متن کامل پایان نامه های حقوق در سایت

homatez.com

(پیکوگرم بر میلی لیتر) 86/265 ±2306 کنترل 99/248 ±2220 18/270 ±2260 86/265 ±2306 36/286 ±2330 تجربی 49/251 ±2270 49/227 ±2340 16/209 ±2500* TNF-α
(پیکوگرم بر میلی لیتر)
کنترل 27/57 ±1274 59/58 ±1282 27/71 ±1294 27/71 ±1294 تجربی 27/52 ±1282 63/52 ±1362* 41/60 ±1390* 79/50 ±1354
*تفاوت معنی داری بین گروهی

جدول 4 _ آزمون LSD متغیرهای پژوهش در مراحل مختلف تمرین

sICAM-1(pg/ml)
32000
32500
33000
33500
34000
34500
35000
35500
36000
36500
جلسه

یک
جلسه
24

جلسه
36

کنترل

تمرینی

بی

سرعتی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

sICAM-1(pg/ml)

32000

تکه های دیگری از این مطلب را طبق شماره بندی صفحات می توانید بخوانید 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های حقوقی به سایت

homatez.com

مراجعه کنید


دیدگاهتان را بنویسید