متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

مجذورات درجه آزادی مجموع
مجذورات جدول آنالیز
واریانس متغیرهای
وابسته
0/000 7/814 30/368 3 91/103 بین گروهها درصد چربی بدن
__ __ 3/886 56 217/626 درون گروه ها __ __ __ 56 308/729 کل 0/002 5/590 167/727 3 503/182 بین گروهها شاخص توده بدنی
__ __ 30/007 56 1680/375 درون گروه ها __ __ ___ 59 2183/557 کل 0/000 41/603 1228/972 3 3686/915 بین گروهها توان هوازی
__ __ 29/541 56 1654/272 درون گروه ها __ ___ __ 59 5341/187 کل 0/000 10/333 132/938 3 398/813 بین گروهها توان
بی هوازی
__ __ 12/865 56 720/433 درون گروه ها __ __ __ 59 1119/246 کل
جدول 3_ میزان اختلاف در متغیرهای وابسته گروه های مختلف تمرینی با استفاده از آزمون تعقیبی توکی
سطح معناداری متغیرهای وابسته (Sig)
مقایسه های چندگانه
توان بی هوازی توان هوازی شاخص توده بدن درصد چربی بدن گروههای تجربیB گروههای تجربیA
0/068 0/032 0/650 0/649 2 1
0/007 0/000 0/006 0/001 3 0/000 0/049 0/356 1/000 4 0/068 0/032 0/650 0/649 1 2
0/835 0/000
0/010
0/022
3 0/022
0/000 0/961 0/584 4 0/007
0/000 0/006 0/001 1 3
0/835 0/000 0/010 0/022 2 0/154 0/000 0/002 0/000 4 0/000 0/049 0/356 1/000 1 4
0/022 0/000 0/961 0/584 2 0/154 0/000 0/002 0/000 3 اختلاف در سطح 05/0 معنی دار است.
توجه: **نتیجه آنالیز واریانس و وجود اختلاف معنی دار با د یگـ ر گـروه هـا درسـطح05/0 =αبـا اسـتفاده ازآزمون تعقیبی توکی
**
21.17
18.69
19.64
19.19
22.8
22.89
22.48
22.78
0
5
10
15
20
25
بدن

چربی

درصد
سه

گروه

تمرین

جلسه
دو

گروه

تمرین

جلسه
یک

گروه
تمرین

جلسه

گواه

گزوه

آژمون

پیش

آزمون

پس

**

21.17

18.69

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

19.64

19.19

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


دیدگاهتان را بنویسید