متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اصول و ارزش­هایی است که می­تواند دایره آزادی­ها را محدود کند و در این عرصه، بین اندیشه اسلامی و تفکر لیبرالی تفاوت بسیار است.

[1] – مراجعه شود به تفسیر نمونه جلد 11 ذیل آیه

[2] – قرآن کریم – سوره نحل – آیه 125

[3] – مراجعه شود به تفسیر نمونه جلد 2 – ذیل آیه

[4] – سوره احزاب – آیه 36

[5] – سوره نحل – آیه 116

[6] – سوره انعام – آیه 108

[7] – سوره حجرات – آیات 11 و 12

[8] – سوره بقره – آیه 83

[9] – سوره نور – آیه 4

[10] – سوره لقمان – آیه 6

[11] – حقوق بشر از منظر اندیشمندان، نویسنده محمد بسترنگار ص 94 (نقل از مهدی بازرگان)

[12] – همان، ص 77 (نقل از مهدی بازرگان)

[13] – همان، ص 214 (نقل از عزت ا… سحابی)

[14] – همان، ص 385 (نقل از سیدحسین صفایی)

[15] – بحار الانوار مجلسی، ج 2، ص 95

[16] – حقوق بشر از منظر اندیشمندان، همان، ص 750 (نقل از سیدابوالفضل موسوی)

[17] – همان، ص 76 (نقل از مهدی بازرگان)

[18] – همان – ص 36 (نقل از علی شریعتی)

[19] – صحیفه نور، جلد 3، ص 20

[20] – همان، جلد 3، ص 48

[21] – همان، جلد 4، ص 358

[22] – همان، جلد 4، ص 258

[23] – همان، جلد 17، صص 268 – 267

[24] – همان، جلد 20، ص 37

[25] – همان، جلد 19، ص 216

[26] – بیانات امام در جمع کارکنان روزنامه کیهان (26/2/58)

[27] – در جستجوی راه امام از کلام امام، نشر انتشارات امام خمینی، ص 211

[28] – صحیفه نور، ج 8، ص 444

[29] – صفحه نور جلد 5، ص 432

[30] – صفحه نور جلد 7، ص 232، صص 81 و 82

[31] – مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، 25

[32] – مرتضی مطهری، نقدی بر مارکسیسم، ص 781

[33] – مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 110

[34] – مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی ، ص 77

[35] – مرتضی مطهری، آزادی معنوی، صص 27 – 35

[36] – حد و مرز آزادی، روزنامه رسالت 13/6/85- نقل از علی اکبر رحمتی

[37] – محمدتقی جعفری، تحقیق در نظام جهانی حقوق بشر در اسلام، ص 408

[38] – آزادی از دیدگاه علامه جعفری، کیهان فرهنگی، ش 154، مرداد 78، ص 19

[39] – رادمند،  داوود، مبانی مشروعیت آزاد، عقیده و بیان در اسلام، نشریه انتخاب، 18/7/1379

[40] – محمدتقی جعفری، همان، ص 420

[41] – بیانات رهبری در خطبه نماز جمعه تهران، 23/2/79

[42] – بیانات رهبری در دیدار با مسئولین، 15/5/82

[43] – بیانات رهبری در جمع دانش آموختگان دانشکده تربیت مدرس، 14/6/77

[44] – همان

[45] – پاسخ رهبری به جمعی از محصلات حوزه علمیه مورخ 16/11/81

[46] – روزنامه کیهان، ص 2 مورخ 9/9/1381

[47] – دیدار مسئولین نظام با رهبری مورخ 8/8/84

[48] – مصطفی دانش پژوه، فلسفه حقوق، ص 44

[49] – همان، ص 45

[50] – مصطفی دانش پژوه – همان، ص 46

[51] – اسماعیل منصوری لاریجانی، سیرتحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با حقوق بشر در اسلام، ص 127

[52] – مصطفی دانش پژوه، همان، ص 48

[53] – مسعود راعی، چالش حق و تکلیف، مجله فلسفه حقوق، ص 49

[54] – اسماعیل منصوری لاریجانی، همان، ص 22

[55] – مایکل فریدن، مبانی حقوق بشر (مترجم فریدون مجلسی)، ص 21

[56] – مهدی ابوسعیدی، حقوق بشر و سیر تکامل آن در غرب – ص 29

[57] – مسعود راعی، همان، ص 42

[58] – محمدجواد جاوید، حقوق بشر در عصر پسامدرن، فصلنامه حقوق دوره 37، ص 42

[59] – اسماعیل منصوری لاریجانی، همان، ص 191

[60] – مرتضی مردی­ها، جنبش فلسفی حقوق بشر، فلسفه حقوق (مجلد)، ص 312

[61] – مایکل فریدن، همان، ص 26

[62] – اندرولوین، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی (ترجمه سعید زیبا کلام)، صص 152 و 154

[63] – مرتضی مردی­ها، همان، ص 298

[64] – ژان ژاک روسو، مقدمه قرارداد اجتماعی، ص 13

[65] – همان، ص 16

[66] – مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی صص 100 و 99

[67] – جان استوارت میل، رساله آزادی ص 47

[68] – منتسکین، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، ص 294

[69] – عبدالرحمن عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ص 319

[70] – ژاندوون ژولی سادا، تسامل، ترجمه عباس اکبری، ص 166

[71] – موریس دوورژه، جامعه شناس سیاسی، ص 343

[72] – ماده 11 قانون مذکور

[73] – سیدمصطفی میراحمد، چشم اندازی بر حقوق بشر بین المللی از منظر اسلام – مجله حوزه دانشگاه، شماره 36

[74] – مریم آقایی، تشویق به اندیشمندی و تبیین آزادی بیان در چارچوب قانون، مقاله ص 4

[75] – سیدصادق حقیقت – مبانی حقوق بشر، ص

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید