مقاله رشته حقوق در مورد داوری، رای، تجاری، آرا، کنوانسیون، مبدا، ابطال

اسناد رسمی معتبر را که از مصادیق این بحث هم نیست را غیر قابل داوری دانسته است. به نظر می رسد در شرایطی که دیوان داوری با اعمال نقض بی طرفی از ترتیب اثر دادن به اسناد و دلایل معتبر طرفین چه رسمی و چه غیررسمی خودداری کند و بدین ادامه مطلب…

تحقیق حقوق در موردداوری، رای، تجاری، نهاد، «اصل، مصونیت، اعتراض

قانون داوری تجاری مطرح شده است. به هر حال با تمام نواقص و انتقاداتی که ممکن است بر این دو قانون  وارد باشد آن چه مهم است، این که ایران با تصویب قانون داوری تجاری و پیوستن به کنوانسیون نیویورک گامی بزرگ در تحقق نهاد داوری برداشته است. از نقطه ادامه مطلب…

مقاله رشته حقوق درباره داوری، اموال، منقول، اهلیت، اسناد، دولت، آمره

دادگاه­های دولتی قرار نداده است. دیدگاه غیر قابل داوری بودن این موضوعات در صورتی قابل طرح بود که قانون به طور کلی ارجاع چنین اختلافاتی به داوری را منع می کرد. به همین دلیل هم که اصل مورد نظر به هیچ عنوان به صلاحیت انحصاری دادگاه اشاره ندارد و تنها ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق با موضوع داوری، دولت، اموال، اختیار، نماینده، مجلس، مضیق

یا قراردادهای منعقده توسط دولت؛ البته در این مورد باید بین اعمال دولت و اعمال تصدی و اعمال حاکمیت «تفکیک» قائل شد. در این صورت ارجاع به داوری بین المللی آن دسته از اموال عمومی و دولتی را که دولت در راستای اعمال حاکمیت به داوری ارجاع می دهد مشمول ادامه مطلب…

مقاله رشته حقوق در مورد داوری، رای، کنوانسیون، تجاری، ابطال، دیوان، نیویورک

مسایل و ترتیبات قبل از جلسه ی رسیدگی مربوط می شود؛ این مرحله در قانون داخلی بسیاری از کشورها مورد نظر قرار گرفته است؛ اما قوانینی که به طور اختصاصی به این موضوع نپرداخته باشند یا اساسا تصریحی به موضوع منصفانه بودن به طور اخص نکرده باشند، این قبیل حقوق ادامه مطلب…

تحقیق حقوق دربارهحقوق، فراملی، استناد، منصفانه، دادرسی، حقوقی، داوری

پروفسور گلدمن، این حقوق را «حقوق تجاری فراملی [7]» نام نهاده­اند. (Lu, 2006, 771-772) برخی نویسندگان حقوقی نیز معتقدند که لکس مرکاتوریا قواعد جمعی راجع به حقوق خصوصی است که در سطح جهانی برای تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی طراحی گردیده است. (نیکبخت، 1385، 148) بنا به اعتقاد برخی نویسندگان، ادامه مطلب…

تحقیق رشته حقوق با موضوعانتظامی، حقوق، داوری، قرارداد، رای، تجاری، &

186) در نهایت مفسرین این نوع نظم عمومی اخیر را نقطه ی مشترک و تعادل بین منافع و نظم عمومی چند کشور با هم توصیف کرده اند. (Lu, 2006, 772) نظم عمومی داخلی کشورها لزوما در روابط بین المللی به اجرا در نمی آیند؛ به همین دلیل هم موضوعات و ادامه مطلب…

تحقیق با موضوعکشوری، داوری، رای، آمره، حقوق، حقوقی، تجاری

قمار، تعهدات غرری و شانسی در خصوص نقض ماهوی مطرح است. گفتار سوم- اقسام نظم عمومی در تفاسیر اخیر حقوقی بر سر انواع «نظم عمومی» اختلاف نظرهایی به وجود آمده است. پیشتر نظم عمومی را به دو قسمت «نظم عمومی داخلی» و «نظم عمومی بین المللی» تقسیم می کردند؛ (الماسی، ادامه مطلب…

تحقیق حقوق در موردداوری، حقوق، مصادیق، رای، &، عمومی،، (الماسی،

یا مجازی هستند در تضاد قرار دارد؛ (Lehmann, 2004, 24) و باز مخالفان بر این اعتقاد هستند که گاهی محل صدور فقط در حد یک مکان است و تاثیری در روند دادرسی آنقدرندارد که قوانین آنجا بخواهد قابل داوری بودن یا نبودن را تعیین کند. (Lehmann, 2004, 23-24) 4- حقوق ادامه مطلب…