مقاله در مورد مدرسه، کودک، کیفری، اطفال، آموزگار، کودکان، حقوق

منتظر شدیدترین تنبیه از سوی آنها باشد. مطمئناً ناچار است آن را در میان دیگران و گروه همسالان و دیگران بجوید و چه بسا در دام افراد و گروههای منحرف و بزهکار گرفتار آید و از راه صحیح منحرف شود و هرگاه چنین کودکی از مردم بیرون از خانواده نیز ادامه مطلب…

مقاله رشته حقوق با موضوع طفل، جزایی، کودک، ممیز، مجازات، کبر، ارتکاب

کودک در این دوره غیر تمیز به شمار می رود، اگرچه قدرت تمیز داشته باشد. به سخن دیگر، عدم تمیز کودک در این سن اماره ای مطلق است و دلیل خلاف آن در دادگاه پذیرفته نیست.پس اگر کودک پیش از رسیدن به سن 7 سالگی مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری ادامه مطلب…

مقاله درباره کودکان، والدین، بزهکاری، کودک، بزهکار، طلاق، گسیخته

رفتارهایی از پدر که ماهیتی جرم گونه دارد، بکار بستن روشهای تربیتی در کودکان غیر بزهکار بروز رفتارهای متهاجمانه و ضد اجتماعی را باعث می شود. 2-6-1-1-5- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده عدم نظم و انضباط موجود در خانوده نیز فاکتور موثر دیگری بر بزهکاری کودکان است. بی ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع بزهکاری، کودکان، بزهکار، پدر، کودک، نوجوانان، تنبیه

ندارد نیز کودکان خود را تنبیه می کنند. میان تنبیه فیزیکی و بزهکاری کودکان، همسر آزاری و بزهکاری کودکان ارتباط وجود دارد نتایج تحقیقاتی که در ترکیه صورت گرفته است ، تأکید تنبیه فیزیکی از سوی والدین یا معلمین با میزان آدم کشی مرتبط بوده است. تنبیه فیزیکی رابطه میان ادامه مطلب…

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اطفال، ارتکاب، کودک، نوجوانان، بزهکاری، کودکان، مالی

بیکاران در هر دو گروه پایین بوده است و در نگاه به وضعیت تحصیلی پدران و مادران محکومین، سطح سواد قسمت اعظم آنها در حد تحصیلات ابتدایی و یا پایینتر بوده است . تنها 5/8% پدران و 8/4% مادران تحصیلات متوسطه و یا بیشتر داشته اند در میان 93 محکوم ادامه مطلب…

تحقیق حقوق دربارهتنبیه، اطفال، نوجوانان، ارتکاب، مادر، کودک، ارثی

نقص در بدن شده اند. 2ـ دسته ای که از طریق عوامل بیرونی مثل رعایت نکردن قوانین پزشکی دچار نقص در بدن شده اند . در مورد قسمت اول ممکن است این عوارض به صورت وراثتی پدر و مادر به کودک منتقل شود که در دانش حقوقی به آن عامل ادامه مطلب…

تحقیق رشته حقوق دربارهمدرسه، اطفال، کیفری، کودکان، کودک، آموزگار، حقوق

و سرزنش ها و ظلم و ستمی که از سوی ناپدری یا نا مادری اتفاق می افتد بیشترین اثر را دارد در نهایت باید یادآوری کرد که عدم توجه به روحیات کودکان و برآورده کردن نیازهای روحی آنان موجب انحراف و فساد آنان می شود به همان نسبتی که اجرای ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق با موضوع طفل، کودک، جزایی، ممیز، کیفری، اطفال، دادگاه

قوۀ تمیز و تشخیص نبوده و نتایج مجرمانه عمل خود را نمی توانسته است پیش بینی کند. باید توجه داشت که بین یک طفل خردسال غیرممیزویک فردکبیرعاقل بالغ ، مراتب  و درجاتی وجود دارد… به طور کلی سه مرحله زیر را از لحاظ جزایی می توان در زندگی هر یک ادامه مطلب…

پایان نامه درباره والدین، کودک، اعتیاد، نوجوانان، اطفال، پدر، محبت

التهاب می نماید. از طرفی خشونتها، سرزنش و سرکوفت های بی مورد، بی لیاقتی، سرخوردگی و در نهایت اضطراب دائمی را به ناخودآگاه فرد انتقال می دهد. در چنین وضعیتی کودک که جایگاه مشخصی برای خود در خانواده نمی یابد کم کم از حالت عادی خارج شده و به اعمالی ادامه مطلب…

مقاله رشته حقوق در مورد تنبیه، اطفال، کودک، ارتکاب، نوجوانان، مادر، ارثی

پزشکی و در نتیجه نقصانی که در این میان بر بدن فرد پدید می آید و در پی آن عقده ها و حقارت هایی که بعضاً نشأت گرفته از این قضیه است از عوامل مهم در بزهکار شدن کودک محسوب می شود، در تحقیقاتی که بر روی یک دانش آموز ادامه مطلب…