مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد JSB238111285187400-1

شکل 1_ نمودار تغییرات ضربان قلب در نیمه اول ( خط روشن) و دوم (خط تیره) بهترین آزمودنی 12012513013514014515015516016517017518015-300-1530-45مجموع)دقیقه( زمان( دقیقه در ضربه) قلب ضربان در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق JSB_Volume 13_Issue 13_Pages 85-105-1

تغییرات ویسکوزیته خون در گرادیانهای سرعتی 12، 60 دور بر دقیقه در پاسخ به 30 دقیقه فعالیت استقامتی بهطور معنیداری تحت تأثیر رشته ورزشی قرار گرفت، به طوری که تفاوت موجود در گرادیان سرعتی 12 Read more…

By 92, ago