مقاله حقوق درباره داوری، قرارداد، اعتباری، اکراه، حاکمیت، اراده، قراردادی

اعتباری خود قرارداد مفاد شرط از اعتبار ساقط نمی شود، می تواند اهمیت این قسمت از قانون جدید را به ما نشان دهد. ضمن اینکه این موضوع نیز الزاماً محتاج ذکر صریح در قانون می بود. شاید به همین جهت گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید (قانون داوری ادامه مطلب…

مقاله رشته حقوق در مورد مدنی، داوری، راباطل، بنداول، خواهدبودومعامله، تجاری، درقانون

Resolution A/RES/61/32 of 2006 [3]ادامه ی ماده ی هفت قانون داوری تجاری [4]ماده ی 633 آیین دادرسی مدنی ،اشاره به انتخاب داوران قبل از بروزاختلاف. [5]ماده ی 216 قانون مدنی ایران “موردمعامله بایدمبهم نباشد…….”به بیانی مبهم بودن موضوع معامله یک عیب خواهدبودومعامله راباطل می سازد. [6]این مطلب درقانون داوری تجاری ادامه مطلب…

مقاله در مورد داوری، قرارداد، کنوانسیون، شکلی، رای، اهلیت، نیویورک

موافقنامه فاقد اهلیت بوده است. در قانون نمونه به این موضوع توجه شده و در این نقل و انتقالات شرط اهلیت به قائم مقام بعدی که خود اکنون یکی از طرفین داوری خواهد بود منتقل می شود و برای او نیز معتبر است و از آن منتفع خواهد شد. از ادامه مطلب…

تحقیق رشته حقوق در موردداوری، کتبی، قرارداد، تجاری، آنسیترال، اختلافات، الکترونیک

شرایط شکلی در قانون نمونه آنسیترال که مهمترین آن شرط کتبی بودن قرارداد داوری است، می پردازیم. قانون نمونه تا حد زیادی در بیان شرط شکلی از کنوانسیون نیویورک تبعیت کرده است. اما به نظر بسیاری از مفسرین در بیان این شرط پیشرفت های تجاری تکنولوژیک زمان حال وتا حدی ادامه مطلب…

تحقیق دربارهداوری، کتبی، شکلی، رای، کنوانسیون، قرارداد، تجاری

موافقتنامه ها باید منطبق بر شرایط شکلی مندرج در ماده ی دوم باشد. بنابراین می توان گفت، چنانچه محکوم علیه اجرای رای داوری بخواهد از اجرای آن بر اساس ماده ی پنج جلوگیری کند، دادگاه مربوطه این اعتراض را به استناد ماده ی دوم همین کنوانسیون بررسی خواهد کرد. شرایط ادامه مطلب…

پایان نامه رشته حقوق با موضوع داوری، قرارداد، اعتباری، مدنی، اختلافات، اکراه، تجاری

در بند ب و ج ماده ی یک قانون داوری تجاری را به دلیل پسوند «نامه» حمل به الزام کتبی بودن قرارداد می­کنند. ماده ی هفت حاکی از آن است که طبق قانون ایران قرارداد داوری باید مکتوب بوده یا به صورت کتبی قابل اثبات باشد. برخی نیز این جمله ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق با موضوع داوری، اهلیت، قرارداد، رای، دولت، تجاری، باطل

تواند از اجرای رای خودداری کند. بدین صورت دادگاه در اظهار نظرخود عنوان کرد که قراردادهای تحمیلی به وسیله ی اجبار و اکراه ناقض نظم عمومی است و اگراجبار و اکراه اثبات شود، این امر مبنایی برای امتناع از اجرای رای، به موجب ماده ی پنج بند 2 ب کنوانسیون ادامه مطلب…

تحقیق حقوق در موردداوری، اهلیت، قرارداد، رای، کنوانسیون، تجاری، دولت

رعایت قواعد امری مربوط به ممنوعیت رجوع دولت به داوری می شود و با کمال ناباوری با این استدلال قراداد داوری را بی اعتبار و رای صادره را غیر قابل اجرا اعلام خواهد کرد. چرا که در ماده ی پنج (1) (الف) پیش بینی جلوگیری از اجرای رای حتی پس ادامه مطلب…

موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه

بخش اول- موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران از موانعی که برای شناسایی و اجرای آرای داوری نام برده شده است، تعدادی از آن ها در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران مشترک است. به همین دلیل برای امکان مقایسه ی بیشتر، ادامه مطلب…