متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

تغییرات ویسکوزیته خون در گرادیانهای سرعتی 12، 60 دور بر دقیقه در پاسخ به 30 دقیقه فعالیت استقامتی بهطور معنیداری تحت تأثیر رشته ورزشی قرار گرفت، به طوری که تفاوت موجود در گرادیان سرعتی 12 (000/0=P و 727/9=(44و2)P=0/015) 60 ،(F و 818/4=(44و2)F) است. به علاوه، تغییرات ویسکوزیته خون در تمامی گرادیان ها بعد از 30 دقیقه ریکاوری نیز به طور معنیداری تحت تأثیر رشته ورزشی قرار گرفت، به طوری که تفاوت موجود در گرادیان های سرعتی 12 (000/0=P و 131/13=(44و2)P=0/006) 60 ،(F و 065/6=(44و2)F) است. در پاسخ به فعالیت استقامتی در گرادیان 12 میان کاراتهکاها و فوتبالیست ها (044/0=P) و میان کاراتهکاها و دوندگان (000/0=P)، در گرادیان 60 نیز میان کاراته کاها و دوندگان (013/0=P) تفاوت معنی داری وجود دارد، درصورتی که بعد از ریکاوری در گرادیان 12 میان کاراتهکاها و فوتبالیستها (011/0=P) و میان کاراته کاها و دوندگان (000/0=P)، در گرادیان 60 میان کاراته کاها و فوتبالیست ها (039/0=P) و میان کاراته کاها و دوندگان (007/0=P) تفاوت معنی داری وجود دارد. صرف نظر از رشته ورزشی، مقدار ویسکوزیته خون در پاسخ به فعالیت استقامتی در گرادیان های سرعتی 12 (000/0=P) و 60 (000/0=P) افزایش معنی داری یافت، درصورتی که این مقدار بعد از ریکاوری در گرادیانهای سرعتی 12 (000/0=P) و 60 (000/0=P) کاهش معنی داری یافت.

ریکاو
ری

فعالی

از

بعد

ت

فعالیت

از

بعد

ریکاو
ری

فعالیت

از

قبل

فعالیت

از

قبل

پلاسما

ویسکوزیته
)
پواز

سانتی
(

اراته
ک

فوتبال

استقامت

دو

ریکاو

ری

فعالی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


دیدگاهتان را بنویسید