دسته‌بندی نشده

پایان نامه درباره “، داور، تجاری، داوری، رای، نوعی،، مجروح

/a>برای بررسی ومشاهده بیشتردرموارد این چنینی به همان منبع درصفحات 7 و 8 رجوع شود. [5]به طورمثال دراین زمینه: Oberlandesggericht Cologne,10 june 1976,IV YBCA 258(1979) [6]درخصوص “حق دفاع ” به معنای عام قاعده ی مشهور Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله حقوق درباره رای، داوری، قرارداد، صلاحیت، دیوان، ابطال، داور

قرارداد معتبر داوری است مطمئن شدند، اکنون باید با دقت کامل در حدود این اختیار رسیدگی خود را شروع کنند. محدوه ی این اختیار دارای دو وجه متفاوت است. یک وجه آن به رعایت صلاحیت Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله رشته حقوق در مورد داوری، دیوان، قرارداد، صلاحیت، توافقی، اراده، حاکمیت

از صلاحیت خود اگر منجر به صدور رای هم شده باشد به طور کلی یا جزیی قابل ابطال است. چرا که داور در خصوص مسایلی تصمیم گرفته است که در مورد آن توافقی بین طرفین Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رشته حقوق با موضوع داوری، رای، دادرسی، دادگاه، داوران، داور، حقوقی

اعتباری رای داوری و از جمله مبانی امتناع از اجرای رای است. وقتی صحبت از حق دفاع می شود منظور معنای عام آن است و تنها مخصوص «خوانده» نیست. یعنی تنها خوانده نیست که از Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رشته حقوق در مورد داوری، دادگاه، رای، ابلاغ، دادرسی، نیویورک، کنوانسیون

به رای از باب ابلاغ نامناسب مطرح شده است؛ «مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطار یه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.» آنچه در این بند مطرح شده است مشخصاً در Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه حقوق درباره ابلاغ، داوری، دادرسی، داوران، رای، دادگاه، &

رفتار مساوی با طرفین. بنابراین نبود هر کدام از این مصادیق به طور جداگانه، مانعی بر سر اجرای رای داوری خواهد بود. در زیر به بررسی هر کدام از این مصادیق می پردازیم: 1- ابلاغ Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق رشته حقوق در موردداوری، رای، دادرسی، تجاری، نیویورک، &، حقوقی

انتخاب قواعد شکلی قائل هستند. چراکه این وضوع در بند دوم ماده ی 27 قانون داوری تجاری ایران درج شده است. بخش دوم- موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک 1958 و Read more…

By 92, ago