متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

ندارد ولی ثمن تقسیط می شود.
 پاسخ صحیح: ۴

 کدامیک از عقود زیر نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز می باشد؟

۲. عقد رهن ۱. عقد هبه
۴. عقد معاوضه ۳. عقد صلح
۲. ارسال اراده  گزینه صحیح: ۲

 وقوع قراردادهای با مکاتبه چه زمانی است؟
۱. اعلام اراده
۴. زمان صدور ۳. وصول اراده
۲. انجام امور مالی  گزینه صحیح: ۴

 حجر سفیه مربوط به چه اموری می باشد؟
۱. انجام امور مالی و غیرمالی
۴. انجام هر عمل و با واقعه حقوقی ۳. انجام امور غیرمالی
 گزینه صحیح: ۲

 کدامیک از موارد زیر از استثنائات اصلی نسبی بودن قراردادها نمی باشد؟
۱. تعهد به نفع شخص ثالث ۲. قرارداد ارفاقی
۳. قرارداد بیع ۴. معامله فضولی
 گزینه صحیح: ۳

 اگر کسی دین دیگری را ادا کند در چه صورت می تواند به مدیون مراجعه کند؟
۱. اذن در تادیه داشته باشد ۲. موضوع دین وجه نقد باشد
۳. در هرحال حق رجوع دارد ۴. در هیچ صورت حق رجوع ندارد
 گزینه صحیح: ۱

 اگر موضوع تعهد عین معین باشد وفای به عهد چگونه محقق می شود؟
۱. با تسلیم عین معین در همان وضعیت
۲. با تسلیم عین معین هرچند در آن کسر و نقصان چه عمدی و چه غیرعمدی به وجود آید
۳. با تسلیم عین معین هرچند در آن کسر و نقصان باشد مشروط بر اینکه از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد
۴. با تسلیم عین معین مشروط بر اینکه اگر عیبی دارد رفع شود
 گزینه صحیح: ۳

 در کدام تصرف حقوقی، سفیه می تواند مستقلاً اقدام کند؟
۱. ازدواج ۲. طلاق
۳. هبه اموال خود ۴. اجاره
 گزینه صحیح: ۲

 در خصوص اسقاط شروط ضمن عقد کدام گزینه صحیح می باشد ؟
۱. هرسه شرط فعل ، صفت و نتیجه قابل اسقاط است
۲. هرسه شرط فعل ، صفت و نتیجه قابل اسقاط نیستند
۳. شرط نتیجه قابل اسقاط ، لیکن شرط صفت و فعل غیرقابل اسقاط است
۴. شرط فعل قابل اسقاط ، لیکن شرط صفت و نتیجه غیرقابل اسقاط است
 گزینه صحیح: ۴

 بر اساس ماده ۲۱۶ ق.م: مورد معامله باید مبهم نباشد ، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. ضابطه اجمالی چیست ؟
۱. ضابطه قانونی ۲. ضابطه عرفی
۳. ضابطه شخصی ۴. ضابطه قراردادی
 گزینه صحیح: ۲

 کدام گزینه در مورد شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین صحیح نمی باشد
۱. زیان به حال بستانکار ۲. مستند بودن دین به سند یا حکم دادگاه
۳. آگاهی طرف دیگر معامله از قصد فرار از دین ۴. قصداضرار بستانکار
 گزینه صحیح: ۲

 براساس ماده ۲۴۲ ق.م: هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود ..
۱. مشروط له حق ابطال معامله را خواهد داشت
۲. مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت
۳. مشروط له حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب را خواهد داشت
۴. مشروط له حق مطالبه خسارت وارده را خواهد داشت
 گزینه صحیح: ۲

 بر اساس ماده ۲۶۵ق.م: هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در …. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد…….
۱. عدم تبرع)رایگان نبودن( –نمی تواند استراداد کند )نمی تواند پس بگیرد(
۲. تبرع است – می تواند پس بگیرد
۳. عدم تبرع است – نمیتواند استرداد کند
۴. عدم تبرع است – میتواند استرداد کند
 گزینه صحیح: ۴

 محدودیت های اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد چیست ؟
۱. عرف _ نظم عمومی و اخلاق حسنه ۲. قوانین _ نظم عمومی _ اخلاق حسنه ۳. قانون امری _ نظم عمومی _ اخلاق حسنه ۴. قانون تکمیلی _ نظم عمومی _ اخلاق حسنه
 گزینه صحیح: ۳

 ماده ۱۰ قانون مدنی به کدام اصل اشاره دارد؟
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
۱. اصل صحت قراردادها ۲. اصل حاکمیت اراده
۳. اصل رضایی بودن قراردادها ۴. اصل لزوم
 گزینه صحیح: ۲

 چنانچه معامله ای باطل باشد و سپس توسط یکی از طرفین تنفیذ گردد، اثر تنفیذ بعدی معامله باطل چیست؟
۱. موجب صحت عقد از هنگام تنفیذ می گردد ۲. موثر است
۳. موجب صحت عقد از هنگام ایجاب و قبول است ۴. بلااثر است
 گزینه صحیح: ۴ )نکته: اگر معامله غیرنافذ باشد یعد از تنفیذ از زمان عقد قرارداد معتبر است ولی معامله باطل امکان تنفیذ ندارد(

 بر اساس ماده ۱۹۵ق.م: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا درخواب معامله نماید، آن معامله چه وضعیتی دارد؟
۱. به علت فقدان رضا باطل است ۲. به علت عیب قصد غیر نافذ است
۳. به علت عیب رضا باطل است ۴. به علت فقدان قصد باطل است
 گزینه صحیح: ۴ )نکته: فقدان قصد: بطلان معامله / فقدان رضا: عدم نفوذ(

 در خصوص ماده ۲۰۱ که مقرر می دارد: اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت علت عمده عقد باشد، نویسنده کتاب خلل رو به چه معنا تفسیر کرده است؟ ۱. عدم نفوذ ۲. بطلان
۳. خیار فسخ ۴. انفساخ
 گزینه صحیح: ۲

 کدام عبارت صحیح نیست ؟
۱. عقد نافذ صحیح است ۲. عقد قابل فسخ غیر نافذ است
۳. عقد غیرنافذ باطل نیست ۴. عقد باطل قابل فسخ نیست
 گزینه صحیح: ۳

 کدام یک از عقود زیر باطل است؟
۱. اجاره معلق ۲. بیع معلق
۳. نکاح معلق ۴. هبه معلق
 گزینه صحیح: ۳

 نمایندگی ولی قهری برای صغیر، قاضی برای شخص ممتنع و وکیل برای موکل به ترتیب چه نوع نمایندگی است؟
۱. قضایی، قراردادی، قانونی ۲ .قراردادی، عهدی، قانونی
۳. قانونی، قضایی، عهدی ۴. قانونی، قضایی، قانونی
 گزینه صحیح: ۳

 چنانچه شخصی که خطر غرق در دریا تهدیدش می کند تعهد به پرداخت مبلغی برای کسی که حاضر به نجات وی شده است بنماید چه معامله ای است و حکمش چیست؟
۱. اکراهی و غیرنافذ ۲. اضطراری و غیرنافذ
۳. اضطراری و نافذ ۴. اکراهی و نافذ
 گزینه صحیح: ۳

 در حقوق جدید برای تمیز )صغیر ممیز( چه سنی در نظر گرفته شده است ؟
۱. هفت سالگی ۲. دخترنه سالگی و پسر پانزده سالگی
۳. هجده سالگی ۴. سن خاصی در نظر گرفته نشده است
 گزینه صحیح: ۴

 به موجب ماده ۲۹۶ قانون مدنی، برای حصول تهاتر اتحاد در کدام مورد لازم نیست ؟
۱. وحدت سبب ۲. وحدت زمان
۳. وحدت مکان ۴. وحدت موضوع
 گزینه صحیح: ۱

 کدام مورد را نمیتوان وسیله ی اظهاراراده در حقوق ایران دانست؟
۱. معاطات )تایید به وسیله عمل( ۲. کتابت
۳. سکوت بدون قرینه ۴. اشاره
 گزینه صحیح: ۳ )نکته: سکوت اگر با قراینی همراه باشد که نشانه ی موافقت باشد وسیله ی اظهار اراده است(

 ملاک تشخیص و تفاوت بین ایجاب و دعوت به مذاکره چیست؟
۱. اوضاع و احوال ۲. قواعد کلی
۳. اصول عملیه ۴. اقرار یکی از طرفین
 گزینه صحیح: ۱

 پذیرش بی قید

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید