متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

author.

 

[29] – شریفی خضارتی،‌امیر؛‌ پیشین

[30] – اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس، ماده پنجم

[31] – کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی­های اساسی، ماده سوم

[32] – میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوبه 26 دسامبر 1966، ماده هفتم

[33] –  Article 5 of African [Banjul] Charter on Human and people’s Rights Adopted by the organization of African unity on [17 June 1981] Entered into force on [21 October 1986]. (ACHPR).

 

[34] – کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیر انساني يا تحقیر کننده مجمع عمومي سازمان ملل متحد / مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٨٤ / قطعنامه شماره ٤٦/ قدرت اجرائي کنوانسیون، ٢٦ ژوئن ١٩٨٧. ماده دوم

[35] – کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360). ماده اول

 

[36] – United Nations Convention Against Torture

[37] – میرمحمد صادقی، حسین؛ 1377، حقوق جزای بین‌الملل «مجموعه مقالات» تهران: نشر میزان، چاپ اول، ص ۴۰۲

[38] – منشور ملل متحد

[39] – اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس

[40] – مقدمه کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360)

[41] – مقدمه ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌ (مطابق‌با25/9/1345شمسي‌)  مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد

[42] – مقدمه میثاق بین المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومي، شماره a – 2106 / قدرت اجرائي بنا بر ماده 19، 4 ژانويه 1969

[43] – مقدمه اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌،23 آوريل‌ تا 13 مه‌ 1968

[44] – مقدمه کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غیر انساني يا تحقیر کننده مجمع عمومي سازمان ملل متحد / مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٨٤ / قطعنامه شماره ٤٦/ قدرت اجرائي کنوانسیون، ٢٦ ژوئن ١٩٨٧.

[45] – اعلامیه جهانی حقوق بشر

[46] – اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤

[47] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده نوزدهم

[48] – پیشین، ماده اول

[49] – همان، بند اول ماده دوم

[50] – کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360) ، ماده سوم

[51] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، ماده سوم

[52] – همان، ماده پنجم

[53] – Fortin K, 2008: An evaluation of the Committee against Torture’s attitude to sexual violence, Rape as Torture, Volume 4, Issue 3.

 

[54] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، ماده دوازدهم

[55] – کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده ششم

[56] – Bahdi R, 2002: Duke Journal of Gender Law & Policy, Volume 9:237.

[57] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند اول ماده شانزدهم

[58] – همان، بند دوم ماده شانزدهم

[59] – Mattler S, Michael P, 2005: Forced marriage, Case Research Paper Series in Legal Studies, Working Paper 05-35.

 

[60] – همان، ماده بیست و یکم

[61] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، بند اول ماده هفتم

[62] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند دوم ماده بیست و یکم

[63] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، بند دوم و سوم ماده هفتم

[64] – همان، بند دوم ماده یازدهم

[65] – اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیشین، بند اول ماده بیست و سوم

[66] – کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده پنجم

[67] – همان، ماده یازدهم

[68] – همان، ماده نهم

[69] – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ماده 974 و 976

[70] – همان، تبصره ب ماده 988

[71] – کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پیشین، ماده دهم

[72] – همان، بند (ز) ماده دهم

[73] – همان، بند چهارم ماده پانزدهم

[74] – قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، پیشین، ماده 1005

[75] – دویچه وله فارسی، 16/02/2014، خشونت سازمان یافته علیه زنان زندانی در عراق، آدرس دسترسی:

http://dw.de/p/1B3oO

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید