دسته‌بندی نشده

مقاله در مورد مدرسه، کودک، کیفری، اطفال، آموزگار، کودکان، حقوق

منتظر شدیدترین تنبیه از سوی آنها باشد. مطمئناً ناچار است آن را در میان دیگران و گروه همسالان و دیگران بجوید و چه بسا در دام افراد و گروههای منحرف و بزهکار گرفتار آید و Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله درباره کودکان، والدین، بزهکاری، کودک، بزهکار، طلاق، گسیخته

رفتارهایی از پدر که ماهیتی جرم گونه دارد، بکار بستن روشهای تربیتی در کودکان غیر بزهکار بروز رفتارهای متهاجمانه و ضد اجتماعی را باعث می شود. 2-6-1-1-5- از هم گسیختگی و عدم انضباط خانواده عدم Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه با موضوع بزهکاری، کودکان، بزهکار، پدر، کودک، نوجوانان، تنبیه

ندارد نیز کودکان خود را تنبیه می کنند. میان تنبیه فیزیکی و بزهکاری کودکان، همسر آزاری و بزهکاری کودکان ارتباط وجود دارد نتایج تحقیقاتی که در ترکیه صورت گرفته است ، تأکید تنبیه فیزیکی از Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اطفال، ارتکاب، کودک، نوجوانان، بزهکاری، کودکان، مالی

بیکاران در هر دو گروه پایین بوده است و در نگاه به وضعیت تحصیلی پدران و مادران محکومین، سطح سواد قسمت اعظم آنها در حد تحصیلات ابتدایی و یا پایینتر بوده است . تنها 5/8% Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه حقوق با موضوع طفل، کودک، جزایی، ممیز، کیفری، اطفال، دادگاه

قوۀ تمیز و تشخیص نبوده و نتایج مجرمانه عمل خود را نمی توانسته است پیش بینی کند. باید توجه داشت که بین یک طفل خردسال غیرممیزویک فردکبیرعاقل بالغ ، مراتب  و درجاتی وجود دارد… به Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه درباره والدین، کودک، اعتیاد، نوجوانان، اطفال، پدر، محبت

التهاب می نماید. از طرفی خشونتها، سرزنش و سرکوفت های بی مورد، بی لیاقتی، سرخوردگی و در نهایت اضطراب دائمی را به ناخودآگاه فرد انتقال می دهد. در چنین وضعیتی کودک که جایگاه مشخصی برای Read more…

By 92, ago