متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 68.

[30] . Cairo Regional Center for International Commercial arbitration

[31] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، ص 68.

[32] . Kualalumpur Regional Center for arbitration

[33] . نیکبخت، حمیدرضا، همان، صص 69-68.

[34] . World Intellectual property organization arbitration and mediation Center

[35] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، ص 69.

[36] . International Center for settlement of Investment Disputes(ICSID)

[37] . نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین­المللی «آیین داوری»، همان، صص 73-72.

[38] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، سایت قوانین، بانک مقالات حقوقی، 1389، مراجعه شده در آذر 90 از www.ghavanin.ir.

[39] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[40] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[41] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[42] . همان منبع.

[43] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[44] . مکرم، علی، بانک اطلاعات قوانین کشوری، همان.

[45] . آندره مگی، آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، ترجمه و تشریح محسن محبی، سایت حقوق بین­الملل، مسایل تخصصی حقوق بین­الملل، آرشیو موضوعی، 1389، مراجعه شده آذر 90.

[46] . آندره مگی، آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، همان.

[47] . آندره مگی، آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی،

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید