دسته‌بندی نشده

تحقیق رشته حقوق دربارهداوری، تجاری، تجارت، مدنی، دادرسی، نکاح، حقوقی

اساس ماهیت اختلاف «روابط تجاری بین المللی» عنوان شده است[7]. این معیارهمچنان که پیش تر هم توضیح داده شد شامل اختلافات ناشی از روابط تجاری می شود و همه را به طور گسترده در بر Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق رشته حقوق دربارهداوری، تجاری، آنسیترال، مقررات، ایران،، حقوق، اختلافات

نمونه ی مشابه این موضوع را در اصل این قانون، قانون نمونه آنسیترال بند دوم از ماده ی هفت مشاهده می کنیم؛ در قانون جدید داوری انگلستان، موافقتنامه باید کتبی باشد و مقررات این قانون Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله حقوق در مورد داوری، تجاری، مدنی، شرکت، دادرسی، تابعیت، دیوان

حدود اعمال آن را با اشاره به خصوصیت بین­المللی داوری و نه نوع روابط تجاری تعیین کرده است. اما در مورد معیار بین المللی بودن روابط تجاری در قانون داوری تجاری ایران مطلبی بیان نشده Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله رشته حقوق در مورد داوری، تجاری، مقررات، تجارت، آنسیترال، مدنی، دادرسی

تاکیدی هم به اصل 139 قانون اساسی و پابر جا بودن این اصل می کند. اصل 139 قانون اساسی مقرر می دارد: «ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله حقوق درباره داوری، قرارداد، اعتباری، اکراه، حاکمیت، اراده، قراردادی

اعتباری خود قرارداد مفاد شرط از اعتبار ساقط نمی شود، می تواند اهمیت این قسمت از قانون جدید را به ما نشان دهد. ضمن اینکه این موضوع نیز الزاماً محتاج ذکر صریح در قانون می Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله رشته حقوق در مورد مدنی، داوری، راباطل، بنداول، خواهدبودومعامله، تجاری، درقانون

Resolution A/RES/61/32 of 2006 [3]ادامه ی ماده ی هفت قانون داوری تجاری [4]ماده ی 633 آیین دادرسی مدنی ،اشاره به انتخاب داوران قبل از بروزاختلاف. [5]ماده ی 216 قانون مدنی ایران “موردمعامله بایدمبهم نباشد…….”به بیانی Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله در مورد داوری، قرارداد، کنوانسیون، شکلی، رای، اهلیت، نیویورک

موافقنامه فاقد اهلیت بوده است. در قانون نمونه به این موضوع توجه شده و در این نقل و انتقالات شرط اهلیت به قائم مقام بعدی که خود اکنون یکی از طرفین داوری خواهد بود منتقل Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق رشته حقوق در موردداوری، کتبی، قرارداد، تجاری، آنسیترال، اختلافات، الکترونیک

شرایط شکلی در قانون نمونه آنسیترال که مهمترین آن شرط کتبی بودن قرارداد داوری است، می پردازیم. قانون نمونه تا حد زیادی در بیان شرط شکلی از کنوانسیون نیویورک تبعیت کرده است. اما به نظر Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق دربارهداوری، کتبی، شکلی، رای، کنوانسیون، قرارداد، تجاری

موافقتنامه ها باید منطبق بر شرایط شکلی مندرج در ماده ی دوم باشد. بنابراین می توان گفت، چنانچه محکوم علیه اجرای رای داوری بخواهد از اجرای آن بر اساس ماده ی پنج جلوگیری کند، دادگاه Read more…

By 92, ago