: 10 عملی که به مغز ما آسیب می زنه! (متن دو زبانه)

:  

 

کسائی که صبحونه نمی خورن قند خونشون به سطح پائینتری افت می کنه. این باعث تامین ناجور مواد غذائی واسه مغز و در نتیجه افت فعالیت مغزی می شه…
 
1. No Breakfast
1.نخوردن صبحونه
People who do not take breakfast are going to have a lower blood sugar level. This leads to an insufficient supply of nutrients to the brain causing brain degeneration.
کسائی که صبحونه نمی خورن قند خونشون به سطح پائینتری افت می کنه. این باعث تامین ناجور مواد غذائی واسه مغز و در نتیجه افت فعالیت مغزی می شه.
 
2 . Overeating
2. پرخوری
It causes hardening of the brain arteries, leading to a decrease in mental power.
این باعث تصلب شرائین (سختی دیواره رگهای) مغز شده و منتهی به کاهش قدرت ذهنی می شه.
 
3. Smoking
3- دخانیات
It causes multiple brain shrinkage and may lead to Alzheimer disease.
این باعث کوچیک شدن چند برابری مغز و منتهی به فراموشی می شه.
 
4. High Sugar consumption
4. استفاده زیاد قند و شکر
Too much sugar will interrupt the absorption of proteins and nutrients causing malnutrition and may interfere with brain development.
استفاده زیاد قند و شکر جذب پروتئین و مواد غذائی رو متوقف می کنه  و منتهی به سوء تغذیه و شاید مشکل در رشد مغزی می شه
 
5. Air Pollution
5. آلودگی هوا
The brain is the largest oxygen consumer in our  body. Inhaling polluted air decreases the supply of oxygen to the brain, bringing about a decrease in brain efficiency.
مغز بزرگترین مصرف کننده اکسیژن در بدن ماست. دمیدن هوای آلوده باعث کاهش اکسیژن تامینی مغز شده و منتهی به کاهش کارآیی مغز می شه.
 
6 . Sleep Deprivation
6. کمبود خواب
Sleep allows our brain to rest.. Long term deprivation from sleep will accelerate the death of brain cells..
خواب به مغزمون اجازه استراحت میده. دوره طولانی کاهش خواب منتهی به شتاب گیری مرگ سلولهای مغزی می شه.
 
7. Head covered while sleeping
 7. پوش,ندن سر به هنگام خواب
Sleeping with the head covered increases the concentration of carbon dioxide and decrease concentration of oxygen that may lead to brain damaging effects.
 خوابیدن با سر پوشیده باعث افزایش تجمع دی اکسید کربن و کاهش تجمع اکسیژن شده و منتهی به اثرات داغون کننده مغزی می شه.
 
8. Working your brain during illness
8.کار کشیدن از مغزتون موقع مریضی
Working hard or studying with sickness may lead to a decrease in effectiveness of the brain as well as damage the brain.
کار سخت یا مطالعه در زمان مریضی ممکنه منتهی به کاهش کارآئی مغز و در نتیجه آسیب مغزی شه
 
9. Lacking in stimulating thoughts
9.کاهش افکار مثبت
Thinking is the best way to train our brain, lacking in brain stimulation thoughts may cause brain shrinkage.
فکر کردن بهترین راه واسه تمرین دادن به مغزمونه. کاهش افکار مثبت مغزی ممکنه باعث کوچیک شدن مغز شه.
 
10. Talking Rarely
10. کم حرفی
Intellectual conversations will promote the efficiency of the brain
مکالمات ذهنی منتهی به رشد کارآئی مغز می شه.
 

منبع :