پایان نامه درباره “، داور، تجاری، داوری، رای، نوعی،، مجروح

/a>برای بررسی ومشاهده بیشتردرموارد این چنینی به همان منبع درصفحات 7 و 8 رجوع شود. [5]به طورمثال دراین زمینه: Oberlandesggericht Cologne,10 june 1976,IV YBCA 258(1979) [6]درخصوص “حق دفاع ” به معنای عام قاعده ی مشهور لاتینی اینطور می گوید: ((حرف هردوطرف را بشنو)) Audit et alteram partem [7] در ضمن ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع داوری، رای، آمره، نیویورک، ابطال، تجاری، تفاسیر

نباشد سپس قانون محل داوری در نظر گرفته می شود. در پاره ای موارد که توافقی وجود دارد اما نیاز به قانونی برای کامل تر شدن داشته باشد باز هم قانون محل داوری آن را تکمیل خواهد کرد. اما مطلبی در خصوص امکان انتخاب قواعد داوری به جای قانون در ادامه مطلب…

مقاله حقوق درباره رای، داوری، قرارداد، صلاحیت، دیوان، ابطال، داور

قرارداد معتبر داوری است مطمئن شدند، اکنون باید با دقت کامل در حدود این اختیار رسیدگی خود را شروع کنند. محدوه ی این اختیار دارای دو وجه متفاوت است. یک وجه آن به رعایت صلاحیت شخصی داوران مربوط می شود و دیگری به رعایت صلاحیت موضوعی واگذار شده به داوران ادامه مطلب…

تحقیق دربارهداوری، رای، دیوان، صلاحیت، کنوانسیون، دادگاه، &

توسط دیوان روبرو شده باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 939) این مورد در بند سوم از ماده ی 33 قانون نمونه آنسیترال این گونه بیان شده است که: دیوان داوری در جایی که کلیه خواسته ها و موضوعات در رای داوری مورد تعیین تکلیف قرار نگرفته اند هر یک از ادامه مطلب…

مقاله رشته حقوق در مورد داوری، دیوان، قرارداد، صلاحیت، توافقی، اراده، حاکمیت

از صلاحیت خود اگر منجر به صدور رای هم شده باشد به طور کلی یا جزیی قابل ابطال است. چرا که داور در خصوص مسایلی تصمیم گرفته است که در مورد آن توافقی بین طرفین نیست. به طور مثال داور در خصوص خسارت عدم النفع تصمیم گرفته در حالیکه قرارداد ادامه مطلب…

پایان نامه رشته حقوق با موضوع داوری، رای، دادرسی، دادگاه، داوران، داور، حقوقی

اعتباری رای داوری و از جمله مبانی امتناع از اجرای رای است. وقتی صحبت از حق دفاع می شود منظور معنای عام آن است و تنها مخصوص «خوانده» نیست. یعنی تنها خوانده نیست که از این حق باید برخوردار باشد بلکه هر دو طرف باید از فرصت طرح و بسط ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع داوری، داور، رای، داوران، دادرسی، &، قرارداد

(Gaillard & Savage, 1999, 936) در میان تفسیرهای متعددی که در خصوص این موضوع وجود دارد،برداشت وان دن برگ نکته ی جالبی دارد او معتقد است که اگر چه موضوع فقدان بی طرفی داور می تواند زیر مجموعه ی نقض دادرسی منصفانه قرار گیرد اما این ادعا در مورد روند ادامه مطلب…

پایان نامه رشته حقوق در مورد داوری، دادگاه، رای، ابلاغ، دادرسی، نیویورک، کنوانسیون

به رای از باب ابلاغ نامناسب مطرح شده است؛ «مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطار یه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.» آنچه در این بند مطرح شده است مشخصاً در خصوص عدم رعایت مهلت و مواعد ابلاغ در انتخاب و تشکیل داوری است. بنابراین این ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق درباره ابلاغ، داوری، دادرسی، داوران، رای، دادگاه، &

رفتار مساوی با طرفین. بنابراین نبود هر کدام از این مصادیق به طور جداگانه، مانعی بر سر اجرای رای داوری خواهد بود. در زیر به بررسی هر کدام از این مصادیق می پردازیم: 1- ابلاغ نامناسب (نامتعارف) برای محقق شدن یک دادرسی منصفانه باید تمام روند دادرسی داوری از ابتدا ادامه مطلب…

تحقیق رشته حقوق در موردداوری، رای، دادرسی، تجاری، نیویورک، &، حقوقی

انتخاب قواعد شکلی قائل هستند. چراکه این وضوع در بند دوم ماده ی 27 قانون داوری تجاری ایران درج شده است. بخش دوم- موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376 پس از اینکه موانع شناسایی و اجرای آرا داوری که ادامه مطلب…