مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد JSB238111285187400-1

شکل 1_ نمودار تغییرات ضربان قلب در نیمه اول ( خط روشن) و دوم (خط تیره) بهترین آزمودنی 12012513013514014515015516016517017518015-300-1530-45مجموع)دقیقه( زمان( دقیقه در ضربه) قلب ضربان در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با Read more…

By 92, ago