متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

شکل 1- بررسی هیستولوژی و تعداد سلولهای ماهواره ای در بافت عضلانی
روش های آماری
از روش های آمار توصیفی شامل جداول، نمودارهـا ، میـانگین و انحـراف اسـتاندارد بـرای توصـیف اطلاعـاتاستفاده شد ، همچنین برای بررسی تعداد سلول های ماهواره ای در گروه ها و بررسی تعداد این سلول هـا در عضـله نعلی، از تحلیل واریانس یکطرفه، بهره گرفته شد. و چون تعداد گروه ها برابر نبود و به دلیل معنادار بودن مقدارF، از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. اطلاعات با استفاده ازنرم افزارSPSS مدل 16 تجزیه و تحلیل شد.

نتایج و یافته های تحقیق
در جدول 1 اطلاعات آماری مربوط به سلولهای ماهوارهای در چهـار گـروه تحقیـق بـه صـورت میـانگین وانحراف معیارارائه شده است .نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین در دو گروهی که مکمل اسـتروژن و مکمـلاستروژن را به همراه فعالیت ورزشی انجام می دادند، در مقایسه با گروه کنترل کاهش داشته است، درحالی کـه درگروهی که فقط فعالیت ورزشی انجام میدادند، میانگین تعداد سلول های ماهواره ای افزایش یافته است.

جدول1- میانگین و انحراف معیاروزن و تعداد سلول های ماهواره ای گروههای تحقیق شاخص ها سلول های ماهواره ای (تعداد) وزن(گرم)
153162-216576

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گروه ها میانگین انحراف معیار قبل از تمرین بعد از تمرین کنترل 8/8 3/1 20 ± 240 20 ± 250 فعالیت ورزشی 18 06/7 20 ± 250 10 ± 250 مکمل استروژن 33/2 11/1 15 ± 200 5 ± 200
فعالیت ورزشی + مکمل استروژن 89/2 53/1 20 ± 210 10 ± 190

به منظور مقایسه میزان سلول های ماهواره ای در چهار گروه از تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد.
براساس نتایج حاصل از آزمون، مقدار F در سطحP<0.001 معنادار شده است. در همین راستا برای تبیین دقیقتر تفاوت جفت گروهها از آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از این است که گروه فعالیـتورزشی نسبت به دیگر گروه ها به لحاظ تعداد سلول های ماهواره ای از میانگین بالاتری برخوردار بود. میـزان ایـنتفاوت ها در شکل 2 نشان داده شده است.
2.88
2.33
8.8
*
18.8
0
5
10
15
20
25
30

کنترل

ورزشی

فعالیت

استروژن

مکمل
فعالیت

+
استروژن

مکمل
ورزشی
ای

ماهواره

های

لول
س

ای

ماهواره

های

سلول

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


دیدگاهتان را بنویسید