تحقیق حقوق در موردرای، داوری، اعتراض، &، داوران، رایی، خاتمه

به عنوان آن تصمیم اکتفا کرد چرا که در سیستم های مختلف حقوقی عنوان های متفاوتی برای تصمیم نهایی داوری به کار می برند؛ چنانکه آنچه رای جزیی در کشورهای رومی ژرمنی نامیده می شود در کشورهای کامن لو «رای موقت» خوانده می شود. (Van Den, 1958, 25) این نام ادامه مطلب…

مقاله حقوق درباره رای، داوری، دیوان، صلاحیت، اعتراض، دادگاه، &

مترتب باشد. لذا یک رای نهایی ممکن است کلی یا جزئی باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 741) در مقابل برخی رای جزئی را موجب عدول از موافقنامه ی داوری و تخلف از اراده ی طرفین می دانند. دلیل آن را نیز بی فایده بودن این رای می دانند چرا که ادامه مطلب…

مقاله حقوق در مورد رای، داوری، کنوانسیون، اعتراض، صلاحیت، دیوان، احکام

دیوان در مورد صلاحیت با در خواست ابطال رای نهایی همزمان خواهد بود. در مواردی که رای صلاحیت پیش از رای نهایی صادر شده باشد و مورد اعتراض هم قرار نگرفته باشد و سپس از صدور رای نهایی، طرفی هم به تایید صلاحیت و هم به رای نهایی اعتراض کند، ادامه مطلب…

تحقیق رشته حقوق با موضوعکنوانسیون، داوری، نیویورک، حقوق، شکلی، دادرسی، تعارض

جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می­شوند، اعمال خواهد کرد. 2- جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسایی و اجرا خواهد کرد که ادامه مطلب…

مقاله رشته حقوق با موضوع داوری، رای، کنوانسیون، «رای»، ماهوی، نیویورک، &

خلاف موارد بیان شده را پذیرفته است.) ب- موارد تعارض قوانین ماهوي ایران با کنوانسیون نیویورک 1958 بسیاری از حقوقدانان عرصه ی بین الملل خصوصی بر این باورند که در داوریهای خارجی به دلیل وجود عنصر خارجی، دخالت حقوق بین الملل خصوصی را باید پذیرفت. در این صورت با در ادامه مطلب…

مقاله حقوق درباره رای، داوری، صلاحیت، دیوان، اعتراض، کنوانسیون، دادگاه

آرا جزئی ممکن است صادر شود. که در مورد قسمتی از اختلاف مطرح شده، تصمیمی اعلام می شود. آرا اعلامی ماهیتاً جنبه­ی اجرایی ندارند و شناسایی آن ها در محل صدور هم مطرح نمی شود اما گاهی برای شناسایی در کشور غیر محل صدور مورد استفاده قرار می گیرد. ب-4-2- ادامه مطلب…

پایان نامه رشته حقوق درباره کنوانسیون، داوری، نیویورک، دولت، رای، احکام، “

دارا باشد، در کشور صادر کننده قابل اجرا نیست. کنوانسیون برای روشن تر شدن این موضوع، معیاری را در ماده ی یک بند اول مطرح می کند. «این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن تقاضای شناسایی و اجرای آن ها شده است، احکام داخلی محسوب ادامه مطلب…

پایان نامه حقوق درباره رای، داوری، اعتراض، &، داوران، خاتمه، رایی

32) ب-1-2- رای نهایی به مفهوم آخرین رای داوری رای نهایی در این مفهوم در واقع به معنی نقطه ی پایان داوری است. تصمیمی که به تمام جنبه های یک اختلاف می پردازد و موجب فراغت داور می شود. بنابراین رای نهایی از این دیدگاه با آرا موقت و رای ادامه مطلب…

تحقیق دربارهرای، داوری، «رای»، &، داوران، اعتراض، «رای

اجرای آن را به رسمیت بشناسند و تا حد امکان از ایجاد موانع اجرای آرا جلوگیری نمایند. با وجود این خواسته­ی «سهولت در اجرا ی رای داوری» کنوانسیون نیز به یک سری شروط در مواد یک و دو اشاره می کند که اجرای رای داوری در یک کشور با رعایت ادامه مطلب…