متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

یکبار.

6.جریمه نقدی برای عدم اعلام فوت به منظور سوء استفاده از شناسنامه اموات.

7.در صورتی که استفاده غیرقانونی منجر به عدم پرداخت حقوق حقه شده باشد افراد مذکور در ماده 26 قانون ثبت احوال به پرداخت دو برابر هر آنچه که از این طریق و من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم می گردند.

8.کسانیکه بیش از یکبار مبادرت به انجام تخلفات موضوع این آیین نامه نمایندبه دو برابر تعزیرات پیش بینی شده در مرتبه ائل محکوم خواهند شد.

9.در هریک از موارد فوق چنانچه ثابت شود کارکنان سازمان ثبت احوال کشور به نحوی از انحاء مرتکب تخلف شده باشندبا آنان نیز طبق آیین نامه تعزیرات حکومتی رفتار خواهد شد.

10.اجرای این آیین نامه مانع از اقدامات و تعقیب کیفری نخواهد بود.

همچنین رسیدگی به تخلفات موضوع این آیین نامه بر عهده کمیسیون نظارت شهرستان وبا حضور نماینده اداره ثبت احوال محل وبا داشتن حق رأی گذاشته شد.

1.سالاری،م،1386ه.ش، جعل و تزویر،چاپ اول، انتشارات نشر میزان،تهران،ص:33.

 

1.ماده 522 ق.م.ا،کتاب تعزیرات اسلامی.

2.ماده 532 و 533 ق.م.ا،کتاب تعزیرات اسلامی.

 

 

1.معین، م؛1380، فرهنگ فارسی، تهران، نشر امیر کبیر، 1375، ج1،ص 1230.

2.میر محمد صادقی، ح،1381، جرایم علیه امنیت و آسایش، تهران، نشر میزان، 1381،چ دوم، ص 247.

  1. شامبیاتی، ه،1388، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور)، تهران، مجد، ، چ هفتم، ج 3، ص284 و 316.

4.میر محمد صادقی، ح، 1381، پیشن، ص 264. و: شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص300 و 306.

 

  1. .شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 284.

2.همان ،ص317.

 

1.میر محمد صادقی، ح؛ پیشن، ص 248.

2.ساریخانی، ع،1384، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، قم، نشر دانشگاه قم، ، چ اول، ص 347، و شامبیاتی، ه؛ پیشن، ص309.

3.ساریخانی، عادل؛ همان، ص 330.

4.ولیدی، م،ص،1374، حقوق جزای اختصاصی (جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومی)، تهران، نشر داد،  ص 230، و و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 295، و میر محمد صادقی، ح، پیشن، ص 251

 

1.ساریخانی، ع، پیشن، ص 338.

2.همان، ص 332. و ر.ک: میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 259.

3.شامبیاتی، ه، پیشن، ص 301- 302.

4.ساریخانی، ع، پیشن، ص 332. و ر.ک: ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 232.

 

1.ساریخانی، ع، پیشن، ص 332. و شامبیاتی، هوشنگ؛ پیشن، ص 303.

  1. ولیدی، م، پیشن، ص 233. و میر محمد صادقی، حسین؛ پیشن، ص 261.
  2. ساریخانی، ع، پیشن، ص 334 ولیدی، محمد صالح؛ پیشن، ص 234.

 

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید