دسته‌بندی نشده

تحقیق رشته حقوق دربارهداوری، تجاری، تجارت، مدنی، دادرسی، نکاح، حقوقی

اساس ماهیت اختلاف «روابط تجاری بین المللی» عنوان شده است[7]. این معیارهمچنان که پیش تر هم توضیح داده شد شامل اختلافات ناشی از روابط تجاری می شود و همه را به طور گسترده در بر Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق رشته حقوق دربارهداوری، تجاری، آنسیترال، مقررات، ایران،، حقوق، اختلافات

نمونه ی مشابه این موضوع را در اصل این قانون، قانون نمونه آنسیترال بند دوم از ماده ی هفت مشاهده می کنیم؛ در قانون جدید داوری انگلستان، موافقتنامه باید کتبی باشد و مقررات این قانون Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله حقوق در مورد داوری، تجاری، مدنی، شرکت، دادرسی، تابعیت، دیوان

حدود اعمال آن را با اشاره به خصوصیت بین­المللی داوری و نه نوع روابط تجاری تعیین کرده است. اما در مورد معیار بین المللی بودن روابط تجاری در قانون داوری تجاری ایران مطلبی بیان نشده Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله رشته حقوق در مورد داوری، تجاری، مقررات، تجارت، آنسیترال، مدنی، دادرسی

تاکیدی هم به اصل 139 قانون اساسی و پابر جا بودن این اصل می کند. اصل 139 قانون اساسی مقرر می دارد: «ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه درباره “، داور، تجاری، داوری، رای، نوعی،، مجروح

/a>برای بررسی ومشاهده بیشتردرموارد این چنینی به همان منبع درصفحات 7 و 8 رجوع شود. [5]به طورمثال دراین زمینه: Oberlandesggericht Cologne,10 june 1976,IV YBCA 258(1979) [6]درخصوص “حق دفاع ” به معنای عام قاعده ی مشهور Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله حقوق درباره رای، داوری، قرارداد، صلاحیت، دیوان، ابطال، داور

قرارداد معتبر داوری است مطمئن شدند، اکنون باید با دقت کامل در حدود این اختیار رسیدگی خود را شروع کنند. محدوه ی این اختیار دارای دو وجه متفاوت است. یک وجه آن به رعایت صلاحیت Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

مقاله رشته حقوق در مورد داوری، دیوان، قرارداد، صلاحیت، توافقی، اراده، حاکمیت

از صلاحیت خود اگر منجر به صدور رای هم شده باشد به طور کلی یا جزیی قابل ابطال است. چرا که داور در خصوص مسایلی تصمیم گرفته است که در مورد آن توافقی بین طرفین Read more…

By 92, ago