دسته‌بندی نشده

مقاله رشته حقوق درباره داوری، اموال، منقول، اهلیت، اسناد، دولت، آمره

دادگاه­های دولتی قرار نداده است. دیدگاه غیر قابل داوری بودن این موضوعات در صورتی قابل طرح بود که قانون به طور کلی ارجاع چنین اختلافاتی به داوری را منع می کرد. به همین دلیل هم Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه حقوق با موضوع داوری، دولت، اموال، اختیار، نماینده، مجلس، مضیق

یا قراردادهای منعقده توسط دولت؛ البته در این مورد باید بین اعمال دولت و اعمال تصدی و اعمال حاکمیت «تفکیک» قائل شد. در این صورت ارجاع به داوری بین المللی آن دسته از اموال عمومی Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله رشته حقوق در مورد داوری، رای، کنوانسیون، تجاری، ابطال، دیوان، نیویورک

مسایل و ترتیبات قبل از جلسه ی رسیدگی مربوط می شود؛ این مرحله در قانون داخلی بسیاری از کشورها مورد نظر قرار گرفته است؛ اما قوانینی که به طور اختصاصی به این موضوع نپرداخته باشند Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق حقوق دربارهحقوق، فراملی، استناد، منصفانه، دادرسی، حقوقی، داوری

پروفسور گلدمن، این حقوق را «حقوق تجاری فراملی [7]» نام نهاده­اند. (Lu, 2006, 771-772) برخی نویسندگان حقوقی نیز معتقدند که لکس مرکاتوریا قواعد جمعی راجع به حقوق خصوصی است که در سطح جهانی برای تنظیم Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق با موضوعکشوری، داوری، رای، آمره، حقوق، حقوقی، تجاری

قمار، تعهدات غرری و شانسی در خصوص نقض ماهوی مطرح است. گفتار سوم- اقسام نظم عمومی در تفاسیر اخیر حقوقی بر سر انواع «نظم عمومی» اختلاف نظرهایی به وجود آمده است. پیشتر نظم عمومی را Read more…

By 92, ago