متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

برای اجرای این پروتکل ابتدا 100 درصد قدرت افراد با استفاده از فرمول Max Power=load/1-0/02(reap) مشخص شد، سپس با استفاده از آن، برنامه با درصدهای مشخصشده در هر روز اجرا شد. هر دو هفتـه یـک بـار100 درصد جدید قدرت افراد مشخص شده و درصدهای جدید به کمک آن اعمال می شـد. مـدت زمـان اجـرایتمرین مقاومتی 45 تا 60 دقیقه در نظر گرفته شد، تا تاثیرات ناشی از خستگی یا کـاهش قنـد خـون خللـی درنتایج حاصله ایجاد نکند.
پروتکل تمرین ترکیبی
افراد این گروه هر دو برنامه تمرین استقامتی و مقاومتی را در یک روز انجام مـی دادنـد ، بـه طـوری کـه ابتـداتمرین مقاومتی و سپس برنامه تمرین استقامتی انجام میگرفت. برای جلـوگیری از آثـار سـوء خسـتگی و افـتعملکرد ناشی از تمرینات استقامتی، ابتدا تمرین مقاومتی انجام گرفت (38).
گروه کنترل : بـرای تعیـین هـر سـه مداخلـه تمـرین اسـتقامتی، مقـاومتی و ترکیبـی یـک گـروه کنتـرلغیرورزشکار (12=n) که هیچ نوع مداخله تمرینی دریافت نکردند، نیز قبل و بعد از 8 هفته ارزیابی شدند.

نتایج و یافته های تحقیق
در جدول 2 میانگین VO2max ، BMI و درصد چربی گروه های مورد بررسی مقایسه شده است.
جدول 2 – شاخص های آماری مربوط بهVO2max ، BMI و درصد چربی گروه های مورد بررسی متغیر شاخص توده بدن (2kg/m) درصد چربی بدن (mgr/lit) توان هوازی(ml/kg/min)
گروه
قبل از تمرین 94/3±86/29 04/3 ±93/26 99/5 ±72/27
استقامتی
بعد از تمرین 59/3± 70/2842/3 ±12/24 38/5 ±75/33
قبل از تمرین 95/4 ±47/31 37/1 ±21/28 47/4 ±10/26
مقاومتی
بعد از تمرین 80/4 ±44/30 60/3 ±21/27 04/9 ±49/32
قبل از تمرین 76/3 ±64/28 67/2 ±05/27 76/3 ±83/27
ترکیبی
-3019-1213470

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بعد از تمرین 67/3 ±38/27 70/3 ±07/23 44/6 ±64/35 قبل از تمرین 27/4 ±26/29 68/2 ±15/27 39/6 ±19/31
کنترل
بعد از تمرین 40/4 ±29/29 86/2 ±31/27 00/5 ±02/31

همان طور که جدول 3 نشان می دهد، با توجه به اختلاف میانگینها در پیش آزمون و پس آزمون، مقدار t و ارزش P، هر سه شیوه تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی تأثیر معنی داری بر کاهش سطوح لپتین پلاسمای مردان غیر ورزشکار دارد.
جدول 3 – شاخص های آماری مربوط به مقایسه پیش آزمون و پس آزمون مقدار لپتین گروه های تمرینی

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


دیدگاهتان را بنویسید