متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

جدول 3 – میانگین و انحراف معیار متغیرهای اندازهگیری شده در سه جلسه آزمون
ضربان قلب ضربان قلب
متغیر VO2max مقدار درک
1-زمان درماندگی پیش آزمون پس آزمون جلسات ((ml.kg.min فشار
(ضربه در دقیقه) (ضربه در دقیقه)
-2285-873565

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دارونما 7/1 ± 62/34 42/0±12/10 92/3±1/74 46/5±1/184 03/1±2/18 فانتوم 44/2±21/37 58/0±75/10 76/3±2/74 61/6±8/158 26/1±4/17 دراگون 29/2±39/36 55/0±55/10 27/4±4/75 01/6±3/188 13/1±2/17

نتایج حاصل از آزمون های اندازه گیری مکرر در سه جلسه آزمون در جدول 4 ارائه شده است.
جدول 4_ نتایج حاصل از آزمون های اندازه گیری مکرر در سه جلسه آزمون
مقدارP مقدار F متغیر
0/001* 10/030 VO2max (ml.kg.min-1)
0/001* 10/170 زمان درماندگی (دقیقه)
0/679* 0/395 ضربان قلب پیش آزمون (ضربه دردقیقه)
0/012* 5/736 ضربان قلب پس آزمون (ضربه در دقیقه)
0/007* 6/571 مقدار درک فشار
* نشانه علامت معنی داری است.

نتایج آزمون LSD نشان داد:
الف) بین VO2max در جلسات فانتوم و دارونما (003/0=p) و دراگون و دارونما (008/0=P) تفاوت معنی دار و بین VO2max در دو جلسه فانتوم و دراگون تفاوت غیرمعنیداری مشاهده شد (216/0 = p).
بین زمان درماندگی در جلسات فانتوم و دارونما (003/0=P) و دراگون و دارونما (007/0=P)، تفاوت معنی دار و بین زمان درماندگی در دو جلسه فانتوم و دراگون تفاوت غیرمعنیداری وجود دارد (216/0=p).
بین ضربان قلب پس آزمون در جلسات دراگون و دارونما (019/0=P) و فانتوم و دراگون (024/0=(p تفاوت معنی دار و بین دو جلسه فانتوم و دارونما تفاوت غیرمعنیداری وجود دارد (218/0=p).
بین میزان درک فشار در جلسات فانتوم و دارونما (037/0=p) و دراگون و دارونما (015/0=p)، تفاوت معنی دار و بین مقدار درک فشار در جلسه فانتوم و دراگون تفاوت غیرمعنیداری مشاهده شد (343/0=p).

بحث و نتیجه گیری
مصرف نوشیدنی انرژی زای فانتوم و دراگون به ترتیب موجب 9/6 و 8/4 درصد افزایش معنی دار در VO2max در مقایسه با دارونما شد. بین این دو نوشیدنی تفاوت وجود داشت، اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. این یافته با نتیجه تحقیق باوم و ویس (2001) هموست. در تحقیقی مشابه تحقیق حاضر، باوم و ویس (2001) تأثیر نوشابه انرژیزای ردبول حاوی 5/122 کیلوکالری انرژی، 85 میلی گرم کافئین و 1000 میلی گرم تورین را بر افزایش VO2max هنگام فعالیت درماندهساز نشان دادند (5). دلیل اصلی این افزایش به برخی ترکیبات موجود در نوشیدنیها مثل کافئین و تورین نسبت داده شده است. نقش کافئین و آثار ارگوژنیکی آن هنگام فعالیت ورزشی و افزایش VO2max، به این صورت است که کافئین هنگام فعالیت ورزشی با شدت های بیشتر یا مدتهای طولانی تر موجب افزایش فراخوانی اسیدهای چرب آزاد میشود و کاتابولیسم چربی را افزایش می دهد (14). در عضله اسکلتی نیز کافئین رهایش کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی را تسهیل میکند و موجب افزایش توانایی تولید نیرو هنگام انقباض می شود (14). همچنین تورین با ذخیره و رهاسازی کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی موجب افزایش تولید نیروی عضلانی می شود. تارهای عضلانی در پاسخ به تکانه های عصبی، انقباضپذیری خود را با افزایش و کاهش مقادیر تورین در عضلات تعدیل میکنند (20). قابل توجه اینکه نوشابه فانتوم حاوی تورین نسبت به نوشابه دراگون فاقد تورین موجب افزایش بیشتری در VO2max شد.
مصرف نوشیدنی انرژیزای فانتوم و دراگون به ترتیب موجب 3/9 و 5/6 درصد افزایش معنیدار میشود و در زمان درماندگی در مقایسه با دارونما شد. بین این دو نوشیدنی تفاوت وجود داشت، اما این تفاوت از نظر آماری معنیدار نبود. این یافته با نتیجه تحقیق گیس و همکارانش (1994) مبنی بر تأخیر در زمان درماندگی پس از مصرف نوشابه ردبول پس از فعالیت درمانده ساز همسوست. بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد افزایش زمان درماندگی به برخی ترکیبات موجود در نوشیدنیها همچون کربوهیدرات، کافئین و تورین مربوط است. مصرف مکمل های کربوهیدرات در ورزش موجب بهبود عملکرد استقامتی با حفظ مقدار گلوکز خون می شود (21). مصرف رژیم پرکربوهیدرات، ذخایر انرژی را افزایش میدهد. در ضمن تخلیه گلیکوژن در افرادی که مقادیر گلیکوژن آنها قبل از شروع ورزش کمتر از حد معمول است، به خستگی منجر میشود (1). همچنین کافئین با فراخوانی اسیدهای چرب آزاد و افزایش کاتابولیسم چربی و نیز صرفه جویی در مصرف گلیکوژن عضله، زمان درماندگی را هنگام فعالیت با شدت های بیشتر یا مدت های طولانی تر افزایش می دهد (14). تورین نیز با فعالیت آنتیاکسیدانی، کاهش تولید رادیکالهای آزاد و دفاع از اجزای سلولی (کاهش صدمه به DNA هسته)، موجب افزایش زمان درماندگی و توانایی انجام فعالیت میشود (21). قابل توجه اینکه نوشابه فانتوم حاوی تورین نسبت به نوشابه دراگون فاقد تورین موجب افزایش بیشتری در زمان رسیدن به درماندگی میشود.
بین ضربان قلب پیشآزمون هنگام مصرف سه نوشیدنی تفاوت معنیداری وجود نداشت. نوشیدنی انرژیزای دراگون (حاوی 50 میلی گرم کافئین و فاقد تورین) تأثیری بر ضربان قلب پیش آزمون در مقایسه با نوشیدنی فانتوم و دارونما نداشت، اما موجب 2/2 درصد افزایش معنیدار در ضربان قلب پسآزمون نسبت به نوشیدنی فانتوم و دارونما شد. پس از مصرف نوشیدنیهای انرژیزا، ضربان قلب فعالیت تحت تأثیر کافئین موجود در نوشیدنی ها و از طریق انتشار اپی نفرین افزایش می یابد (12) که این وضعیت با مصرف نوشیدنی دراگون اتفاق افتاد. اما نوشیدنی فانتوم با کافئین بیشتر نسبت به دراگون، تأثیری بر ضربان قلب هنگام فعالیت نداشت. عدم تأثیر نوشیدنی فانتوم حاوی کافئین به میزان 85 میلی گرم و تورین به میزان 100 میلی گرم بر ضربان قلب پس آزمون با نتایج تحقیق گیس و همکارانش (1994) و باوم و ویس (2001) مبنی بر عدم تأثیر نوشیدنی انرژی زای ردبول حاوی کافئین به مقدار 85 میلی گرم و تورین به مقدار 1000 میلی گرم) بر ضربان قلب پس آزمون همسوست.
گیس و همکارانش (1994) و باوم و ویس (2001) علت عدم تغییر معنی دار ضربان قلب پس از مصرف نوشیدنی حاوی تورین و کافئین را ناشی از تأثیرات تورین می دانند. تورین در ترکیب با کافئین موجب افزایش چشمگیر حجم ضربه ای در ورزشکاران استقامتی جوان پس از ورزش میشود. با افزایش حجم ضربهای، برون ده قلبی افزایش و موجب افزایش متوسط فشار خون سرخرگی میشود. در گیرندههای فشار سرخرگی، افزایش فشار دریافتشده و بلافاصله با کاهش ضربان قلب، برونده قلب کاهش مییابد و فشار خون به مقدار طبیعی خود میرسد. اگرچه با اطمینان نمی توان گفت که همه این توالی رخدادها از طریق تورین صورت می گیرد، اما عدم افزایش ضربان قلب بر خلاف انتظار با مصرف کافئین، بیانگر آن است که تورین به نوعی موجب تغییر فیزیولوژیکی قلبی – عروقی میشود. به عبارتی، تورین نقش کافئین موجود در نوشابه فانتوم را خنثی می کند
.(12 ،5)
مصرف نوشیدنی انرژی زای فانتوم و دراگون به ترتیب موجب 5/4 و 8/5 درصد کاهش معنی دار در میزان درک فشار در پس آزمون در مقایسه با دارونما شد اما تفاوت معنیداری بین این دو نوشیدنی وجود نداشت. این مسئله بیانگر آن است که این نوشیدنیها احساس همسانی در ورزشکاران از جنبه فشار کار پدید می آورد و شاید به بهبود عملکرد ورزشی کمک کند. این نتیجه با نتیجه تحقیق اومانا آلواردو منکادو جیمز (2004) مبنی بر کاهش میزان درک فشار هنگام مصرف نوشیدنی انرژیزای ردبول همسوست. علت این مسئل
ه شاید مربوط به وجود موادی مثل کربوهیدرات ارتباط فیزیولوژیکی وجود دارد، در دسترس بودن سوبسترای کربوهیدرات با افزایش گلوکز و انسولین خون و در نتیجه کاهش هورمون کورتیزول (هورمون افزایش دهنده استرس، ناآرامی و نارضایتی هنگام فعالیت) موجب افزایش رضایتمندی و کاهش درک فشار در طول و بعد از فعالیت درمانده ساز میشود (3، 7). در فراتجزیه ای نشان داده شده کافئین با تأثیر بر سیستم اعصاب مرکزی و افزایش فراخوانی واحدهای حرکتی (تأثیر بر پردازش تحریکاتی که از محیط به سیستم اعصاب مرکزی وارد می شوند)، موجب کاهش آگاهی از احساسات مربوط به خستگی عضله و افزایش آرامش و سرخوشی در طول فعالیت با بار ثابت و به محض انجام فعالیت درما ندهساز میشود و این ممکن است تا حدی آثار ارگوژنیکی کافئین بر عملکرد را توصیف کند (11).
نتایج این پژوهش نشان داد مصرف کوتاه مدت نوشیدنی انرژیزای دراگون و فانتوم، اثر ارگوژنیکی بر فاکتورهای قلبی عروقی دختران ورزشکار دارد و تأثیر نوشابه فانتوم حاوی تورین بر فاکتورهای قلبی عروقی بیشتر است. بهبود فاکتورهای قلبی عروقی، بازتابی از آثار تعاملی ترکیبات موجود در این دو نوشیدنی است. البته برای رد یا عدم رد کارایی این نوشیدنیها، تحقیقات بیشتری باید انجام شود. پیشنهاد می شود دیگر متغیرها مانند اپی نفرین، کورتیزول، انسولین، گلوکز، لاکتات و رادیکالهای آزاد بیشتر بررسی شوند.
منابع و مĤخذ
1.رابرت آ، رابرگز. اسکات آ، رابرتس، 1384. “اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1 (انرژی، سازگاری ها و عملکرد ورزشی)”. ترجمه عباسعلی گائینی، ولی اﷲ دبیدی روشن، انتشارات سمت، چاپ اول.
Adriana Carvajal – Sancho. (2005). “The acute effect of an energy drink on physical and cognitive performance of male athletes”. Kinesiologia Slovenica, 11(2), PP: 5-16.
Alan C. Utter, Jie Kang, David C. Nieman, Franklin Williams, Robert J. Robertson, Dru A. Henson, J. Mark Davis, Diane E. Butterworth. (1999). “Effect of carbohydrate ingestion and hormonal responses on ratings of perceived exertion during prolonged cycling and running”. European journal of applied physiology and occupational physiology, Vol. 80(2), PP:92-99.
Alford, C.H. Cox, and R. Wescott. (2001). “The effects of Red Bull energy drink on human performance and mood”. Amino Acids, 21. PP: 139-150.
Alisson Bichler and Annika Swenson, Michelle Harris. (2006). “Combination of Caffeine and Taurine has no effect on short term memory but induces changes in heart rate and mean arterial blood pressure”. Amino Acids, PP: 471-476.
Azali Alamdari K et al. (2007). “Acute effects of two energy drinks on anaerobic power and blood lactate levels in male athletes”. Physical education and sport. Vol. 5(2), PP: 153-162.
Backhouse, Susan H’ Bishof, Nicolette C; Biddle, Stuart J.H; Williams, Clyde. (2005). “Effect of Carbohydrate and Prolonged exercise on affect and perceived exertion”. Medicine and science in sports and exercise. 37(10), PP: 1768-1773.
Barthel, T., Mechau, D., Schnittker, R., Liesen, H., and WeiB, M. (2001). “Readiness states of physical activation and after ingestion of taurine and or caffeine containing”. Amino Acids, 20, PP: 63-73.
Baum, M., and WeiB, M. (2001). “The influence of a taurine containing drink on and after exercise measured by echocardiography”. Amino Acids, 20, PP: 7582.
Coombes, Jeff S., Hamilton, Karyn L. (2000). “The effectiveness of Commercially available sports drinks”. Sports Medicine, 29(3), PP: 181-209.
Doherty, M.; Smith, P.M. April (2005). “Effects of caffeine ingestion on rating of perceived exertion during and after exercise: a meta – analysis”, Scandinavian Journal of Medicine and Science in sports, 15(2), PP: 69-78.
Geiss K-R, Jester I, Falke W, Hamm M, Waag KL. (1994). “The effect of a taurine containing drink on performance in 10 endurance – athletes”. Amino Acids, 7, PP: 45-56.
Jacklyn Maurer. (2005). “Sports Beverages. Copyright by desert southwest fitness”, Inc.
Maughan. R.J. (1999). “Nutritional ergogenic aids and exercise performance”. Nutrition research reviews, 12, PP: 255-280.
Khanna G.L and Manna. I. May (2005). “Supplementary effects of carbohydrate – electrolyte drink on sports performance, lactate removal and cardiovascular response of athletes”. Indian J Med Res 121, PP: 665-669.
Reyner, L.A., and Horne, J.A. (2002). “Efficacy of a functional energy drink in counteracting driver sleepiness”. Physiology and behavior, 75, PP: 331-335.
Seidl, R. Peyrl, A. Nicham, R. Hauser, E. (2000). “A taurine and cafeeine – containing drink stimulates cognitive performance and well – being”. Amino Acids, 19, PP: 635-642.
Umana – Alvarado, M., and Moncada – Jime’nez, J. (2004). “The effect of an energy drink on aerobic performance in male athletes”. Medicine and Science in sports and exercise, 36, PP: 174-1675.
Warburton, D.M. Bersellini, E., and Sweeney, E. (2001). “An evaluation of a caffeinated taurine drink on mood, memory and information processing in healthy volunteers without caffeine abstinence”. Psychopharmacology, 158, PP: 322-328.
Woojae Kim. (2003). “Debunking the effects of taurine in red bull energy drink”. Nutrition Bytes: Vol. 9(1), Article 6.

  • 1

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


دیدگاهتان را بنویسید