منبع مقاله JSB238311292963400-1

جدول 3 – میانگین و انحراف معیار متغیرهای اندازهگیری شده در سه جلسه آزمون ضربان قلب ضربان قلب متغیر VO2max مقدار درک 1-زمان درماندگی پیش آزمون پس آزمون جلسات ((ml.kg.min فشار (ضربه در دقیقه) (ضربه در دقیقه) -2285-873565 سایت منبع در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع پایان‌نامه ارشد JSB238321292963400-1

14.880246810121416(لیتر دسی در گرم )هموگلوبینEx IEx IICo ICo IISiSTiT * 14.4 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق JSB238341292963400-1

از بعد ساعت دو سطوحVEGF سرمی )میلی بر پیکوگرملیتر ( 98/14 ± 85/121 88/12 ± 02/160 * در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله رایگان JSB238081285187400-1

سایت منبع در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله دانلود JSB238351292963400-1

معن سطح سایت منبع داری در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید تکه های دیگری از این ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان‌نامه JSB238091285187400-1

مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات جدول آنالیز واریانس متغیرهای وابسته 0/000 7/814 30/368 3 91/103 بین گروهها درصد چربی بدن __ __ 3/886 56 217/626 درون گروه ها __ __ __ 56 308/729 کل 0/002 5/590 167/727 3 503/182 بین گروهها شاخص توده بدنی __ __ 30/007 56 1680/375 درون ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع پایان‌نامه ارشد JSB238371292963400-1

سطوح جلسه اول جلسه چهارم جلسه هشتم جلسه دوازدهم جلسه شانزدهم 81/41 95/28 86/85 82/57 87/57 استراحتی 3- نسبت تستوسترون به کورتیزول همان طور که در شکل 3 مشاهده می شود. سطوح استراحتی و پس از فعالیت نسبت T/C پس از تمرین حرکات موزون کاهش معنی دار یافته است به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع پایان‌نامه ارشد JSB238101285187400-1

روزانه گام تعداداحتساب بدون روزانه گام تعداد ورزش گامهایروز در گام تعداد فعالغیرفعال در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان‌نامه ارشد JSB238111285187400-1

شکل 1_ نمودار تغییرات ضربان قلب در نیمه اول ( خط روشن) و دوم (خط تیره) بهترین آزمودنی 12012513013514014515015516016517017518015-300-1530-45مجموع)دقیقه( زمان( دقیقه در ضربه) قلب ضربان در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ پایان‌نامه JSB238121285187400-1

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل