مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه JSB_Volume 13_Issue 13_Pages 51-62-1

افسردگی بحث و نتیجهگیری بیشتر پژوهشهای انجام گرفته در زمینه مقدار ترشح هورمون سروتونین و افسردگی بیانگر این است که فعالیتهای ورزشی موجب افزایش این هورمون و کاهش افسردگی میشود و ارتباط معنیداری بین افزایش Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه در مورد نویسندگان، مقاله،، مجلات، می­شود، نمونه­ها، چوب، پایگاه­های

(الیاف شیشه، کربن و کولار) و رزین پلی­استر غیر اشباع استفاده گردید. همچنین خواص آکوستیک این نمونه­ها در قیاس با نمونه های چوب درخت توت سفید و سروسیمین مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات نشان داد Read more…

By 92, ago