متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

اسلامی، 1367.

[31] – سازمان زنان ایران، زن ایرانی از شالیزار تا وزارت.

[32] – دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، نقش زنان در توسعه، تهران، انتشارات روشنگران، 1372

[33] – Buvinic

[34] – رفیع، افتخار؛ 1379، «نقش زنان در توسعه»،‌ خانواده و زنان، پیام زن،  شماره 108

 

[35] – خانی، فضیله؛ پاییز 1389، «چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری جنسیتی در جهان»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 3، صفحه 7-13

[36]–  UNFPA

1-  Gender Development Index = GDI

[38] – Gender Empowerment Measure = GEM

[39] – Human Development Index = HDI

5-  Gender Inequality Index = GII

[41] – جهت درک روش محاسبه شاخص  GIIرجوع شود به UN Techniacal Report

[42]روزنامه دنیای اقتصاد. 5 بهمن 1392.  شماره ۳۱۱۹ . بار کد خبر DEN-78096.[07/04/1393]. آدرس اینترنتی:

www.donya e eqtesad.com

[43] – روزنامه دنیای اقتصاد. 21 مهر 1390.  اقتصاد زنان، کد A203855. ]26/4/1393[. آدرس اینترنتی:

www.donya e eqtesad.com

[44] – Kabeer, n and Mahmoud. S (2004) Globalization, Poverty: Bangladesh Women worker in export and local market. Journal of International Development 16 (1): 93-109.

[45]–  International Center for Resaerch on Women (ICRW) (1996) Women’s Health Matters, Global Fact Sheet, Washington, Dc: ICRW.

[46] – World Bank (1993) World Development Report 1993: Investing in Health, NewYork: Oxford University Press.

[47] – Population Refrence Bureau (PRB) (2002) Women of Our World, New York: PRB.

[48] – خانی، فضیله؛ 1389، «چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری جنسیتی در جهان»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 3، صفحه 7-13

[49] – صالحی م. 6 آبان 92. انجمن جامعه­شناسی ایران.‌ نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در ایران و سایر مناطق جهان. گروه علمی تخصصی جامعه‌شناسی علم و فناوری، ]23/4/1393[.

[50] – Costello

[51]

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید