامله لطمه نمی زند؟
۱. هبه ۲. عاریه
۳. اجاره ۴. نکاح
 پاسخ صحیح: ۳

 کدام یک از عقود زیر را می توان جزء عقود رضایی به حساب آورد؟
۱. انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت ۲. قرارداد بیمه
۳. انتقال سهم الشرکه در شرکت یا مسئولیت محدود ۴. عقد نکاح
 پاسخ صحیح: ۴

 کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با معامله ی اکراهی صحیح می باشد؟
۱. اکراه باید از طرف معامله کننده واقع شود.
۲. تنفیذ معامله از جانب مکروه، از تاریخ تنفیذ موثر است.
۳. اکراه مادی، موجب فقدان قصد است.
۴. مجرد خوف از شخص، اکراه محسوب نمی شود.
 پاسخ صحیح: ۴

 براساس ماده ی ۲۵۸ قانون مدنی، نسبت به منافع مالی که مورد معامله ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از چه هنگامی موثر خواهد بود؟
۱. روز اجرای عقد ۲. روز انعقاد عقد
۳. روز اجازه ۴. روز رد
 پاسخ صحیح: ۲

 منظور از واژه ی “عدم النفع” در تبصره ی ۲ ماده ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید:
«خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست…» کدام گزینه می باشد؟
۱. منفعت مسلم ۲. عدم النفع محقق الحصول
۳. منافع ممکن الحصول ۴. عدم النفع احتمالی
 پاسخ صحیح: ۴

 اثر تعذر اجرای تعهد در کدامیک از موارد زیر، انفساح عقد می باشد؟
۱. تعذر اجرای تعهد در زمان عقد قرارداد وجود داشته است. ۲. تعذر اجرا طاری و موقت است.
۳. تعذر اجرا طاری و جزئی است. ۴. تعذر اجرا دائمی و مطلق است.
 گزینه صحیح: ۴

 کدامیک از عبارات زیر درست است؟
۱. کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود مشروط بر اینکه بدان تصریح نماید.
۲. کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود هرچند که موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعدا خلاف آن ثابت شود.
۳. کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود هرچند موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید.
۴. کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود مگر اینکه موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعداً خلاف آن ثابت شود.
 پاسخ صحیح: ۴

 حکم معاملات صغیر غیر ممیز، صغیر ممیز و سفیه به ترتیب چیست؟
۱. بطلان-غیرنافذ-غیرنافذ ۲. بطلان-بطلان-غیرنافذ
۳. بطلان-غیرنافذ-بطلان ۴. غیرنافذ-غیرنافذ-غیرنافذ
 پاسخ صحیح: ۱

 منظور از معلوم بودن مورد معامله در قانون مدنی به عنوان قاعده و یک حکم کلی چیست؟
۱. علم اجمالی به مورد معامله
۲. علم تفضیلی به مورد معامله
۳. علم کامل و دقیق به مورد معامله بدون ابهام در کوچکترین چیزی
۴. علم اولیه و مبهم به مورد معامله
 پاسخ صحیح: ۲

 اثر قرارداد متوجه چه کسانی می شود؟
۱. وکلا و قائم مقام قانونی آنها
۲. متعاملین و قائم مقام قانونی آنها
۳. وکلا، متعاملین و قائم مقام قانونی آنها
۴. متعاقدین، متعاملین و قائم مقام قانونی آنها و به طور کلی هر نماینده ای
 پاسخ صحیح: ۲

 طبق قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه چیست؟
۱.موضوع دین وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد.
۲. موضوع دین وجه رایج بوده و با تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد.
۳. موضوع دین وجه رایج بوده و مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد.
۴.موضوع دین وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع کرده باشد.
 پاسخ صحیح: ۴

 در صورت علم مشتری به تبعض صفقه در حین معامله، مشتری:
۱. حق فسخ دارد و ثمن هم تقسیط می شود. ۲. نه حق فسخ دارد و نه ثمن تقسیط می شود.
۳. حق فسخ دارد ولی ثمن تقسیط نمی شود. ۴. حق فسخ

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید