مقالات و پایان نامه ها

تحقیق حقوق در موردقرارداد، ، تعهد، ثالث، فضولی، نفع، حقوق

سوم: تجدید نظر در قرارداد طرفین قرارداد به اختیار می توانند در قرارداد تجدید نظر کنند و قرارداد جدیدی را ایجاد نمایند اما بحث مهمی که بین علمای حقوق وجود دارد این است که آیا Read more…

By 92, ago