متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

سطوح جلسه اول جلسه چهارم جلسه هشتم جلسه دوازدهم جلسه شانزدهم
81/41 95/28 86/85 82/57 87/57 استراحتی

3- نسبت تستوسترون به کورتیزول
همان طور که در شکل 3 مشاهده می شود. سطوح استراحتی و پس از فعالیت نسبت T/C پس از تمرین حرکات موزون کاهش معنی دار یافته است به ترتیب (93/3=2µ2 =0/263 ،P=0/047 ، Fx) و (94/4=2 Fx، 033/0=µ2 =0/310 ،P). آزمون تعقیبی نشان داد این اختلافات بیشتر در جلسه شانزدهم بوده است. اندازه گیری های انجام گرفته در گروه کنترل عدم تغییر در سطوح استراحتی T/C را نشان داد (034/1=2P=0/388 ، Fx، 147/0= 2µ).
81381642791*†#
β
*
*
*†
β

#
اول

جلسه
چهارم

جلسه
هشتم

جلسه
دوازدهم

جلسه
شانزدهم

جلسه
فعالیت

از

قبل
فعالیت

از

پس

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

*†#

β

*

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


دیدگاهتان را بنویسید