مقاله حقوق در مورد ایجاب، ، ، +، قرارداد، اراده، باطل

ارشادی نظم عمومی حمایتی )اجتماعی(: برای حمایت از طبقات ضعیف جامعه مانند کارگران ،مصرف کنندگان، بدهکاران و مستاجران وضع شده. نظم عمومی ارشادی یا رهبری شده: هدفش تنظیم اقتصاد ملی است؛ مانند قوانین راجع به امور پولی و بانکی، تثبیت قیمت، حمل و نقل و ارتباطات، بهره برداری از منابع ادامه مطلب…

مقاله درباره ، +، نمایندگی، ، عقد، فسخ، اوصاف

باشد ارسال ب( مکان وقوع قرارداد: مکان وقوع قرارداد محلی است که آخرین جزء عقد در آنجا بوقوع پیوسته است. )مکانی که در آن قبول واقع شده( مثلاً اگر ایجاب در تهران و قبول در شیراز صادر شده باشد، شیراز محل وقوع عقد خواهد بود.)مهم( ماده ۹۶۸ق.م: “تعهدات ناشی از ادامه مطلب…

تحقیق در مورد، ، +، معاملات، اهلیت، ، تعهد

طرف آن شخص تهدید انجام شده باشد. ۲. تاثیر تهدید بر اراده طرف معامله: اکراه باید موثر در یک انسان متعارف باشد)ضابطه نوعی(. علاوه بر این در مورد اعمال اکراه آمیز شان و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص نیز باید در نظر گرفته شود)ضابطه شخصی(. ۳. ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع قرارداد، ، ، فسخ، اراده، اجباری، متعاملین

فرار از پرداخت بدهی اموالش را به برادرش انتقال دهد. + معامله همچنین ممکن است جدی و برای فرار از ادای دین باشد چنانکه شخص اموال را به طور جدی بی دیگری انتقال دهد و ثمن )بها ، پول مال فروخته شده( معامله را پنهان کند. شرایط تحقق معامله به ادامه مطلب…

تحقیق حقوق در موردقرارداد، ، تعهد، ثالث، فضولی، نفع، حقوق

سوم: تجدید نظر در قرارداد طرفین قرارداد به اختیار می توانند در قرارداد تجدید نظر کنند و قرارداد جدیدی را ایجاد نمایند اما بحث مهمی که بین علمای حقوق وجود دارد این است که آیا در قرارداد های بلند مدت که ممکن است قیمت ها دچار تفاوت فاحشی شوند قاضی ادامه مطلب…

تحقیق رشته حقوق در مورد، عقد، باطل، ، جهل، شروط، فسخ

دارد. مثلاً می گویند: اهلیت شرط صّحّت معامله است ،یا فوت موصی شرط تاثیر وصیت است. گاهی شرط عبارت است از توافقی که افراد ضمن عقد دیگری می کنند. این نوع توافق تابع عقد دیگر است و درصورت بطلان یا انحلال عقد اصلی، اصولاً باطل یا از بین رفته به ادامه مطلب…

تحقیق با موضوع، تعهد، ، خسارت، متعهدله، +، دادگاه

متعاملین برای آنچه که به واسطه ی معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد” برابر ماده ۲۴۲: “هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، نه حق ادامه مطلب…